Quy định tiền lương tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Bảo hiểm xã hội bắt buộc là số tiền phải đóng cho cơ quan bảo hiểm với các khoản: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

 1. Tiền lương tính đóng BHXH bắt buộc
 1. Đối với tiền lương do Nhà nước quy định

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 89 Luật BHXH năm 2014 sửa đổi bổ sung năm 2015, 2018, 2019: người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc, quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp làm thêm giờ, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 89 Luật BHXH năm 2014 sửa đổi bổ sung năm 2015, 2018, 2019: đối với lao động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn là tiền lương tháng đóng BHXH là lương cơ sở.

 1. Trường hợp tiền lương do người sử dụng lao động quyết định

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 89 Luật BHXH năm 2014 sửa đổi, bổ sung năm 2015, 2018, 2019; Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 30 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và phụ cấp lương theo quy định tại Khoản 2 Điều này. 1 và điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều về hợp đồng và xử lý kỷ luật lao động , trách nhiệm vật chất đối với Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung của Bộ luật Lao động và các nội dung bổ sung khác theo quy định của pháp luật. quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH thì tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT, BHTN không bao gồm các chế độ, quyền lợi như:

 • Thưởng
 • tiền thêm
 • Các khoản phụ cấp xăng xe, điện thoại, đi lại, nhà ở, chăm con, nuôi con nhỏ.
 • Trợ cấp tang, hiếu, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
 • Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác theo quy định tại Khoản 11 Điều 4 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP.

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 30 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH:

 • Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với người quản lý doanh nghiệp hưởng lương quy định tại Điểm d Khoản Điều 2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP Tiền lương do doanh nghiệp quyết định, trừ người quản lý chuyên trách trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
 • Tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với người quản lý điều hành hợp tác xã có mức lương quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP là mức lương quyết định thông qua đại hội thành viên.

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 30 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH

 • Tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với người đại diện phần vốn nhà nước kiêm nhiệm tại tập đoàn kinh tế, tổng công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên là tiền lương theo chế độ tiền lương của cơ quan, tổ chức hiện hành công tác trước khi được cử làm người đại diện phần vốn nhà nước.
 • Tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT, BHTN của người đại diện chuyên trách phần vốn nhà nước tại tập đoàn, tổng công ty, công ty là tiền lương theo chế độ tiền lương do tổng công ty quy định. công ty, công ty quyết định.

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH thì trong thời gian người lao động ngừng việc theo quy định của pháp luật lao động mà vẫn hưởng tiền lương thì người lao động và người sử dụng lao động phải trả cho người lao động bảo hiểm theo mức lương người lao động được hưởng trong thời gian ngừng việc.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, sửa đổi bổ sung năm 2015, 2018, 2019, nếu tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cao hơn 20 tháng lương cơ sở thì tiền lương tháng đóng BHXH cao hơn 20 tháng lương cơ sở. bảo hiểm xã hội bằng 20 tháng lương cơ sở.

 1. Cách đóng bảo hiểm xã hội

Tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 7 Quyết định số 595/QĐ-XH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT (sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 505/QĐ-XH ngày 27/3/2023) quy định phương thức đóng như sau:

 1. Đối với thanh toán hàng tháng

Hàng tháng, tính đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH bắt buộc từ quỹ tiền lương tháng của người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đồng thời trừ vào tiền lương tháng đã đóng. BHXH bắt buộc cho từng người lao động theo mức quy định được chuyển đồng thời vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

 1. Đối với trường hợp đóng 3 tháng hoặc 6 tháng một lần

Trường hợp đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ chức hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm hoặc khoán thì đăng ký phương thức trả lương. BHXH định kỳ 3 tháng hoặc 6 tháng với cơ quan BHXH, cơ quan BHXH phối hợp với cơ quan lao động kiểm tra đơn vị chậm nhất trước khi quyết định phương thức đóng của đơn vị. Khi kết thúc phương thức đóng, đơn vị phải chuyển đủ số tiền vào quỹ BHXH.

Quy định tiền lương tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Tại Hoami.edu.vn

Chuyên mục: Kiến Thức Doanh Nghiệp

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button