Một số bài toán chọn lọc về thời gian trong giao động điều hòa

Bạn đang xem:
Một số bài toán chọn lọc về thời gian trong giao động điều hòa
tại hoami.edu.vn

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHỌN THỜI ĐIỂM TRONG CÁC DAO ĐỘNG CÓ HẠI

Thầy: ĐẶNG VIỆT HƯNG

Câu hỏi 1: Một hạt dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng O. Cho M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 (trong đó M4 trùng với O) là bảy điểm liên tiếp trên đường thẳng qua O và cứ 0,05 s thì lại làm bài qua các điểm trên. Tốc độ của hạt khi nó đi qua M4 là 20π cm/s. Biên độ dao động A là bao nhiêu?
A.4cm B.6cm C. 4√2cm D.5 cm.

Câu 2: Một vật dao động điều hòa trên một đường thẳng. Một điểm M nằm cố định trên đường thẳng đó, nằm ngoài phạm vi chuyển động của vật. Tại thời điểm t vật ở xa M nhất thì trong khoảng thời gian ngắn nhất ∆t vật ở gần M nhất. Độ lớn vận tốc của vật bằng một nửa vận tốc cực đại của nó tại thời điểm gần nhất là:

Câu 3: Một vật dao động điều hòa trên một đường thẳng. Một điểm M nằm cố định trên đường thẳng đó, nằm ngoài phạm vi chuyển động của vật. Tại thời điểm t, vật ở xa M nhất, sau đó trong khoảng thời gian ngắn nhất ∆t ở gần M nhất. Độ lớn vận tốc cực đại của vật tại thời điểm gần nhất là:

Một số bài toán chọn thời điểm trong dao động điều hòa - bài toán chọn thời điểm 2

Câu 4: Một vật dao động điều hòa với chu kì T. Trong một chu kì, thời gian để vận tốc của vật nhỏ hơn √3/2 vận tốc cực đại của vật là
AT/2 B.2T/3 CT/3 ĐT/6

Câu 5: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T và biên độ 10 cm. Trong một chu kỳ, thời gian để vận tốc của vật không nhỏ hơn 10π√2 cm/s là T/2. Tần số dao động bằng
A.4 Hz B.1 Hz C.2 Hz D.0,5 Hz

Xem thêm: Địa Lý 8 Bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội khu vực Đông Nam Á

Câu 6: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T và biên độ 5 cm. Trong một chu kì, thời gian để vận tốc của vật không vượt quá 20π cm/s là 2T/3. Chu kì dao động của vật là
A.0,433 s B.0,15 s C.0,25 s D.0,5 s

Câu 7: Một vật dao động điều hòa, gọi là tĐầu tiên là thời gian ngắn nhất vật đi từ VTCB đến li độ x = A/2 và t2 là thời gian vật đi từ li x = A/2 đến biên dương (x = A). Chúng ta có:
TạiĐầu tiên = 0,5t2 b.tĐầu tiên = t2 c.tĐầu tiên = 2t2 DTĐầu tiên = 4t2

Câu 8: Một vật dao động điều hòa, gọi là tĐầu tiên là thời gian ngắn nhất vật đi từ VTCB đến li độ x = A và t2 là thời gian vật đi từ li x = –A/2 đến biên dương (x = A). Chúng ta có:
TạiĐầu tiên = (3/4)t2 b.tĐầu tiên = (1/4)t2 c.t2 = (3/4)tĐầu tiên. ĐT2 = (1/4)t2

Câu 9: Vật dao động điều hòa với biên độ A và chu kì T. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ VTCB đến li x = –A lần thứ hai là:
A. ∆t = 5T/4. B. ∆t = T/4. C. ∆t = 2T/3. D. ∆t = 3T/4.

Câu 10: Vật dao động điều hòa với biên độ A và chu kì T. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ quãng đường x = A/2 đến lúc qua VTCB lần thứ hai là:
A. ∆t = 5T/12. B. ∆t = 5T/4. C. ∆t = 2T/3. D. ∆t = 7T/12.

Câu 11: Vật dao động điều hòa với biên độ A và chu kỳ T. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ li x = A√2/2 đến li x = A là
A. ∆t = T/12. B. ∆t = T/4. C. ∆t = T/6. D. ∆t = T/8.

Câu 12: Một vật dao động điều hòa với biên độ A. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ li x = A√2/2 đến li x = A/2 là 0,5 (s). Chu kỳ dao động của vật là:
AT = 1(s). B. T = 12(s). CT = 4(s). DT = 6(s).

Xem thêm: Tập làm văn lớp 5: Luyện tập tả người trang 12

Câu 13: Một vật dao động điều hòa với biên độ A. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ li x = -A√2/2 đến li x = A là 0,3 (s). Chu kỳ dao động của vật là:
AT = 0,9(giây). B. T = 1,2(s). CT = 0,8(giây). Đt = 0,6(s).

Câu 14: Một vật dao động điều hòa với biên độ A. Vật đi từ li x = A/2 đến li x = –A/2 trong thời gian ngắn nhất là 0,5 (s). Tính thời gian ngắn nhất để vật đi từ VTCB đến li độ x = -A√2/2.
A. ∆t = 0,25(s). B. ∆t = 0,75 (s). C. ∆t = 0,375 (s). D. ∆t = 1(s).

Câu 15: Một vật dao động điều hòa trên một đường thẳng. Một điểm M nằm cố định trên đường thẳng đó, nằm ngoài phạm vi chuyển động của cánh tà. Tại thời điểm t vật ở xa M nhất, thì trong thời gian ngắn nhất ∆t vật ở gần M nhất. Vật cách vị trí cân bằng một đoạn 0,5A vào thời điểm gần nhất là:
Một số bài toán chọn mốc thời gian trong dao động điều hòa - bài toán chọn mốc thời gian 3

Câu 16: Một vật dao động điều hòa với biên độ A, chu kỳ dao động là T. Ban đầu vật ở vị trí x = –A, sau đó 5T/6 thì vật ở vị trí x = –A.
trục = A . Bx = A/2. Cx = –A/2. D. x = –A.

Câu 17: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 8cos(2πt – π/3) cm. Tính từ thời điểm ban đầu (t = 0) thì sau 2/3 (s) vật đi được quãng
Trục = 8 cm. B. x = 4 cm. Cx = –4 cm. D. x = –8 cm.

Câu 18: Cho một vật dao động điều hòa có phương trình dao động x = 10cos(2πt – π/6) cm. Vật đi qua vị trí cân bằng lần đầu tiên vào lúc:
Tại = 1/3(s). Bt = 1/6(s). Ct = 2/3(s). Dt = 1/12(s).

Xem thêm: Văn mẫu lớp 12: So sánh đoạn kết của 2 tác phẩm Chí Phèo và Vợ Nhặt (Dàn ý + 2 bài văn mẫu)

Câu 19: Một vật dao động điều hòa với biên độ A. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí cân bằng đến điểm M có li độ x = A√2/2 là 0,25 (s). Chu kì dao động của vật là
AT = 1(s). B. T = 1,5(s). CT = 0,5(s). DT = 2(s).

Câu 20: Một vật dao động điều hòa với tần số 2 Hz và biên độ 4 cm. Tại một thời điểm nhất định vật chuyển động theo chiều âm qua vị trí có li độ 2 cm thì sau thời điểm đó 1/12 (s) vật chuyển động theo chiều
A. chiều âm, qua vị trí cân bằng. B. chiều dương, qua vị trí có li độ x = –2 cm.
C. chiều âm, qua vị trí có li độ x = -2√3 cm. D. chiều âm, qua vị trí có li độ x = –2 cm.

Câu 21: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4cos(4πt + π/6) cm. Thời điểm thứ ba vật qua vị trí x = 2 cm theo chiều dương là
Tại = 9/8(s). Bt = 11/8(s). Ct = 5/8(s). Dt = 1,5(s).

Câu 22: Vật dao động điều hòa có phương trình x = Acos(2πt/T). Thời gian ngắn nhất kể từ lúc bắt đầu dao động đến lúc vật đi được quãng đường x = A/2 là
A. ∆t = T/6. B. ∆t = T/8. C. ∆t = T/3. D. ∆t = T/4.

Tải về tài liệu để biết chi tiết.

5/5 – (756 bình chọn)

xem thêm thông tin chi tiết về
Một số bài toán chọn lọc về thời gian trong giao động điều hòa

Một số bài toán chọn lọc về thời gian trong giao động điều hòa

Hình Ảnh về:
Một số bài toán chọn lọc về thời gian trong giao động điều hòa

Video về:
Một số bài toán chọn lọc về thời gian trong giao động điều hòa

Wiki về
Một số bài toán chọn lọc về thời gian trong giao động điều hòa


Một số bài toán chọn lọc về thời gian trong giao động điều hòa -

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHỌN THỜI ĐIỂM TRONG CÁC DAO ĐỘNG CÓ HẠI

Thầy: ĐẶNG VIỆT HƯNG

Câu hỏi 1: Một hạt dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng O. Cho M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 (trong đó M4 trùng với O) là bảy điểm liên tiếp trên đường thẳng qua O và cứ 0,05 s thì lại làm bài qua các điểm trên. Tốc độ của hạt khi nó đi qua M4 là 20π cm/s. Biên độ dao động A là bao nhiêu?
A.4cm B.6cm C. 4√2cm D.5 cm.

Câu 2: Một vật dao động điều hòa trên một đường thẳng. Một điểm M nằm cố định trên đường thẳng đó, nằm ngoài phạm vi chuyển động của vật. Tại thời điểm t vật ở xa M nhất thì trong khoảng thời gian ngắn nhất ∆t vật ở gần M nhất. Độ lớn vận tốc của vật bằng một nửa vận tốc cực đại của nó tại thời điểm gần nhất là:
Một số bài toán chọn thời điểm trong dao động điều hòa - chọn thời điểm 1

Câu 3: Một vật dao động điều hòa trên một đường thẳng. Một điểm M nằm cố định trên đường thẳng đó, nằm ngoài phạm vi chuyển động của vật. Tại thời điểm t, vật ở xa M nhất, sau đó trong khoảng thời gian ngắn nhất ∆t ở gần M nhất. Độ lớn vận tốc cực đại của vật tại thời điểm gần nhất là:
Một số bài toán chọn thời điểm trong dao động điều hòa - bài toán chọn thời điểm 2

Câu 4: Một vật dao động điều hòa với chu kì T. Trong một chu kì, thời gian để vận tốc của vật nhỏ hơn √3/2 vận tốc cực đại của vật là
AT/2 B.2T/3 CT/3 ĐT/6

Câu 5: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T và biên độ 10 cm. Trong một chu kỳ, thời gian để vận tốc của vật không nhỏ hơn 10π√2 cm/s là T/2. Tần số dao động bằng
A.4 Hz B.1 Hz C.2 Hz D.0,5 Hz

Xem thêm: Địa Lý 8 Bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội khu vực Đông Nam Á

Câu 6: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T và biên độ 5 cm. Trong một chu kì, thời gian để vận tốc của vật không vượt quá 20π cm/s là 2T/3. Chu kì dao động của vật là
A.0,433 s B.0,15 s C.0,25 s D.0,5 s

Câu 7: Một vật dao động điều hòa, gọi là tĐầu tiên là thời gian ngắn nhất vật đi từ VTCB đến li độ x = A/2 và t2 là thời gian vật đi từ li x = A/2 đến biên dương (x = A). Chúng ta có:
TạiĐầu tiên = 0,5t2 b.tĐầu tiên = t2 c.tĐầu tiên = 2t2 DTĐầu tiên = 4t2

Câu 8: Một vật dao động điều hòa, gọi là tĐầu tiên là thời gian ngắn nhất vật đi từ VTCB đến li độ x = A và t2 là thời gian vật đi từ li x = –A/2 đến biên dương (x = A). Chúng ta có:
TạiĐầu tiên = (3/4)t2 b.tĐầu tiên = (1/4)t2 c.t2 = (3/4)tĐầu tiên. ĐT2 = (1/4)t2

Câu 9: Vật dao động điều hòa với biên độ A và chu kì T. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ VTCB đến li x = –A lần thứ hai là:
A. ∆t = 5T/4. B. ∆t = T/4. C. ∆t = 2T/3. D. ∆t = 3T/4.

Câu 10: Vật dao động điều hòa với biên độ A và chu kì T. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ quãng đường x = A/2 đến lúc qua VTCB lần thứ hai là:
A. ∆t = 5T/12. B. ∆t = 5T/4. C. ∆t = 2T/3. D. ∆t = 7T/12.

Câu 11: Vật dao động điều hòa với biên độ A và chu kỳ T. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ li x = A√2/2 đến li x = A là
A. ∆t = T/12. B. ∆t = T/4. C. ∆t = T/6. D. ∆t = T/8.

Câu 12: Một vật dao động điều hòa với biên độ A. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ li x = A√2/2 đến li x = A/2 là 0,5 (s). Chu kỳ dao động của vật là:
AT = 1(s). B. T = 12(s). CT = 4(s). DT = 6(s).

Xem thêm: Tập làm văn lớp 5: Luyện tập tả người trang 12

Câu 13: Một vật dao động điều hòa với biên độ A. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ li x = -A√2/2 đến li x = A là 0,3 (s). Chu kỳ dao động của vật là:
AT = 0,9(giây). B. T = 1,2(s). CT = 0,8(giây). Đt = 0,6(s).

Câu 14: Một vật dao động điều hòa với biên độ A. Vật đi từ li x = A/2 đến li x = –A/2 trong thời gian ngắn nhất là 0,5 (s). Tính thời gian ngắn nhất để vật đi từ VTCB đến li độ x = -A√2/2.
A. ∆t = 0,25(s). B. ∆t = 0,75 (s). C. ∆t = 0,375 (s). D. ∆t = 1(s).

Câu 15: Một vật dao động điều hòa trên một đường thẳng. Một điểm M nằm cố định trên đường thẳng đó, nằm ngoài phạm vi chuyển động của cánh tà. Tại thời điểm t vật ở xa M nhất, thì trong thời gian ngắn nhất ∆t vật ở gần M nhất. Vật cách vị trí cân bằng một đoạn 0,5A vào thời điểm gần nhất là:
Một số bài toán chọn mốc thời gian trong dao động điều hòa - bài toán chọn mốc thời gian 3

Câu 16: Một vật dao động điều hòa với biên độ A, chu kỳ dao động là T. Ban đầu vật ở vị trí x = –A, sau đó 5T/6 thì vật ở vị trí x = –A.
trục = A . Bx = A/2. Cx = –A/2. D. x = –A.

Câu 17: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 8cos(2πt – π/3) cm. Tính từ thời điểm ban đầu (t = 0) thì sau 2/3 (s) vật đi được quãng
Trục = 8 cm. B. x = 4 cm. Cx = –4 cm. D. x = –8 cm.

Câu 18: Cho một vật dao động điều hòa có phương trình dao động x = 10cos(2πt – π/6) cm. Vật đi qua vị trí cân bằng lần đầu tiên vào lúc:
Tại = 1/3(s). Bt = 1/6(s). Ct = 2/3(s). Dt = 1/12(s).

Xem thêm: Văn mẫu lớp 12: So sánh đoạn kết của 2 tác phẩm Chí Phèo và Vợ Nhặt (Dàn ý + 2 bài văn mẫu)

Câu 19: Một vật dao động điều hòa với biên độ A. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí cân bằng đến điểm M có li độ x = A√2/2 là 0,25 (s). Chu kì dao động của vật là
AT = 1(s). B. T = 1,5(s). CT = 0,5(s). DT = 2(s).

Câu 20: Một vật dao động điều hòa với tần số 2 Hz và biên độ 4 cm. Tại một thời điểm nhất định vật chuyển động theo chiều âm qua vị trí có li độ 2 cm thì sau thời điểm đó 1/12 (s) vật chuyển động theo chiều
A. chiều âm, qua vị trí cân bằng. B. chiều dương, qua vị trí có li độ x = –2 cm.
C. chiều âm, qua vị trí có li độ x = -2√3 cm. D. chiều âm, qua vị trí có li độ x = –2 cm.

Câu 21: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4cos(4πt + π/6) cm. Thời điểm thứ ba vật qua vị trí x = 2 cm theo chiều dương là
Tại = 9/8(s). Bt = 11/8(s). Ct = 5/8(s). Dt = 1,5(s).

Câu 22: Vật dao động điều hòa có phương trình x = Acos(2πt/T). Thời gian ngắn nhất kể từ lúc bắt đầu dao động đến lúc vật đi được quãng đường x = A/2 là
A. ∆t = T/6. B. ∆t = T/8. C. ∆t = T/3. D. ∆t = T/4.

Tải về tài liệu để biết chi tiết.

5/5 - (756 bình chọn)

[rule_{ruleNumber}]

#Một #số #bài #toán #chọn #lọc #về #thời #gian #trong #giao #động #điều #hòa

[rule_3_plain]

#Một #số #bài #toán #chọn #lọc #về #thời #gian #trong #giao #động #điều #hòa

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

1 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

1 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

1 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

1 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

1 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

1 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

1 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

1 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

1 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

1 tháng ago

Danh mục bài viết

MỘT SỐ BÀI TOÁN CHỌN LỌC VỀ THỜI GIAN TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒARelated posts:

MỘT SỐ BÀI TOÁN CHỌN LỌC VỀ THỜI GIAN TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
Giáo viên: ĐẶNG VIỆT HÙNG
Câu 1: Một chất điểm dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng O. Gọi M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 (trong đó M4 trùng O) là bảy điểm liên tiếp trên đường thẳng qua O và cứ sau 0,05 s thì chất điểm lại qua các điểm trên. Biết tốc độ của chất điểm khi đi qua M4 là 20π cm/s. Biên độ dao động A có giá trị bằng bao nhiêu?A.4 cm B.6 cm C. 4√2 cm D.5 cm.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 2: Một vật dao động điều hòa dọc theo một đường thẳng. Một điểm M nằm cố định trên đường thẳng đó, phía ngoài khoảng chuyển động của vật. Tại thời điểm t thì vật xa M nhất, sau đó một khoảng thời gian ngắn nhất là ∆t vật gần M nhất. Độ lớn vận tốc của vật bằng nửa tốc độ cực đại vào thời điểm gần nhất là:
Câu 3: Một vật dao động điều hòa dọc theo một đường thẳng. Một điểm M nằm cố định trên đường thẳng đó, phía ngoài khoảng chuyển động của vật. Tại thời điểm t thì vật xa M nhất, sau ñó một khoảng thời gian ngắn nhất là ∆t vật gần M nhất. Độ lớn vận tốc của vật đạt cực đại vào thời điểm gần nhất là:
Câu 4: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T. Trong một chu kỳ, khoảng thời gian để tốc độ của vật nhỏ hơn √3/2 tốc độ cực đại làA.T/2 B.2T/3 C.T/3 D.T/6

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 5: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T và biên độ 10 cm. Trong một chu kỳ, khoảng thời gian để tốc độ của vật không nhỏ hơn 10π√2 cm/s là T/2. Tần số dao ñộng có giá trị bằngA.4 Hz B.1 Hz C.2 Hz D.0,5 Hz
.ufe721dc05384a1f13ceddae397dd44b9 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ufe721dc05384a1f13ceddae397dd44b9:active, .ufe721dc05384a1f13ceddae397dd44b9:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ufe721dc05384a1f13ceddae397dd44b9 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ufe721dc05384a1f13ceddae397dd44b9 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ufe721dc05384a1f13ceddae397dd44b9 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ufe721dc05384a1f13ceddae397dd44b9:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Địa lí 8 Bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam ÁCâu 6: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T và biên độ 5 cm. Trong một chu kỳ, khoảng thời gian để tốc độ của vật không vượt quá 20π cm/s là 2T/3. Chu kỳ dao động của vật bằngA.0,433 s B.0,15 s C.0,25 s D.0,5 s
Câu 7: Vật dao động điều hòa, gọi t1 là thời gian ngắn nhất vật đi từ VTCB đến li độ x =A/2 và t2 là thời gian vật đi từ li độ x = A/2 đến biên dương (x = A). Ta có:A. t1 = 0,5t2 B. t1 = t2 C. t1 = 2t2 D. t1 = 4t2

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 8: Vật dao động điều hòa, gọi t1 là thời gian ngắn nhất vật đi từ VTCB đến li độ x =A và t2 là thời gian vật đi từ li độ x = –A/2 đến biên dương (x = A). Ta có:A. t1 = (3/4)t2 B. t1 = (1/4)t2 C. t2 = (3/4)t1. D. t2 = (1/4)t2
Câu 9: Vật dao động điều hòa với biên độ A và chu kỳ T. Khoảng thời gian ngắn nhất vật đi từ VTCB đến li độ x = –A lần thứ hai là:A. ∆t = 5T/4. B. ∆t = T/4. C. ∆t = 2T/3. D. ∆t = 3T/4.
Câu 10: Vật dao động điều hòa với biên độ A và chu kỳ T. Khoảng thời gian ngắn nhất vật đi từ li độ x = A/2 đến thời điểm vật qua VTCB lần thứ hai là:A. ∆t = 5T/12. B. ∆t = 5T/4. C. ∆t = 2T/3. D. ∆t = 7T/12.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 11: Vật dao động điều hòa với biên độ A và chu kỳ T. Khoảng thời gian ngắn nhất vật đi từ li độ x = A√2/2 đến li độ x = A làA. ∆t = T/12. B. ∆t = T/4. C. ∆t = T/6. D. ∆t = T/8.
Câu 12: Một vật dao động điều hòa với biên độ A. Khoảng thời gian ngắn nhất vật đi từ li độ x = A√2/2 đến li độ x = A/2 là 0,5 (s). Chu kỳ dao động của vật là:A.T = 1 (s). B. T = 12 (s). C.T = 4 (s). D.T = 6 (s).
.u672f7db32e316fed156ef8e30c2ed3ce { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u672f7db32e316fed156ef8e30c2ed3ce:active, .u672f7db32e316fed156ef8e30c2ed3ce:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u672f7db32e316fed156ef8e30c2ed3ce { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u672f7db32e316fed156ef8e30c2ed3ce .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u672f7db32e316fed156ef8e30c2ed3ce .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u672f7db32e316fed156ef8e30c2ed3ce:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tập làm văn lớp 5: Luyện tập tả người trang 12Câu 13: Một vật dao động điều hòa với biên độ A. Khoảng thời gian ngắn nhất vật đi từ li độ x = -A√2/2 đến li độ x = A là 0,3 (s). Chu kỳ dao động của vật là:A.T = 0,9 (s). B. T = 1,2 (s). C.T = 0,8 (s). D.T = 0,6 (s).

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 14: Một vật dao động điều hòa với biên độ A. Vật đi từ li độ x = A/2 đến li độ x = –A/2 hết khoảng thời gian ngắn nhất là 0,5 (s). Tính khoảng thời gian ngắn nhất vật đi từ VTCB đến li độ x = -A√2/2.A. ∆t = 0,25 (s). B. ∆t = 0,75 (s). C. ∆t = 0,375 (s). D. ∆t = 1 (s).
Câu 15: Một vật dao động điều hòa dọc theo một đường thẳng. Một điểm M nằm cố định trên đường thẳng đó, phía ngoài khoảng chuyển động của vạt. Tại thời điểm t thì vật xa M nhất, sau đó một khoảng thời gian ngắn nhất là ∆t vật gần M nhất. Vật cách vị trí cân bằng một khoảng 0,5A vào thời điểm gần nhất là:
Câu 16: Một vật dao động điều hòa với biên độ A, chu kỳ dao động là T. Thời điểm ban đầu vật ở li độ x = –A, sau đó 5T/6 thì vật ở li độA.x = A. B.x = A/2. C.x = –A/2. D. x = –A.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 17: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 8cos(2πt – π/3) cm. Tính từ thời ñiểm ban đầu (t = 0), sau đó 2/3 (s) thì vật ở li độA.x = 8 cm. B. x = 4 cm. C.x = –4 cm. D. x = –8 cm.
Câu 18: Cho một vật dao động điều hòa có phương trình chuyển động x = 10cos(2πt – π/6) cm. Vật đi qua vị trí cân bằng lần đầu tiên vào thời điểm:A.t = 1/3 (s). B.t = 1/6 (s). C.t = 2/3 (s). D.t = 1/12 (s).
.ubea51aad9c5f1ac4cabb8137f8b0aa64 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ubea51aad9c5f1ac4cabb8137f8b0aa64:active, .ubea51aad9c5f1ac4cabb8137f8b0aa64:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ubea51aad9c5f1ac4cabb8137f8b0aa64 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ubea51aad9c5f1ac4cabb8137f8b0aa64 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ubea51aad9c5f1ac4cabb8137f8b0aa64 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ubea51aad9c5f1ac4cabb8137f8b0aa64:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 12: So sánh đoạn kết của 2 tác phẩm Chí Phèo và Vợ Nhặt (Dàn ý + 2 mẫu)Câu 19: Một vật dao động điều hòa với biên độ A. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí cân bằng đến điểm M có li độ x = A√2/2 là 0,25 (s). Chu kỳ dao động của vật làA.T = 1 (s). B. T = 1,5 (s). C.T = 0,5 (s). D.T = 2 (s).

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 20: Một vật dao động điều hoà có tần số 2 Hz, biên độ 4 cm. Ở một thời điểm nào đó vật chuyển động theo chiều âm qua vị trí có li độ 2 cm thì sau thời điểm đó 1/12 (s) vật chuyển động theoA. chiều âm, qua vị trí cân bằng. B. chiều dương, qua vị trí có li độ x = –2 cm.C. chiều âm, qua vị trí có li độ x = -2√3 cm. D. chiều âm, qua vị trí có li độ x = –2 cm.
Câu 21: Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 4cos(4πt + π/6) cm. Thời điểm thứ 3 vật qua vị trí x = 2 cm theo chiều dương làA.t = 9/8 (s). B.t = 11/8 (s). C.t = 5/8 (s). D.t = 1,5 (s).
Câu 22: Vật dao động điều hòa có phương trình x = Acos(2πt/T). Khoảng thời gian ngắn nhất kể từ lúc bắt ñầu dao động đến lúc vật có li độ x = A/2 làA. ∆t = T/6. B. ∆t = T/8. C. ∆t = T/3. D. ∆t = T/4.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Download tài liệu để xem chi tiết.

5/5 – (756 bình chọn)

Related posts:Đại cương về giao động điều hòa – Giáo trình vật lý 12 luyện thi Đại học – Cao đẳng
Một số bài toán lớp 3 về khoảng cách – Bài toán về khoảng cách trồng cây
Toán 6 Bài 3: Mô hình xác suất trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản
Một số bài Toán về trung bình cộng cơ bản và nâng cao lớp 4

#Một #số #bài #toán #chọn #lọc #về #thời #gian #trong #giao #động #điều #hòa

[rule_2_plain]

#Một #số #bài #toán #chọn #lọc #về #thời #gian #trong #giao #động #điều #hòa

[rule_2_plain]

#Một #số #bài #toán #chọn #lọc #về #thời #gian #trong #giao #động #điều #hòa

[rule_3_plain]

#Một #số #bài #toán #chọn #lọc #về #thời #gian #trong #giao #động #điều #hòa

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

1 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

1 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

1 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

1 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

1 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

1 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

1 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

1 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

1 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

1 tháng ago

Danh mục bài viết

MỘT SỐ BÀI TOÁN CHỌN LỌC VỀ THỜI GIAN TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒARelated posts:

MỘT SỐ BÀI TOÁN CHỌN LỌC VỀ THỜI GIAN TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
Giáo viên: ĐẶNG VIỆT HÙNG
Câu 1: Một chất điểm dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng O. Gọi M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 (trong đó M4 trùng O) là bảy điểm liên tiếp trên đường thẳng qua O và cứ sau 0,05 s thì chất điểm lại qua các điểm trên. Biết tốc độ của chất điểm khi đi qua M4 là 20π cm/s. Biên độ dao động A có giá trị bằng bao nhiêu?A.4 cm B.6 cm C. 4√2 cm D.5 cm.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 2: Một vật dao động điều hòa dọc theo một đường thẳng. Một điểm M nằm cố định trên đường thẳng đó, phía ngoài khoảng chuyển động của vật. Tại thời điểm t thì vật xa M nhất, sau đó một khoảng thời gian ngắn nhất là ∆t vật gần M nhất. Độ lớn vận tốc của vật bằng nửa tốc độ cực đại vào thời điểm gần nhất là:
Câu 3: Một vật dao động điều hòa dọc theo một đường thẳng. Một điểm M nằm cố định trên đường thẳng đó, phía ngoài khoảng chuyển động của vật. Tại thời điểm t thì vật xa M nhất, sau ñó một khoảng thời gian ngắn nhất là ∆t vật gần M nhất. Độ lớn vận tốc của vật đạt cực đại vào thời điểm gần nhất là:
Câu 4: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T. Trong một chu kỳ, khoảng thời gian để tốc độ của vật nhỏ hơn √3/2 tốc độ cực đại làA.T/2 B.2T/3 C.T/3 D.T/6

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 5: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T và biên độ 10 cm. Trong một chu kỳ, khoảng thời gian để tốc độ của vật không nhỏ hơn 10π√2 cm/s là T/2. Tần số dao ñộng có giá trị bằngA.4 Hz B.1 Hz C.2 Hz D.0,5 Hz
.ufe721dc05384a1f13ceddae397dd44b9 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ufe721dc05384a1f13ceddae397dd44b9:active, .ufe721dc05384a1f13ceddae397dd44b9:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ufe721dc05384a1f13ceddae397dd44b9 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ufe721dc05384a1f13ceddae397dd44b9 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ufe721dc05384a1f13ceddae397dd44b9 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ufe721dc05384a1f13ceddae397dd44b9:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Địa lí 8 Bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam ÁCâu 6: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T và biên độ 5 cm. Trong một chu kỳ, khoảng thời gian để tốc độ của vật không vượt quá 20π cm/s là 2T/3. Chu kỳ dao động của vật bằngA.0,433 s B.0,15 s C.0,25 s D.0,5 s
Câu 7: Vật dao động điều hòa, gọi t1 là thời gian ngắn nhất vật đi từ VTCB đến li độ x =A/2 và t2 là thời gian vật đi từ li độ x = A/2 đến biên dương (x = A). Ta có:A. t1 = 0,5t2 B. t1 = t2 C. t1 = 2t2 D. t1 = 4t2

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 8: Vật dao động điều hòa, gọi t1 là thời gian ngắn nhất vật đi từ VTCB đến li độ x =A và t2 là thời gian vật đi từ li độ x = –A/2 đến biên dương (x = A). Ta có:A. t1 = (3/4)t2 B. t1 = (1/4)t2 C. t2 = (3/4)t1. D. t2 = (1/4)t2
Câu 9: Vật dao động điều hòa với biên độ A và chu kỳ T. Khoảng thời gian ngắn nhất vật đi từ VTCB đến li độ x = –A lần thứ hai là:A. ∆t = 5T/4. B. ∆t = T/4. C. ∆t = 2T/3. D. ∆t = 3T/4.
Câu 10: Vật dao động điều hòa với biên độ A và chu kỳ T. Khoảng thời gian ngắn nhất vật đi từ li độ x = A/2 đến thời điểm vật qua VTCB lần thứ hai là:A. ∆t = 5T/12. B. ∆t = 5T/4. C. ∆t = 2T/3. D. ∆t = 7T/12.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 11: Vật dao động điều hòa với biên độ A và chu kỳ T. Khoảng thời gian ngắn nhất vật đi từ li độ x = A√2/2 đến li độ x = A làA. ∆t = T/12. B. ∆t = T/4. C. ∆t = T/6. D. ∆t = T/8.
Câu 12: Một vật dao động điều hòa với biên độ A. Khoảng thời gian ngắn nhất vật đi từ li độ x = A√2/2 đến li độ x = A/2 là 0,5 (s). Chu kỳ dao động của vật là:A.T = 1 (s). B. T = 12 (s). C.T = 4 (s). D.T = 6 (s).
.u672f7db32e316fed156ef8e30c2ed3ce { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u672f7db32e316fed156ef8e30c2ed3ce:active, .u672f7db32e316fed156ef8e30c2ed3ce:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u672f7db32e316fed156ef8e30c2ed3ce { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u672f7db32e316fed156ef8e30c2ed3ce .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u672f7db32e316fed156ef8e30c2ed3ce .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u672f7db32e316fed156ef8e30c2ed3ce:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tập làm văn lớp 5: Luyện tập tả người trang 12Câu 13: Một vật dao động điều hòa với biên độ A. Khoảng thời gian ngắn nhất vật đi từ li độ x = -A√2/2 đến li độ x = A là 0,3 (s). Chu kỳ dao động của vật là:A.T = 0,9 (s). B. T = 1,2 (s). C.T = 0,8 (s). D.T = 0,6 (s).

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 14: Một vật dao động điều hòa với biên độ A. Vật đi từ li độ x = A/2 đến li độ x = –A/2 hết khoảng thời gian ngắn nhất là 0,5 (s). Tính khoảng thời gian ngắn nhất vật đi từ VTCB đến li độ x = -A√2/2.A. ∆t = 0,25 (s). B. ∆t = 0,75 (s). C. ∆t = 0,375 (s). D. ∆t = 1 (s).
Câu 15: Một vật dao động điều hòa dọc theo một đường thẳng. Một điểm M nằm cố định trên đường thẳng đó, phía ngoài khoảng chuyển động của vạt. Tại thời điểm t thì vật xa M nhất, sau đó một khoảng thời gian ngắn nhất là ∆t vật gần M nhất. Vật cách vị trí cân bằng một khoảng 0,5A vào thời điểm gần nhất là:
Câu 16: Một vật dao động điều hòa với biên độ A, chu kỳ dao động là T. Thời điểm ban đầu vật ở li độ x = –A, sau đó 5T/6 thì vật ở li độA.x = A. B.x = A/2. C.x = –A/2. D. x = –A.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 17: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 8cos(2πt – π/3) cm. Tính từ thời ñiểm ban đầu (t = 0), sau đó 2/3 (s) thì vật ở li độA.x = 8 cm. B. x = 4 cm. C.x = –4 cm. D. x = –8 cm.
Câu 18: Cho một vật dao động điều hòa có phương trình chuyển động x = 10cos(2πt – π/6) cm. Vật đi qua vị trí cân bằng lần đầu tiên vào thời điểm:A.t = 1/3 (s). B.t = 1/6 (s). C.t = 2/3 (s). D.t = 1/12 (s).
.ubea51aad9c5f1ac4cabb8137f8b0aa64 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ubea51aad9c5f1ac4cabb8137f8b0aa64:active, .ubea51aad9c5f1ac4cabb8137f8b0aa64:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ubea51aad9c5f1ac4cabb8137f8b0aa64 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ubea51aad9c5f1ac4cabb8137f8b0aa64 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ubea51aad9c5f1ac4cabb8137f8b0aa64 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ubea51aad9c5f1ac4cabb8137f8b0aa64:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 12: So sánh đoạn kết của 2 tác phẩm Chí Phèo và Vợ Nhặt (Dàn ý + 2 mẫu)Câu 19: Một vật dao động điều hòa với biên độ A. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí cân bằng đến điểm M có li độ x = A√2/2 là 0,25 (s). Chu kỳ dao động của vật làA.T = 1 (s). B. T = 1,5 (s). C.T = 0,5 (s). D.T = 2 (s).

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 20: Một vật dao động điều hoà có tần số 2 Hz, biên độ 4 cm. Ở một thời điểm nào đó vật chuyển động theo chiều âm qua vị trí có li độ 2 cm thì sau thời điểm đó 1/12 (s) vật chuyển động theoA. chiều âm, qua vị trí cân bằng. B. chiều dương, qua vị trí có li độ x = –2 cm.C. chiều âm, qua vị trí có li độ x = -2√3 cm. D. chiều âm, qua vị trí có li độ x = –2 cm.
Câu 21: Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 4cos(4πt + π/6) cm. Thời điểm thứ 3 vật qua vị trí x = 2 cm theo chiều dương làA.t = 9/8 (s). B.t = 11/8 (s). C.t = 5/8 (s). D.t = 1,5 (s).
Câu 22: Vật dao động điều hòa có phương trình x = Acos(2πt/T). Khoảng thời gian ngắn nhất kể từ lúc bắt ñầu dao động đến lúc vật có li độ x = A/2 làA. ∆t = T/6. B. ∆t = T/8. C. ∆t = T/3. D. ∆t = T/4.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Download tài liệu để xem chi tiết.

5/5 – (756 bình chọn)

Related posts:Đại cương về giao động điều hòa – Giáo trình vật lý 12 luyện thi Đại học – Cao đẳng
Một số bài toán lớp 3 về khoảng cách – Bài toán về khoảng cách trồng cây
Toán 6 Bài 3: Mô hình xác suất trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản
Một số bài Toán về trung bình cộng cơ bản và nâng cao lớp 4

Chuyên mục: Giáo dục
#Một #số #bài #toán #chọn #lọc #về #thời #gian #trong #giao #động #điều #hòa

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button