Giải Tin học 10 kết nối bài 28: Phạm vi của biến

BẮT ĐẦU

Đầu tiên. Một biến được định nghĩa trong chương trình chính (bên ngoài các hàm) được sử dụng bên trong các hàm như thế nào?

2. Một biến được khai báo bên trong hàm có thể được sử dụng bên ngoài hàm không?

Hồi đáp

1. Các biến được khai báo bên ngoài hàm chỉ được truy cập giá trị để sử dụng bên trong hàm mà không làm thay đổi giá trị của biến đó (trừ trường hợp có từ khóa global)

2. Các biến được khai báo bên trong hàm là biến cục bộ, không có giá trị bên ngoài hàm.

Câu hỏi

Câu hỏi 1: Giả sử có các lệnh sau:

>>> a, b = 1, 2

>>> xác định f(a,b):

a = a + b

b = b*a

trả lại a + b

Giá trị của a, b sau khi thực hiện lệnh sau là bao nhiêu?

a) f(1, 2)

b) f(10, 20)

Hồi đáp

Sau mỗi lần thực hiện lệnh, giá trị của a, b vẫn bằng 1, 2.

Câu 2: Chúng ta có thể khai báo biến bên trong hàm trùng tên với biến được khai báo bên ngoài hàm không?

Hồi đáp

Có lẽ. Vì các biến được khai báo bên trong hàm không có tác dụng bên ngoài hàm.

2. Phạm vi khai báo biến ngoài hàm

Hoạt động 2: Phạm vi của biến khi khai báo ngoài hàm

Quan sát các lệnh sau, tìm hiểu phạm vi tác dụng của biến khi khai báo bên ngoài hàm

Hồi đáp

Các biến được khai báo bên ngoài hàm không có tác dụng bên trong hàm và các biến bên trong hàm có thể truy cập để sử dụng giá trị của biến đã khai báo trước đó bên ngoài hàm.

Câu hỏi: Giả sử hàm f(x,y) được định nghĩa như sau:

>>>def f(x,y):

a = 2*(x + y)

in(a+n)

Kết quả nào được in ra sau khi thực hiện các lệnh sau?

n = 10

f(1,2)

Hồi đáp

In kết quả: 16. Cụ thể:

a = 2 × (1 + 2) = 6

6 + 10 = 16

Viết một hàm với đầu vào và đầu ra sau:

Luyện tập

Câu hỏi 1. Viết một hàm với đầu vào và đầu ra sau:

  • Đầu vào là một danh sách sList, các phần tử là một chuỗi ký tự.
  • Đầu ra là một danh sách cList, các phần tử của nó là các ký tự đầu tiên của chuỗi ký tự tương ứng trong danh sách sList.
=> Xem hướng dẫn giải

Viết hàm Tach_day() với danh sách đầu vào A, đầu ra hai danh sách…

Câu 2: Viết hàm Tach_day() nhập danh sách A, xuất ra 2 danh sách B, C mô tả như sau:

  • Danh sách B được lấy từ A bằng cách truy xuất các phần tử có chỉ số chẵn.
  • Danh sách C được lấy từ A bằng cách truy xuất các phần tử có chỉ số lẻ.
=> Xem hướng dẫn giải

Viết hàm nhận 2 tham số đầu vào là m và n. Đầu ra trả về hai giá trị …

Vận dụng

Câu hỏi 1. Viết hàm nhận 2 tham số đầu vào là m và n. Đầu ra trả về hai giá trị là:

  • ƯC của m, n,
  • Bội số chung nhỏ nhất (BCNN) của m, n.
=> Xem hướng dẫn giải

Viết chương trình nhập vào ba số tự nhiên từ bàn phím ngày, tháng, năm,…

Câu 2: Viết chương trình nhập vào bàn phím ba số tự nhiên ngày, tháng, năm, các số cách nhau bởi dấu cách. Những con số này đại diện cho giá trị của một ngày, tháng hoặc năm nhất định. Chương trình cần kiểm tra và in ra dữ liệu nhập vào có hợp lệ hay không.

=> Xem hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài viết Giải Tin học 10 kết nối bài 28: Phạm vi của biến Tại : hoami.edu.vn

Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Họa Mi

TỔNG HỢP Bài Tập Tin Học Lớp 10 : Tin Học Lớp 10

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button