Giải Tin học 10 kết nối bài 32: Ôn tập lập trình Python

Luyện tập

Câu hỏi: Viết chương trình nhập vào số n, sau đó nhập vào danh sách sinh viên gồm họ, chữ đệm và tên. Sắp xếp tên học sinh theo thứ tự bảng chữ cái. Hiển thị kết quả trên màn hình.

Hồi đáp

Chương trình có thể như sau:

Vận dụng

Câu hỏi 1. Trong phần mềm bảng tính điện tử, dữ liệu ngày tháng được coi là số ngày kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1990. Viết chương trình:

Nhập số tự nhiên n từ bàn phím và tính xem số đó ứng với ngày, tháng, năm nào.

Nhập thời gian theo định dạng ngày – tháng – năm (ví dụ 8-10-2021), tính số ngày tương ứng với ngày này theo phần mềm bảng tính điện tử.

Hồi đáp

Trong phần mềm bảng tính điện tử, dữ liệu ngày tháng được coi là số ngày kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1990. Viết chương trình:

Trong phần mềm bảng tính điện tử, dữ liệu ngày tháng được coi là số ngày kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1990. Viết chương trình:

Trong phần mềm bảng tính điện tử, dữ liệu ngày tháng được coi là số ngày kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1990. Viết chương trình:

Chương trình 2: Nhập thời gian theo định dạng ngày-tháng-năm (ví dụ: 10-8-2021), tính giá trị của ngày này theo cách lưu trữ của phần mềm bảng tính điện tử.

Trong phần mềm bảng tính điện tử, dữ liệu ngày tháng được coi là số ngày kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1990. Viết chương trình:

Trong phần mềm bảng tính điện tử, dữ liệu ngày tháng được coi là số ngày kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1990. Viết chương trình:

Câu hỏi 2. Mở rộng bài tập trong phần luyện tập như sau:

Thứ tự phải dựa trên tên, sau đó là họ, sau đó là tên đệm.

Sắp xếp theo bảng chữ cái tiếng Việt.

Note: The Vietnamese alphabet (including accent marks) is arranged in the following order: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAR alphabets that are listed below.

Hồi đáp

Mở rộng các bài tập trong phần luyện tập như sau: Thứ tự ưu tiên phải viết theo họ, tên rồi đến tên đệm.

Mở rộng bài tập ở phần luyện tập như sau: Phải có thứ tự họ trước, sau đó mới tới tên đệm.

Mở rộng bài tập ở phần luyện tập như sau: Phải có thứ tự họ trước, sau đó mới tới tên đệm.

Câu 3: Nếu n là hợp số, dễ dàng thấy rằng n phải có ước nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng .

N−−√. Viết chương trình thực hiện tối ưu nhiệm vụ 1 bài 31 theo cách sau: để tìm ước nguyên tố nhỏ nhất chỉ cần tìm trong các số 2, 3, … N−−√. Nếu trong dãy số trên không tìm thấy ước nào của n thì kết luận ngay n là số nguyên tố.

Hồi đáp

Chương trình 3 có thể trông như thế này:

Nếu n là hợp số, dễ dàng thấy rằng n phải có ước nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng .

Thiết kế đồ họa là hành động của:

Luyện tập

Câu hỏi 1. Thiết kế đồ họa là hành động của:

A. Tạo các phần tử đồ họa.

B. Lựa chọn các yếu tố đồ họa.

C. Sắp xếp các phần tử đồ họa.

D. Tất cả các thao tác trên.

=> Xem hướng dẫn giải

Sau khi tốt nghiệp trường thiết kế đồ họa, tôi có thể…

Câu 2. Sau khi tốt nghiệp các trường thiết kế đồ họa, bạn có thể làm việc ở những đơn vị nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài viết Giải Tin học 10 kết nối bài 32: Ôn tập lập trình Python Tại : hoami.edu.vn

Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Họa Mi

TỔNG HỢP Bài Tập Tin Học Lớp 10 : Tin Học Lớp 10

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button