Giải Tin học 10 kết nối bài 31: Thực hành viết chương trình đơn giản

LUYỆN TẬP

Câu hỏi 1: Viết chương trình yêu cầu nhập vào một số thực dương a. Chương trình cần kiểm tra dữ liệu nhập vào như sau: Nếu số nhập vào nhỏ hơn hoặc bằng 0 thì thông báo: “Nhập sai, số a phải lớn hơn 0. Vui lòng nhập lại”. Chương trình chỉ dừng khi người dùng nhập đúng.”

Hồi đáp

a=float(input(“Nhập số thực dương: “))

trong khi a<=0:

print(“Nhập sai, số a phải lớn hơn 0. Nhập lại”)

a=float(input(“Nhập số thực dương: “))

Câu 2: Viết chương trình in bảng cửu chương ra màn hình như sau:

  • Hàng đầu tiên in bảng cửu chương 1, 2, 3, 4, 5.
  • Hàng thứ hai in bảng nhân 6, 7, 8, 9, 10.

Hồi đáp

cho tôi trong phạm vi (1,11):

cho j trong phạm vi (1,6):

print(j,”x”,i,”=”,i*j, end=”\t”)

in()

in()

cho tôi trong phạm vi (1,11):

cho j trong phạm vi (6,11):

print(j,”x”,i,”=”,i*j, end=”\t”)

in()

VẬN DỤNG

Câu hỏi 1: Viết chương trình nhập vào 2 số tự nhiên Y1, Y2 là số năm, Y2 > Y1. Tính xem trong khoảng thời gian từ năm Y1 đến năm Y2 có bao nhiêu năm nhuận. Áp dụng phép tính để biết thế kỉ 21 có bao nhiêu năm nhuận.

Hồi đáp

Để tính toán có bao nhiêu năm nhuận trong thế kỷ 21, hãy nhập Y1 = 2001 và Y2 = 2100.

Câu 2: Cho ƯCLN là hàm số ƯCLN của hai số tự nhiên a và b. Dễ dàng thấy rằng chúng ta có GCLN(a, b) = GCLN(b, a%b) nếu b > 0 và GCLN(a, 0) = a. Từ đó viết chương trình nhập vào hai số a, b và tính ƯCLN của a, b.

Hồi đáp

a=int(input(“Nhập số tự nhiên đầu tiên: “))

b=int(input(“Nhập số tự nhiên thứ hai: “))

def UCLN(a,b):

r = a % b

trong khi r != 0:

một = b

b = r

r = a % b

trả lại b

print(“ƯCLN của a và b là: “,ƯCLN(a,b))

Bạn đang xem bài viết Giải Tin học 10 kết nối bài 31: Thực hành viết chương trình đơn giản Tại : hoami.edu.vn

Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Họa Mi

TỔNG HỢP Bài Tập Tin Học Lớp 10 : Tin Học Lớp 10

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button