Chuyên đề vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc

Bạn đang xem:
Chuyên đề vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc
tại hoami.edu.vn

4 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

GV. NHỮNG ĐỨA TRẺ

GV. NHỮNG ĐỨA TRẺGV. NHỮNG ĐỨA TRẺ

GV. NHỮNG ĐỨA TRẺừm

ừmừm

ừmN QUỸ

N QUỸN QUỸ

QUỐC GIA N

Chúa ơiChúa ơi

Ốc Suy Nghĩ

SUY NGHĨSUY NGHĨ

SUY NGHĨMỘT

MỘTMỘT

MỘT

Đầu tiên

Đầu tiênĐầu tiên

Đầu tiên

Vectơ NHỮNG ĐỨA TRẺONG KHÔNG GIỮMỘTPHỤ NỮ

QUỸMỘT hVẬUÔNG NỘI GỖNÃO

VẼ TRANHHở?N đề tài Đầu tiên. VECTƠHỞ TỶKHÔNG GIỮMỘTPHỤ NỮ

tôi. Véc tơtrong không giankhông gian

véc tơChào, giá cả và bằng cấp dàivéc tơChào.

véc tơChào TRONG Không thời gian tôiAh tôiot Đ.oĐúngN thHởNg huhNg. KỲI E CHÀOHởbạn

chphụ thuộc vào véc tơtChào Đ.TôiHở?tôi Đầu tiênbạn

, Đ.TôiHở?tôi cuTôi

. véc tơChào con còN được rồidấu hiệu CHÀOHởbạn

,

,

Giá cMột véc tơtChào Được đườngng thHởng Đ.Tôi thông qua Đ.TôiHở?tôi Đầu tiênbạn Đ.TôiHở?tôi cuTôi cMột vVân vânChào Đ.Ồ. Hai véc tơChào được rồic

gChúa ơiTôi tôiAh cùng phuhng Nkhông bán đượcbạn giá cMột họ Scon ong Vì thếng hoHở?c thậtng cùng nhau. TIẾNG ANHuhc tôiĐúngTôi, hai véc tơChào c

giá cHởt nha khoabạn được rồic gChúa ơiTôi Được hai vVân vânChào không cùng Phuhng. Hai véc tơChào cùng nhau phuhng thehe thHở?

cùnGHuhng hoHở?c nguhc huhng.

Bằng cấp dài cMột ctChào tôiAh bằng cấp dài cMột Đ.oĐúngN quần quèHởng c hai Đầu tiênbạn hút tôiAh Đ.TôiHở?tôi Đầu tiênbạn Đ.TôiHở?tôi cuTôi cMột

ctChào. véc tơChào cbằng cấp dài bHở?ng 1 gChúa ơiTôi tôiAh véc tơtChào tạm ngừngN vphân. Dấu hiệu CHÀOHởbạn bằng cấp dài véc tơChào

Xem thêm: Học cách nấu bún ốc chiêu đãi cả nhà ngày hè thật tuyệt

tôiAh

BÉ NHỎuh vHởy:

= =

.

Hai véc tơChào bHở?như nhau, đốnhau. Cho HAi véc tơChào

,

(

)

Hai ctChào

vAh

được rồicgChúa ơiTôi tôiAh bHở?nhau Nkhông bán đượcyêug có tích tắcngàyuhHở?ng và cùng bằng cấp dài.

Dấu hiệu CHÀOHởbạn

vAh

| | | |

Một b

Một b

=

=

Hai ctChào

vAh được rồic gChúa ơiTôi tôiAh đốnhau Nkhông bán đượcbạn chúng nước Nguhợ hơichuhHở?mọi ngườià cùng bằng cấp dài.

Dấu hiệu CHÀOHởbạn

vAh

| | | |

Một b

Một b

=

=

véc tơChàoKhông.

ctChào – khChiếc ôNglAh ctChàoĐ.TôiHở?tôi Đầu tiênbạn và Đ.TôiHở?tôi cuTôi giung nhâu.

Dấu hiệu CHÀOHởbạn:

,

AA BB CC

.

ctChào – khChiếc ôNg cóuhNGHuhNgtuh ý tưởngbằng cấp dài bHở?ng khôn ngoang.

ctChào – khChiếc ôNg cùnguhNg, cùnGHuhHở?NgvHở?Tôi tôiChúa ơiTôi vVân vânChào.

II.phép cộng và ma thuậtngoại trừvectơ

Vị trính nghĩỐimột 1.

Chỉ mộto

vAh

. NHỮNG ĐỨA TRẺoNg khôn ngoang giờMỘT tôiHở?y tôiot Đ.TôiHở?tôi MỘT phụ thuộc vào ý tưởng, đuhNg

,

. véc tơtChào

được rồic gChúa ơiTôi Được tlái xecAhMộtTôi ctChào

vAh

được rồidấu hiệu CHÀOHởbạn

Xem thêm: Bộ học hè lớp 1 lên lớp 2 – Bài tập ôn hè lớp 1 môn Toán, Tiếng Việt

.

= +

chỉ tính toánHở?t1.

Tính toán chHở?t giờao hphẫn nộ:

Tính toán chHở?t kkhông bán đượcquần quèợ hơiP:

ong vHở?Tôi

:

ong vHở?tôi véctChào đốTôi:

Một Một Một Một

Chủ đềchủ đề

5/5 – (350 phiếu bầu)

xem thêm thông tin chi tiết về
Chuyên đề vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc

Chuyên đề vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc

Hình Ảnh về:
Chuyên đề vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc

Video về:
Chuyên đề vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc

Wiki về
Chuyên đề vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc


Chuyên đề vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc -

4 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

Chuyên đề vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc - bg1 49

GV. NHỮNG ĐỨA TRẺ

GV. NHỮNG ĐỨA TRẺGV. NHỮNG ĐỨA TRẺ

GV. NHỮNG ĐỨA TRẺừm

ừmừm

ừmN QUỸ

N QUỸN QUỸ

QUỐC GIA N

Chúa ơiChúa ơi

Ốc Suy Nghĩ

SUY NGHĨSUY NGHĨ

SUY NGHĨMỘT

MỘTMỘT

MỘT

Đầu tiên

Đầu tiênĐầu tiên

Đầu tiên

Vectơ NHỮNG ĐỨA TRẺONG KHÔNG GIỮMỘTPHỤ NỮ

QUỸMỘT hVẬUÔNG NỘI GỖNÃO

VẼ TRANHHở?N đề tài Đầu tiên. VECTƠHỞ TỶKHÔNG GIỮMỘTPHỤ NỮ

tôi. Véc tơtrong không giankhông gian

véc tơChào, giá cả và bằng cấp dàivéc tơChào.

véc tơChào TRONG Không thời gian tôiAh tôiot Đ.oĐúngN thHởNg huhNg. KỲI E CHÀOHởbạn

chphụ thuộc vào véc tơtChào Đ.TôiHở?tôi Đầu tiênbạn

, Đ.TôiHở?tôi cuTôi

. véc tơChào con còN được rồidấu hiệu CHÀOHởbạn

,

,

Giá cMột véc tơtChào Được đườngng thHởng Đ.Tôi thông qua Đ.TôiHở?tôi Đầu tiênbạn Đ.TôiHở?tôi cuTôi cMột vVân vânChào Đ.Ồ. Hai véc tơChào được rồic

gChúa ơiTôi tôiAh cùng phuhng Nkhông bán đượcbạn giá cMột họ Scon ong Vì thếng hoHở?c thậtng cùng nhau. TIẾNG ANHuhc tôiĐúngTôi, hai véc tơChào c

giá cHởt nha khoabạn được rồic gChúa ơiTôi Được hai vVân vânChào không cùng Phuhng. Hai véc tơChào cùng nhau phuhng thehe thHở?

cùnGHuhng hoHở?c nguhc huhng.

Bằng cấp dài cMột ctChào tôiAh bằng cấp dài cMột Đ.oĐúngN quần quèHởng c hai Đầu tiênbạn hút tôiAh Đ.TôiHở?tôi Đầu tiênbạn Đ.TôiHở?tôi cuTôi cMột

ctChào. véc tơChào cbằng cấp dài bHở?ng 1 gChúa ơiTôi tôiAh véc tơtChào tạm ngừngN vphân. Dấu hiệu CHÀOHởbạn bằng cấp dài véc tơChào

Xem thêm: Học cách nấu bún ốc chiêu đãi cả nhà ngày hè thật tuyệt

tôiAh

BÉ NHỎuh vHởy:

= =

.

Hai véc tơChào bHở?như nhau, đốnhau. Cho HAi véc tơChào

,

(

)

Hai ctChào

vAh

được rồicgChúa ơiTôi tôiAh bHở?nhau Nkhông bán đượcyêug có tích tắcngàyuhHở?ng và cùng bằng cấp dài.

Dấu hiệu CHÀOHởbạn

vAh

| | | |

Một b

Một b

=

=

Hai ctChào

vAh được rồic gChúa ơiTôi tôiAh đốnhau Nkhông bán đượcbạn chúng nước Nguhợ hơichuhHở?mọi ngườià cùng bằng cấp dài.

Dấu hiệu CHÀOHởbạn

vAh

| | | |

Một b

Một b

=

=

véc tơChàoKhông.

ctChào - khChiếc ôNglAh ctChàoĐ.TôiHở?tôi Đầu tiênbạn và Đ.TôiHở?tôi cuTôi giung nhâu.

Dấu hiệu CHÀOHởbạn:

,

AA BB CC

.

ctChào - khChiếc ôNg cóuhNGHuhNgtuh ý tưởngbằng cấp dài bHở?ng khôn ngoang.

ctChào - khChiếc ôNg cùnguhNg, cùnGHuhHở?NgvHở?Tôi tôiChúa ơiTôi vVân vânChào.

II.phép cộng và ma thuậtngoại trừvectơ

Vị trính nghĩỐimột 1.

Chỉ mộto

vAh

. NHỮNG ĐỨA TRẺoNg khôn ngoang giờMỘT tôiHở?y tôiot Đ.TôiHở?tôi MỘT phụ thuộc vào ý tưởng, đuhNg

,

. véc tơtChào

được rồic gChúa ơiTôi Được tlái xecAhMộtTôi ctChào

vAh

được rồidấu hiệu CHÀOHởbạn

Xem thêm: Bộ học hè lớp 1 lên lớp 2 - Bài tập ôn hè lớp 1 môn Toán, Tiếng Việt

.

- = + -

chỉ tính toánHở?t1.

Tính toán chHở?t giờao hphẫn nộ:

Tính toán chHở?t kkhông bán đượcquần quèợ hơiP:

ong vHở?Tôi

:

ong vHở?tôi véctChào đốTôi:

Một Một Một Một

Chủ đềchủ đề

5/5 - (350 phiếu bầu)

[rule_{ruleNumber}]

#Chuyên #đề #vectơ #trong #không #gian #quan #hệ #vuông #góc

[rule_3_plain]

#Chuyên #đề #vectơ #trong #không #gian #quan #hệ #vuông #góc

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

4 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

6 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

6 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

6 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

7 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

7 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

7 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2023

7 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

7 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Related posts:

GV. TR

GV. TRGV. TR
GV. TRẦ
ẦẦ
ẦN QU

N QUN QU
N QUỐ
ỐỐ
ỐC NGH
C NGHC NGH
C NGHĨA
ĨAĨA
ĨA

1
11
1
VÉCTƠ TRONG KHÔNG GIAN
QUAN HỆ VUÔNG GÓC
Vấn đề 1. VÉCTƠ TRONG KHÔNG GIAN
I. Véctơtrongkhônggian

①①
① Véctơ, giá và độ dài của véctơ.
 Véctơ trong không gian là một đoạn thẳng có hướng. Kí hiệu
chỉ véctơ có điểm đầu
, điểm cuối
. Véctơ còn được kí hiệu
,
,
, …
 Giá của véctơ là đường thẳng đi qua điểm đầu và điểm cuối của véctơ đó. Hai véctơ được
gọi là cùng phương nếu giá của chúng song song hoặc trùng nhau. Ngược lại, hai véctơ có
giá cắt nhau được gọi là hai véctơ không cùng phương. Hai véctơ cùng phương thì có thể
cùng hướng hoặc ngược hướng.
 Độ dài của véctơ là độ dài của đoạn thẳng có hai đầu mút là điểm đầu và điểm cuối của
véctơ. Véctơ có độ dài bằng 1 gọi là véctơ đơn vị. Kí hiệu độ dài véctơ
.u983c065e2caaea40a76cc4309f892866 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u983c065e2caaea40a76cc4309f892866:active, .u983c065e2caaea40a76cc4309f892866:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u983c065e2caaea40a76cc4309f892866 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u983c065e2caaea40a76cc4309f892866 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u983c065e2caaea40a76cc4309f892866 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u983c065e2caaea40a76cc4309f892866:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Học cách nấu bún ốc đãi cả nhà ngày Hè thì tuyệt vờilà
Như vậy:
= =
.

②②
② Hai véctơ bằng nhau, đối nhau. Cho hai véctơ
,
(≠
)
 Hai véctơ

được gọi là bằng nhau nếu chúng có cùng hướng và cùng độ dài.
Kí hiệu

| | | |
a b
a b


= ⇔

=

 Hai véctơ
và được gọi là đối nhau nếu chúng ngược hướng và cùng độ dài.
Kí hiệu

| | | |
a b
a b


= ⇔

=


③③
③ Véctơ – không.
Véctơ – không là véctơ có điểm đầu và điểm cuối trùng nhau.
Kí hiệu:
,
AA BB CC

  

.
Véctơ – không có phương, hướng tùy ý, có độ dài bằng không.
Véctơ – không cùng phương, cùng hướng với mọi véctơ.
II.Phépcộngvàphéptrừvéctơ

①①
① Định nghĩa 1.
 Cho

. Trong không gian lấy một điểm A tùy ý, dựng
,
. Véctơ
được gọi là tổng của hai véctơ

và được kí hiệu

  

.ucc7a4c74c7e0241f51e9ac075f502de5 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ucc7a4c74c7e0241f51e9ac075f502de5:active, .ucc7a4c74c7e0241f51e9ac075f502de5:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ucc7a4c74c7e0241f51e9ac075f502de5 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ucc7a4c74c7e0241f51e9ac075f502de5 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ucc7a4c74c7e0241f51e9ac075f502de5 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ucc7a4c74c7e0241f51e9ac075f502de5:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Bộ đề ôn tập hè lớp 1 lên lớp 2 – Bài tập ôn hè lớp 1 môn Toán, Tiếng Việt.

− = + −

②②
② Tính chất 1.
 Tính chất giao hoán:
 Tính chất kết hợp:
 Cộng với
: 0 0
 Cộng với véctơ đối:
a a a a
Chủđề

5/5 – (350 bình chọn)

Related posts:429 câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề quan hệ vuông góc trong không gian
Phương pháp giải toán quan hệ vuông góc trong không gian
Ôn thi Đại học môn Toán – Chuyên đề: Hình học giải tích trong không gian Oxyz
Chuyên đề góc và khoảng cách trong không gian

#Chuyên #đề #vectơ #trong #không #gian #quan #hệ #vuông #góc

[rule_2_plain]

#Chuyên #đề #vectơ #trong #không #gian #quan #hệ #vuông #góc

[rule_2_plain]

#Chuyên #đề #vectơ #trong #không #gian #quan #hệ #vuông #góc

[rule_3_plain]

#Chuyên #đề #vectơ #trong #không #gian #quan #hệ #vuông #góc

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

4 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

6 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

6 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

6 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

7 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

7 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

7 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2023

7 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

7 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Related posts:

GV. TR

GV. TRGV. TR
GV. TRẦ
ẦẦ
ẦN QU

N QUN QU
N QUỐ
ỐỐ
ỐC NGH
C NGHC NGH
C NGHĨA
ĨAĨA
ĨA

1
11
1
VÉCTƠ TRONG KHÔNG GIAN
QUAN HỆ VUÔNG GÓC
Vấn đề 1. VÉCTƠ TRONG KHÔNG GIAN
I. Véctơtrongkhônggian

①①
① Véctơ, giá và độ dài của véctơ.
 Véctơ trong không gian là một đoạn thẳng có hướng. Kí hiệu
chỉ véctơ có điểm đầu
, điểm cuối
. Véctơ còn được kí hiệu
,
,
, …
 Giá của véctơ là đường thẳng đi qua điểm đầu và điểm cuối của véctơ đó. Hai véctơ được
gọi là cùng phương nếu giá của chúng song song hoặc trùng nhau. Ngược lại, hai véctơ có
giá cắt nhau được gọi là hai véctơ không cùng phương. Hai véctơ cùng phương thì có thể
cùng hướng hoặc ngược hướng.
 Độ dài của véctơ là độ dài của đoạn thẳng có hai đầu mút là điểm đầu và điểm cuối của
véctơ. Véctơ có độ dài bằng 1 gọi là véctơ đơn vị. Kí hiệu độ dài véctơ
.u983c065e2caaea40a76cc4309f892866 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u983c065e2caaea40a76cc4309f892866:active, .u983c065e2caaea40a76cc4309f892866:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u983c065e2caaea40a76cc4309f892866 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u983c065e2caaea40a76cc4309f892866 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u983c065e2caaea40a76cc4309f892866 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u983c065e2caaea40a76cc4309f892866:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Học cách nấu bún ốc đãi cả nhà ngày Hè thì tuyệt vờilà
Như vậy:
= =
.

②②
② Hai véctơ bằng nhau, đối nhau. Cho hai véctơ
,
(≠
)
 Hai véctơ

được gọi là bằng nhau nếu chúng có cùng hướng và cùng độ dài.
Kí hiệu

| | | |
a b
a b


= ⇔

=

 Hai véctơ
và được gọi là đối nhau nếu chúng ngược hướng và cùng độ dài.
Kí hiệu

| | | |
a b
a b


= ⇔

=


③③
③ Véctơ – không.
Véctơ – không là véctơ có điểm đầu và điểm cuối trùng nhau.
Kí hiệu:
,
AA BB CC

  

.
Véctơ – không có phương, hướng tùy ý, có độ dài bằng không.
Véctơ – không cùng phương, cùng hướng với mọi véctơ.
II.Phépcộngvàphéptrừvéctơ

①①
① Định nghĩa 1.
 Cho

. Trong không gian lấy một điểm A tùy ý, dựng
,
. Véctơ
được gọi là tổng của hai véctơ

và được kí hiệu

  

.ucc7a4c74c7e0241f51e9ac075f502de5 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ucc7a4c74c7e0241f51e9ac075f502de5:active, .ucc7a4c74c7e0241f51e9ac075f502de5:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ucc7a4c74c7e0241f51e9ac075f502de5 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ucc7a4c74c7e0241f51e9ac075f502de5 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ucc7a4c74c7e0241f51e9ac075f502de5 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ucc7a4c74c7e0241f51e9ac075f502de5:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Bộ đề ôn tập hè lớp 1 lên lớp 2 – Bài tập ôn hè lớp 1 môn Toán, Tiếng Việt.

− = + −

②②
② Tính chất 1.
 Tính chất giao hoán:
 Tính chất kết hợp:
 Cộng với
: 0 0
 Cộng với véctơ đối:
a a a a
Chủđề

5/5 – (350 bình chọn)

Related posts:429 câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề quan hệ vuông góc trong không gian
Phương pháp giải toán quan hệ vuông góc trong không gian
Ôn thi Đại học môn Toán – Chuyên đề: Hình học giải tích trong không gian Oxyz
Chuyên đề góc và khoảng cách trong không gian

Chuyên mục: Giáo dục
#Chuyên #đề #vectơ #trong #không #gian #quan #hệ #vuông #góc

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button