Các bạn đi siêu thị sẽ mua gì?

Chúng mình cùng các bạn Họa Mi đi siêu thị mua đồ nhé!

Xem hôm nay sẽ mua đồ gì về nhà nhỉ?

 

 

© Copyright by HOAMI since 2010 - All rights reserved
02438737798