Giải bài 17 Biến và lệnh gán

1. Biến và phép gán

Câu hỏi 1. Tên biến nào sau đây hợp lệ trong Python?

Một cái tên

B. 123abc

C. Tổ quốc tôi

D.m123&b

E. xyzABC

Hướng dẫn giải:

Các tên biến A, C, D, E đều hợp lệ.

Câu 2. Sau các lệnh dưới đây, các biến x, y nhận giá trị bao nhiêu?

>>> x = 10

>>> y = x**2 – 1

>>> x = x/2 + y

Hướng dẫn giải:

  • x = 10; y = 99

Câu 3. a, b nhận giá trị gì sau các lệnh sau?

>>> a,b = 2,3

>>> a,b = a+b, ab

Hướng dẫn giải:

  • một = 2; b = 3
  • a = 5 b = -1

2. Các thao tác trên một số kiểu dữ liệu cơ bản

Câu hỏi 1. Mỗi lệnh sau đúng hay sai? Nếu có, kết quả là gì?

>>> (12 – 10//2)**2 – 1

>>> (13 + 45**2) (30/12 – 05/02)

Câu 2. Kết quả của mỗi lệnh sau là gì?

>>> “”*20 + “010”

>>> “10”+”0″*5

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3. Từ khóa Các tên biến sau đây có hợp lệ không?

Một. _nếu b. toàn cầu c. người bản xứ

đ. trả lại đ. ĐÚNG VẬY

=> Xem hướng dẫn giải

Luyện tập

Câu hỏi 1. Có gì sai với lệnh sau đây?

>>> x = 1

>>> 123a = x + 1

Lỗi cú pháp: cú pháp không hợp lệ

Câu 2. Lệnh sau sẽ in ra kết quả gì?

>>> print(“Chết tiệt”*3 + “son môi hỗn hợp”*2

=> Xem hướng dẫn giải

Vận dụng

Câu hỏi 1. Viết lệnh chuyển một số giây ss cho trước thành một số ngày, giờ, phút, giây rồi in kết quả ra màn hình.

Ví dụ: nếu ss = 684 500, kết quả sẽ như sau:

684 500 giây = 7 ngày 22 giờ 8 phút 20 giây

Câu 2. Hãy cho biết trước và sau khi thực hiện các lệnh sau, giá trị của các biến x, y là bao nhiêu? Bạn nghĩ gì về kết quả?

>>> x, y = 10, 7

>>> x, y = y, x

=> Xem hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài viết Giải bài 17 Biến và lệnh gán Tại : hoami.edu.vn

Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Họa Mi

TỔNG HỢP Bài Tập Tin Học Lớp 10 : Tin Học Lớp 10

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button