Giải bài 18 Các lệnh vào ra đơn giản

1. Các lệnh I/O đơn giản

Hoạt động 1. Tìm hiểu chức năng của lệnh input()

Quan sát lệnh sau và trả lời các câu hỏi: Lệnh input() cho phép nhập liệu từ đâu? Giá trị đầu vào sẽ là một số hoặc một chuỗi?

Hướng dẫn giải:

Lệnh input() cho phép nhập từ bàn phím.

Đầu vào là một số và kết quả là một chuỗi ký tự.

2. Chuyển đổi kiểu dữ liệu cơ bản của Python

Hoạt động 2. Xác định kiểu dữ liệu của biến

Xác định kiểu và giá trị của các biểu thức sau:

a) “15 + 20 – 7” b) 32 > 45 c) 13 ! = 8 + 5 c) 1 == 2

Hướng dẫn giải:

a) Gõ str (chuỗi ký tự)

Giá trị của biểu thức là: ’15 + 20 + 7′

b) Kiểu bool (logic)

Giá trị của biểu thức là: Sai

c) Gõ bool(logic)

Giá trị của biểu thức là: Sai

d) Kiểu bool (logic)

Giá trị của biểu thức là: Sai.

Hoạt động 3. Tìm hiểu cách chuyển đổi giữa các loại dữ liệu

Câu hỏi 1. Có thể chuyển đổi dữ liệu của loại này sang loại khác không?

Câu 2. Giả sử có một biến s với giá trị “123”. Tôi nên làm gì nếu tôi muốn biến s là số nguyên 123 chứ không phải chuỗi “123”?

Hướng dẫn giải:

Câu hỏi 1. Có thể chuyển đổi dữ liệu của loại này sang loại khác.

Câu 2. Tôi sử dụng lệnh chuyển đổi s = int(“123”)

Câu hỏi.

Câu hỏi 1. Mỗi lệnh sau sẽ trả về những giá trị nào?

a) str(150); b) int(“1110”) c) float(“15.0”)

Câu 2. Lệnh nào sau đây sẽ báo lỗi?

A. int(“12.0”) B. float(13 + 1) C. str(17,001)

Câu 3. Dùng lệnh x = input(“Enter number x:”) để nhập số cho biến x là đúng hay sai? Tại sao?

=> Xem hướng dẫn giải

Luyện tập

Câu hỏi 1. Lệnh nào sau đây sẽ báo lỗi?

a) int(“12 + 45”) b) float(123,56) c) float(“123,5,5”)

câu 2. Tại sao cần phải viết float(input()) khi nhập số thực?

=> Xem hướng dẫn giải

Vận dụng

Câu hỏi 1. Viết chương trình nhập giá trị ss là số giây từ bàn phím. Thông báo màn hình thời gian ss giây sau khi chuyển sang thời gian tính bằng ngày, giờ, phút, giây.

Câu 2. Viết chương trình nhập vào ba số thực dương a, b, c rồi tính chu vi, diện tích tam giác có độ dài các cạnh là a, b, c (a, b, c > 0 và thỏa mãn bất đẳng thức tam giác).

Gợi ý: Công thức Heron tính diện tích tam giác S = p(p−a)(p−b)(p−c)−−−−−−−−−−−−−−−√ trong đó p là một nửa- vòng tròn vi tam giác

=> Xem hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài viết Giải bài 18 Các lệnh vào ra đơn giản Tại : hoami.edu.vn

Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Họa Mi

TỔNG HỢP Bài Tập Tin Học Lớp 10 : Tin Học Lớp 10

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button