Tài liệu tự học hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit

Bạn đang xem:
Tài liệu tự học hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit
tại hoami.edu.vn

4 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

Mục màu xanh lá

TỶvang lên

chương 2 hàm CON SỐ ĐẶT NẰM HẠNH PHÚC HẠNH PHÚC CON SỐ VẼ TRANHAh hàm CON SỐ LOGARIT . . . . . . . . . . . 3

PHẦN Đầu tiên. hàm CON SỐ ĐẶT NẰM HẠNH PHÚC HẠNH PHÚC CON SỐ MẸ-HAM MẸ CON SỐ LOGARIT . . . . . . . . . . . . . . 3

MỘT. LỜI ĐỀ NGHỊÝ TƯỞNG LÝ THUYẾT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2.1 Lũy chức năng dự phòng con số tích lũy dư thừa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2.1.1 Lũy dư thừa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2.1.2 hàm con số tích lũy dư thừa: y = x

α

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2.2 logarit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2.2.1 con kiến thức giấc cơ bắp phiên bản . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2.3 hàm con số tôiũ-Hàm con số logarit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.3.1 hàm con số mũ: y = Một

x

, (0 .) < Một 6= Đầu tiên) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.3.2 hàm con số logarit: y = đăng nhập

Một

x, (0 .) < Một 6= Đầu tiên, x > 0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.3.3 Bảng tôn giáo quai hàm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

b. BƯU KIỆN TỶEP TRÊN RIÊNG MÌNH CUỘC THẢO LUẬN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2.4 Bưu kiện luyện tập vĐúng tích lũy dư thừa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2.4.1 Hình thức Đầu tiên: Tính toán giá đối xử sự biểu lộ thức giấc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2.4.2 Hình thức 2: Đơn đơn giản sự biểu lộ thức giấc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . số 8

2.4.3 Hình thức 3: Lũy dư thừa sở hữu tỷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2.4.4 Hình thức 4: Vì thế so sánh cái túi con số . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mười

2.4.5 Hình thức 5: Bưu kiện toán học thực tế kinh tế . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2,5 Bưu kiện luyện tập vĐúng logarit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . thứ mười hai

2.5.1 Hình thức Đầu tiên: Tính toán giá đối xử sự biểu lộ thức giấc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . thứ mười hai

2.5.2 Hình thức 2: Biến đổi thay đổi logarit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2.5.3 Hình thức 3: Bằng chứng sáng lớp học thức giấc logarit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.5.4 Hình thức 4: Vì thế so sánh cái túi con số . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2.5.5 Hình thức 4: Bưu kiện toán học thực tế kinh tế . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2.6 Bưu kiện luyện tập quai hàm con số tôium-hàm con số logarit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2.6.1 Hình thức Đầu tiên: TỶtát tử thi xác định quai hàm con số . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2.6.2 Hình thức 2: Đào quai hàm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2.6.3 Hình thức 3: Bằng chứng sáng quai hàm con số Thỏa mãn đưa cho thỏa mãn thế hệ thức giấc cho trước . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2.6.4 Hình thức 4: Phần thưởng phương hướng nộp, bất kì phương hướng nộp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2.6.5 Hình thức 5: Giá đối xử to lớn tốt nhất, giá đối xử bé nhỏ tốt nhất . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

PHẦN 2. PHƯƠNG HƯỚNG NỘP, BẤT CỨ ĐIỀU GÌTỶ PHƯƠNG HƯỚNG NỘP VẼ TRANHAh LOGARIT . . . . . . . . . . . 22

Xem thêm: Bài tập luyện đọc bảng biến thiên, đồ thị hàm số

MỘT. PHƯƠNG HƯỚNG NỘP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

2.7 Phương hướng nộp tôiô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

2.7.1 Phương hướng nộp cơ bắp sao chép . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

2.7.2 Một con số phương hướng Pháp phần thưởng phương hướng nộp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Đầu tiên

5/5 – (390 phiếu bầu)

xem thêm thông tin chi tiết về
Tài liệu tự học hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit

Tài liệu tự học hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit

Hình Ảnh về:
Tài liệu tự học hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit

Video về:
Tài liệu tự học hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit

Wiki về
Tài liệu tự học hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit


Tài liệu tự học hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit -

4 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

Mục màu xanh lá

TỶvang lên

chương 2 hàm CON SỐ ĐẶT NẰM HẠNH PHÚC HẠNH PHÚC CON SỐ VẼ TRANHAh hàm CON SỐ LOGARIT . . . . . . . . . . . 3

PHẦN Đầu tiên. hàm CON SỐ ĐẶT NẰM HẠNH PHÚC HẠNH PHÚC CON SỐ MẸ-HAM MẸ CON SỐ LOGARIT . . . . . . . . . . . . . . 3

MỘT. LỜI ĐỀ NGHỊÝ TƯỞNG LÝ THUYẾT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2.1 Lũy chức năng dự phòng con số tích lũy dư thừa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2.1.1 Lũy dư thừa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2.1.2 hàm con số tích lũy dư thừa: y = x

α

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2.2 logarit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2.2.1 con kiến thức giấc cơ bắp phiên bản . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2.3 hàm con số tôiũ-Hàm con số logarit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.3.1 hàm con số mũ: y = Một

x

, (0 .) < Một 6= Đầu tiên) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.3.2 hàm con số logarit: y = đăng nhập

Một

x, (0 .) < Một 6= Đầu tiên, x > 0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.3.3 Bảng tôn giáo quai hàm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

b. BƯU KIỆN TỶEP TRÊN RIÊNG MÌNH CUỘC THẢO LUẬN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2.4 Bưu kiện luyện tập vĐúng tích lũy dư thừa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2.4.1 Hình thức Đầu tiên: Tính toán giá đối xử sự biểu lộ thức giấc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2.4.2 Hình thức 2: Đơn đơn giản sự biểu lộ thức giấc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . số 8

2.4.3 Hình thức 3: Lũy dư thừa sở hữu tỷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2.4.4 Hình thức 4: Vì thế so sánh cái túi con số . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mười

2.4.5 Hình thức 5: Bưu kiện toán học thực tế kinh tế . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2,5 Bưu kiện luyện tập vĐúng logarit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . thứ mười hai

2.5.1 Hình thức Đầu tiên: Tính toán giá đối xử sự biểu lộ thức giấc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . thứ mười hai

2.5.2 Hình thức 2: Biến đổi thay đổi logarit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2.5.3 Hình thức 3: Bằng chứng sáng lớp học thức giấc logarit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.5.4 Hình thức 4: Vì thế so sánh cái túi con số . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2.5.5 Hình thức 4: Bưu kiện toán học thực tế kinh tế . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2.6 Bưu kiện luyện tập quai hàm con số tôium-hàm con số logarit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2.6.1 Hình thức Đầu tiên: TỶtát tử thi xác định quai hàm con số . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2.6.2 Hình thức 2: Đào quai hàm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2.6.3 Hình thức 3: Bằng chứng sáng quai hàm con số Thỏa mãn đưa cho thỏa mãn thế hệ thức giấc cho trước . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2.6.4 Hình thức 4: Phần thưởng phương hướng nộp, bất kì phương hướng nộp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2.6.5 Hình thức 5: Giá đối xử to lớn tốt nhất, giá đối xử bé nhỏ tốt nhất . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

PHẦN 2. PHƯƠNG HƯỚNG NỘP, BẤT CỨ ĐIỀU GÌTỶ PHƯƠNG HƯỚNG NỘP VẼ TRANHAh LOGARIT . . . . . . . . . . . 22

Xem thêm: Bài tập luyện đọc bảng biến thiên, đồ thị hàm số

MỘT. PHƯƠNG HƯỚNG NỘP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

2.7 Phương hướng nộp tôiô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

2.7.1 Phương hướng nộp cơ bắp sao chép . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

2.7.2 Một con số phương hướng Pháp phần thưởng phương hướng nộp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Đầu tiên

5/5 - (390 phiếu bầu)

[rule_{ruleNumber}]

#Tài #liệu #tự #học #hàm #số #lũy #thừa #hàm #số #mũ #và #hàm #số #logarit

[rule_3_plain]

#Tài #liệu #tự #học #hàm #số #lũy #thừa #hàm #số #mũ #và #hàm #số #logarit

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

4 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

7 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

7 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

7 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

7 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

7 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

7 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2023

7 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

7 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Related posts:

Mục lục

Trang
Chương 2 HÀM SỐ LŨY THỪA-HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LOGARIT . . . . . . . . . . . 3
PHẦN 1. HÀM SỐ LŨY THỪA-HÀM SỐ MŨ-HÀM SỐ LOGARIT . . . . . . . . . . . . . . 3
A. LÝ THUYẾT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2.1 Lũy thừa-Hàm số lũy thừa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2.1.1 Lũy thừa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2.1.2 Hàm số lũy thừa: y = x
α
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2.2 Logarit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.2.1 Kiến thức cơ bản . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.3 Hàm số mũ-Hàm số logarit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.3.1 Hàm số mũ: y = a
x
, (0 < a 6= 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.3.2 Hàm số logarit: y = log
a
x, (0 < a 6= 1, x > 0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.3.3 Bảng đạo hàm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
B. BÀI TÂP TỰ LUẬN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.4 Bài tập về lũy thừa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.4.1 Dạng 1: Tính giá trị biểu thức . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.4.2 Dạng 2: Đơn giản biểu thức . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.4.3 Dạng 3: Lũy thừa hữu tỉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.4.4 Dạng 4: So sánh cặp số . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.4.5 Dạng 5: Bài toán thực tế . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.5 Bài tập về logarit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.5.1 Dạng 1: Tính giá trị biểu thức . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.5.2 Dạng 2: Biến đổi logarit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.5.3 Dạng 3: Chứng minh đẳng thức logarit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.5.4 Dạng 4: So sánh cặp số . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.5.5 Dạng 4: Bài toán thực tế . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.6 Bài tập hàm số mũ-hàm số logarit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.6.1 Dạng 1: Tập xác định hàm số . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.6.2 Dạng 2: Đạo hàm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.6.3 Dạng 3: Chứng minh hàm số đã cho thỏa hệ thức cho trước . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.6.4 Dạng 4: Giải phương trình, bất phương trình . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.6.5 Dạng 5: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
PHẦN 2. PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARIT . . . . . . . . . . . 22
.ua5c2c51da8f9210410aa9497dd1a11d3 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ua5c2c51da8f9210410aa9497dd1a11d3:active, .ua5c2c51da8f9210410aa9497dd1a11d3:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ua5c2c51da8f9210410aa9497dd1a11d3 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ua5c2c51da8f9210410aa9497dd1a11d3 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ua5c2c51da8f9210410aa9497dd1a11d3 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ua5c2c51da8f9210410aa9497dd1a11d3:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Bài tập rèn luyện kỹ năng đọc bảng biến thiên, đồ thị hàm sốA. PHƯƠNG TRÌNH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.7 Phương trình mũ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.7.1 Phương trình mũ cơ bản . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.7.2 Một số phương pháp giải phương trình mũ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1

5/5 – (390 bình chọn)

Related posts:Tài liệu tự học hàm số lượng giác và phương trình lượng giác
Bài tập Toán lớp 6: Lũy thừa với số mũ tự nhiên và các phép toán
100 câu khảo sát hàm số – Tài liệu ôn thi Đại học cao đẳng
Phân dạng trắc nghiệm cực trị của hàm số – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 12

#Tài #liệu #tự #học #hàm #số #lũy #thừa #hàm #số #mũ #và #hàm #số #logarit

[rule_2_plain]

#Tài #liệu #tự #học #hàm #số #lũy #thừa #hàm #số #mũ #và #hàm #số #logarit

[rule_2_plain]

#Tài #liệu #tự #học #hàm #số #lũy #thừa #hàm #số #mũ #và #hàm #số #logarit

[rule_3_plain]

#Tài #liệu #tự #học #hàm #số #lũy #thừa #hàm #số #mũ #và #hàm #số #logarit

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

4 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

7 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

7 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

7 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

7 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

7 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

7 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2023

7 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

7 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Related posts:

Mục lục

Trang
Chương 2 HÀM SỐ LŨY THỪA-HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LOGARIT . . . . . . . . . . . 3
PHẦN 1. HÀM SỐ LŨY THỪA-HÀM SỐ MŨ-HÀM SỐ LOGARIT . . . . . . . . . . . . . . 3
A. LÝ THUYẾT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2.1 Lũy thừa-Hàm số lũy thừa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2.1.1 Lũy thừa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2.1.2 Hàm số lũy thừa: y = x
α
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2.2 Logarit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.2.1 Kiến thức cơ bản . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.3 Hàm số mũ-Hàm số logarit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.3.1 Hàm số mũ: y = a
x
, (0 < a 6= 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.3.2 Hàm số logarit: y = log
a
x, (0 < a 6= 1, x > 0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.3.3 Bảng đạo hàm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
B. BÀI TÂP TỰ LUẬN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.4 Bài tập về lũy thừa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.4.1 Dạng 1: Tính giá trị biểu thức . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.4.2 Dạng 2: Đơn giản biểu thức . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.4.3 Dạng 3: Lũy thừa hữu tỉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.4.4 Dạng 4: So sánh cặp số . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.4.5 Dạng 5: Bài toán thực tế . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.5 Bài tập về logarit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.5.1 Dạng 1: Tính giá trị biểu thức . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.5.2 Dạng 2: Biến đổi logarit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.5.3 Dạng 3: Chứng minh đẳng thức logarit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.5.4 Dạng 4: So sánh cặp số . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.5.5 Dạng 4: Bài toán thực tế . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.6 Bài tập hàm số mũ-hàm số logarit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.6.1 Dạng 1: Tập xác định hàm số . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.6.2 Dạng 2: Đạo hàm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.6.3 Dạng 3: Chứng minh hàm số đã cho thỏa hệ thức cho trước . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.6.4 Dạng 4: Giải phương trình, bất phương trình . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.6.5 Dạng 5: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
PHẦN 2. PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARIT . . . . . . . . . . . 22
.ua5c2c51da8f9210410aa9497dd1a11d3 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ua5c2c51da8f9210410aa9497dd1a11d3:active, .ua5c2c51da8f9210410aa9497dd1a11d3:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ua5c2c51da8f9210410aa9497dd1a11d3 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ua5c2c51da8f9210410aa9497dd1a11d3 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ua5c2c51da8f9210410aa9497dd1a11d3 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ua5c2c51da8f9210410aa9497dd1a11d3:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Bài tập rèn luyện kỹ năng đọc bảng biến thiên, đồ thị hàm sốA. PHƯƠNG TRÌNH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.7 Phương trình mũ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.7.1 Phương trình mũ cơ bản . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.7.2 Một số phương pháp giải phương trình mũ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1

5/5 – (390 bình chọn)

Related posts:Tài liệu tự học hàm số lượng giác và phương trình lượng giác
Bài tập Toán lớp 6: Lũy thừa với số mũ tự nhiên và các phép toán
100 câu khảo sát hàm số – Tài liệu ôn thi Đại học cao đẳng
Phân dạng trắc nghiệm cực trị của hàm số – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 12

Chuyên mục: Giáo dục
#Tài #liệu #tự #học #hàm #số #lũy #thừa #hàm #số #mũ #và #hàm #số #logarit

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button