Giải Tin học 10 kết nối bài 27 Tham số của hàm

khởi động

Quan sát các lệnh sau và cho biết sự khác biệt giữa tham số và đối số.

Hồi đáp

  • Các tham số của hàm được xác định tại phần khai báo hàm và được sử dụng làm biến trong phần định nghĩa hàm.
  • Đối số là giá trị được truyền vào hàm khi gọi hàm.

1. Tham số và đối số của hàm

Hoạt động 1: Phân biệt tham số và tham số

Quan sát ví dụ sau, tìm hiểu cách truyền dữ liệu dưới dạng tham số cho hàm, Thảo luận giải thích kết quả

Bảng 26.1. Một số lệnh trong Python

cơ bụng ( )

len( )

phạm vi()

bool()

trôi nổi()

danh sách()

tròn()

chr( )

đầu vào()

thứ tự( )

str( )

divmod()

int( )

in()

kiểu()

Hồi đáp

  • Về hình thức: có mở ngoặc sau tên lệnh
  • Bên trong các dấu ngoặc, các tham số bổ sung có thể được viết: số lượng, biến hoặc trong một số trường hợp là biểu thức.

Câu hỏi:

1. Mô tả các tham số và giá trị trả về của mỗi hàm sau: float(), str(), len(), list().

2. Giả sử hàm f có 2 tham số x, y khi khai báo hàm sẽ trả về x+2y. Hàm gọi f(10,a) có bị lỗi hay không?

Hồi đáp:

1. Không phải vì số lượng giá trị truyền vào hàm phải bằng số lượng đối số trong phần khai báo của hàm.

2. Lời gọi hàm f(10,a) bị lỗi nếu tham số a truyền vào không có giá trị

2. CÁCH SỬ DỤNG ĐĂNG KÝ

Hoạt động 2: Khi nào dùng chương trình con?

Bài toán đưa ra là viết chương trình chính yêu cầu nhập số tự nhiên n từ bàn phím và in các số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng n ra màn hình. Trong phần thực hành của Bài 26, bạn đã biết hàm prime(n) kiểm tra xem n có phải là số nguyên tố hay không.

Làm thế nào bạn sẽ viết một chương trình để giải quyết vấn đề?

Hồi đáp

Chương trình:

số nguyên tố (n):

c=0

k=1

trong khi k

nếu n%k==0:

c=c+1

k=k+1

nếu c==1:

trả về Đúng

khác:

trả về Sai

n=int(input(“Nhập số tự nhiên n:”))

cho k trong khoảng(1,n+1):

nếu số nguyên tố(k)==True:

in(i, end=””)

Câu hỏi:

1. Sử dụng hàm số nguyên tố, viết chương trình in ra các số nguyên tố trong khoảng từ m đến n với m, n là hai số tự nhiên và 1< m< n.

2. Hãy nêu một nhiệm vụ/bài toán nào đó có thể giải quyết bằng một hàm.

Hồi đáp

Đầu tiên.

  Using the prime function, write a program that prints the prime numbers between m and n where m, n are two natural numbers and 1< m< n.

2.

  • Bài toán đếm số năm nhuận trong một khoảng thời gian nào đó
  • Bài toán đếm và tính tổng, trung bình cộng của các số thỏa mãn một tính chất nào đó (chẳng hạn chia hết cho 5) trong một dãy số cho trước

Luyện tập

Câu hỏi 1. Thiết lập hàm power(a,b,c) trong đó a, b, c là các số nguyên. Hàm trả về giá trị $(a+b)^{c}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Viết chương trình thực hiện: Nhập vào hai số tự nhiên từ bàn phím, hai số cách nhau một dấu cách. Tính và in ra tổng của các số này.

=> Xem hướng dẫn giải

Vận dụng

Câu hỏi 1. Viết chương trình thực hiện: Nhập vào hai số tự nhiên từ bàn phím, hai số cách nhau bởi dấu phẩy, in ra ước chung lớn nhất (ƯCLN) của hai số đó.

Yêu cầu sử dụng hàm khi viết chương trình.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2. Thiết lập hàm change() nhận hai tham số, chuỗi ho_ten và số c. Hàm sẽ trả về chuỗi ký tự ho_ten viết hoa nếu c = 0. Nếu tham số c khác 0, hàm trả về chuỗi ho_ten viết thường.

Gợi ý: Sử dụng các phương thức s.upper() và s.lower() để chuyển đổi các ký tự của chuỗi s thành chữ hoa và chữ thường.

=> Xem hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài viết Giải Tin học 10 kết nối bài 27 Tham số của hàm Tại : hoami.edu.vn

Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Họa Mi

TỔNG HỢP Bài Tập Tin Học Lớp 10 : Tin Học Lớp 10

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button