Ngành nghề bị cấm đầu tư kinh doanh theo Luật đầu tư năm 2023

Luật Đầu tư 2023 (Luật số 61/2023/QH14) thay thế Luật Đầu tư 2014 (Luật số 67/2014/QH13) có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Hệ thống các quy định của Luật Đầu tư 2023 được xây dựng tại hướng tạo thuận lợi, mở rộng thị trường, cải cách môi trường kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, trọng tâm là đơn giản hóa thủ tục.

Các nhà làm luật xây dựng Luật Đầu tư 2023 trên cơ sở nguyên tắc “chọn-loại bỏ”nghĩa là những ngành, nghề bị loại trừ sẽ được liệt kê, xây dựng thành Danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh. So với Luật Đầu tư 2014, Luật Đầu tư 2023 bổ sung 02 ngành, nghề cấm kinh doanh tại Điều 6, đó là:

  • Cấm mua bán bào thai người.
  • Cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Luật Đầu tư 2023 cấm 8 hoạt động đầu tư kinh doanh sau đây bao gồm:

  • Mua bán chất ma túy quy định tại Phụ lục I của Luật này;
  • Kinh doanh hóa chất và khoáng sản quy định tại Phụ lục II của Luật này;
  • Kinh doanh mẫu vật các loài động, thực vật hoang dã được khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật thực vật rừng, động vật rừng, động vật thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I có nguồn gốc từ khai thác tự nhiên quy định tại Phụ lục III của Luật này;
  • Kinh doanh mại dâm;
  • Mua bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người;
  • Hoạt động kinh doanh liên quan đến nhân bản người;
  • Kinh doanh pháo hoa;
  • Kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Có thể thấy, cách quy định này đặt ra vấn đề xử lý, giải quyết vướng mắc liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh trong những ngành, nghề mới được bổ sung vào danh mục cấm đầu tư kinh doanh trước đây. Đến thời điểm Luật Đầu tư 2023 có hiệu lực từ ngày 1/1/2021, tức là các giao dịch, hoạt động kinh doanh trong ngành, nghề cấm kinh doanh được thực hiện trước ngày 1/1/2021 sẽ được giải quyết như thế nào?

Rõ ràng, kể từ ngày 01/01/2021, các hoạt động này đương nhiên chấm dứt hiệu lực, chẳng hạn tại Khoản 5 Điều 77 Luật Đầu tư 2023 quy định “Hợp đồng cung cấp dịch vụ đòi nợ đã ký trước ngày 01/01/2021 sẽ chấm dứt hiệu lực. có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021; Các bên trong hợp đồng được tiến hành các hoạt động thanh lý hợp đồng cung cấp dịch vụ đòi nợ theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.”

Tuy nhiên, Luật Đầu tư 2023 không có quy định tương tự liên quan đến kinh doanh pháo nổ, kinh doanh bào thai người. Sửa đổi quy định cấm kinh doanh thuốc, hóa chất, khoáng sản, mẫu vật thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nhóm I nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc từ thiên nhiên. , được bổ sung lần lượt tại các Phụ lục I, II và III của Luật Đầu tư 2023.

Điều này cũng dễ hiểu bởi bản chất của việc đầu tư kinh doanh các ngành nghề trên có thể ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội, lợi ích cộng đồng, lợi ích của Nhà nước và pháp luật về đầu tư tại Việt Nam. Việt Nam./.

Ngành nghề bị cấm đầu tư kinh doanh theo Luật đầu tư năm 2023

Tại Hoami.edu.vn

Chuyên mục: Kiến Thức Doanh Nghiệp

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button