Điểm mới về triển khai thực hiện dự án đầu tư theo Luật đầu tư năm 2023

Luật Đầu tư 2023 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 đã quy định cụ thể, chi tiết về quy trình thực hiện dự án đầu tư và có nhiều quy định mới so với Luật Đầu tư 2014.

 1. Nguyên tắc thực hiện dự án đầu tư

Bổ sung nguyên tắc thực hiện dự án đầu tư. Điều 42 Luật Đầu tư năm 2023 quy định về nguyên tắc thực hiện dự án đầu tư, bao gồm:

 • Đối với dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, việc chấp thuận chủ trương đầu tư phải được thực hiện khi chủ đầu tư triển khai dự án đầu tư.
 • Đối với dự án đầu tư thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi thực hiện dự án đầu tư.
 • Nhà đầu tư có trách nhiệm tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư 2023, pháp luật về quy hoạch đất đai, môi trường, xây dựng, lao động, phòng cháy chữa cháy và các quy định pháp luật khác có liên quan. chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có) và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) trong quá trình thực hiện dự án đầu tư.

Các nguyên tắc này là quy định mà nhà đầu tư phải tuân thủ nghiêm ngặt. Nếu không đáp ứng các quy định này, nhà đầu tư sẽ không thể triển khai, thực hiện dự án đầu tư.

 1. Dự án đầu tư gồm nhiều giai đoạn

Ngoài ra, trường hợp dự án đầu tư gồm nhiều giai đoạn thì khoản ký quỹ được nộp và hoàn trả tương ứng với từng giai đoạn của dự án đầu tư.

Khoản 2 Điều 43 Luật Đầu tư 2023 bổ sung quy định trường hợp dự án đầu tư gồm nhiều giai đoạn thì tiền ký quỹ được nộp và hoàn trả tương ứng với từng giai đoạn của dự án đầu tư. Quy định này giúp nhà đầu tư giảm bớt gánh nặng tài chính trong quá trình triển khai dự án.

 1. Gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

Bổ sung trường hợp gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư. Khoản 2 Điều 44 Luật Đầu tư 2023 bổ sung quy định về gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

Khi hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư, nếu nhà đầu tư có nhu cầu tiếp tục thực hiện dự án đầu tư và đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật thì nhà đầu tư được xem xét gia hạn thời hạn hoạt động của dự án. đầu tư nhưng không vượt quá thời hạn tối đa quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 44 Luật Đầu tư 2023.

Tuy nhiên, có 2 trường hợp không được gia hạn bao gồm:

 • Dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, sử dụng nhiều tài nguyên;
 • Dự án đầu tư mà nhà đầu tư phải chuyển giao không bồi hoàn cho Nhà nước Việt Nam hoặc Bên Việt Nam.
 1. Chuyển nhượng dự án đầu tư

Bổ sung điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư. Điểm e Khoản 1 Điều 46 Luật Đầu tư 2023 bổ sung điều kiện cho phép chuyển nhượng dự án đầu tư.

Theo đó, bổ sung thêm điều kiện là khi chuyển nhượng dự án đầu tư, ngoài việc tuân thủ các quy định tại điều này, doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng dự án đầu tư. vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp trước khi thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư.

Việc bổ sung các quy định này là rất hợp lý bởi nhiều doanh nghiệp nhà nước cũng chuyển nhượng dự án cho nhà đầu tư khác. Việc điều chuyển này ảnh hưởng trực tiếp đến việc sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào dự án, vì vậy để tránh thất thoát, ảnh hưởng đến vốn nhà nước, cần phải thực hiện các bước theo quy định về quản lý, sử dụng vốn nhà nước.

 1. Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Ngoài trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, việc chấm dứt có thể là một phần hoặc toàn bộ. Khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2023 bổ sung quy định về việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, bao gồm:

 • Nhà đầu tư không ký quỹ hoặc không bảo đảm nghĩa vụ ký quỹ theo quy định của pháp luật đối với dự án đầu tư không thuộc diện bảo đảm dự án đầu tư.
 • Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư trên cơ sở giao dịch dân sự giả tạo theo quy định của pháp luật dân sự.
 • Theo bản án, quyết định của Tòa án, phán quyết của Trọng tài.

Quy định này đảm bảo tính thống nhất, logic giữa pháp luật đầu tư cũng như nguyên tắc chung trong pháp luật dân sự về giao dịch dân sự giả tạo.

Như vậy, Luật Đầu tư 2023 đã quy định cụ thể và chi tiết về quy trình thực hiện dự án đầu tư. Nhà đầu tư cần nắm rõ các quy định của pháp luật để triển khai dự án đầu tư của mình một cách chính xác và nhanh chóng.

Luật KHD

Điểm mới về triển khai thực hiện dự án đầu tư theo Luật đầu tư năm 2023

Tại Hoami.edu.vn

Chuyên mục: Kiến Thức Doanh Nghiệp

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button