Bài toán thực tế quy về hệ bất phương trình bậc nhất 2 ẩn

Bạn đang xem:
Bài toán thực tế quy về hệ bất phương trình bậc nhất 2 ẩn
tại hoami.edu.vn

4 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

4 | P Một ge PHỤ NỮ g bạn y Hở N DI DỜI Châu Á h o Ah N g _ Đ. TỶ : 9 3 6 . 4 7 . 3 5 3

bài toán tính toánĐúngtUykhông bán đượcn đếm

MỘT NGƯỜI PHỤ NỮotôi đồng ýkhông bán đượcthứ nứ đọngc.

1. XÓAnội địarình rậpcHở?thứ hai NN.

DI DỜIkỳ dị nộpHởc nhHở?thứ hai NN x, y ĐúngĐúngmọi ngườilái xeng kêu la:

NGUYỄNĐúngmọi ngườikỳ dị

Chương trình (1) cũng có cáđĩa CDĐúngng

, , .Mộtx by c Mộtx by c Mộtx by c

Trong đó

quần quèuhc, Một

b Không quần áongàyuhibHở?ngày 0, xyNns.

Hở?bạn điHởN tHởnghi ngờHởtôi cabphương trình nhạc popcHở?t hai NN: trong MHở?tHởmọi ngườiĐúng bằng cấp ÔxytHởphợ hơiP

các điểmtôi có lớnĐúng bằng cấp thocô ấy thỏa mãnPhương trình (1) là okcgChúa ơitôi là tôiĐúngnghi ngờHởMCvà nó.

bướcbiHở?bạn điHởn miĐúngnghi ngờHởMCabphương trình

(tương tự vHở?ibphương trình

BưởiHở?c 1: Mỗi mHở?tHởmọi ngườiĐúng bằng cấp Ôxy vsẽ đườngngàyHởng

BưởiHở?c 2: LỖIHở?vângođiHở?tôi

miên phiđường độcngàyHởng đ.

BưởiHở?c 3: Tính

và so sánh

vHở?Tôi c.

BưởiHở?c 4: KỲkhông bán đượctHởN:

PHỤ NỮkhông bán đượcbạn

sau đó nHởHở?t phHởNgbuh đ chứ đọngMột Hoa Kỳ tôi đâyĐúngnghi ngờHởtôi cabĐúng phương hướng

nộp

PHỤ NỮkhông bán đượcbạn

sau đó NHởMột tôiHở?t phHởng buh đ Không chứ đọngMột Hoa Kỳ Được miĐúngN nghi ngờHởtôi cMột bHở?t

Xem thêm: Bài mẫu minh họa cho Mô-đun Trải nghiệm Tiểu học 3

phương trình

Ví dụgò đất. Hở?bạn điHởn hình hChúa ơictHởnghi ngờHởMCabphương trình ecHở?thứ hai NN

LỜI ĐỀ NGHỊuhmấy giờcô ấyTôi

VẼ TRANHsẽ đườngngàyHởng

LỜI ĐỀ NGHỊđiểm đótôi Hoa Kỳ là gto lớnĐúng bằng cấp Ô.

TÔI quần quèHở?y

nênNHởMột tôiHở?t phHởng buh đ chứ đọnggiàc

to lớnĐúng bằng cấp Ô Được miĐúngN nghi ngờHởtôi cMột bĐúng phương hướng nộp Thỏa mãn đưa cho (miĐúngN Không bphân

cái bátm trong hình bên phảiHở? ccô ấy ghi).

2. GIA ĐÌNHHở bkỳ dị san lấp mặt bằngcHở?thứ hai NN.

hHở bĐúng Phươnggửi nhạc popc nhHở?t hai NN gtôi tôiot S bĐúng phương hướng nộp bHởcHở?t hai NN x, y Nhưng ta phcô ấyTôi

tìm thấy c ngCHÀOHởtôi chia sẻ cMột họ. Hoa KỳTôi nghi ngờừm chia sẻ ở đó được rồic gChúa ơiTôi Được tôiot nghi ngờHởtôi cMột hHở bĐúng phương hướng

chương trình đã cho.

ĐẾN biHở?bạn điHởN hình ảnh hChúa ơic tHởP nghi ngờHởtôi cMột hHở bĐúng phương hướng nộp nhạc popc nhHở?t hai NN, ta quần quèuhc CHÀOHởN dựa theo các

bước chânc sau đây:

BưởiHở?câu 1: VẼ TRANHsẽ tHở?tccô ấy các đườngngàyHởng ứ đọngNgvHở?Tôi tôiibĐúng phương trình trong hệ thống bkỳ dị nộp

đã cho cùng một ngôi mộquần quèHở những đứa trẻgò đấtto lớnĐúng bằng cấp.

Bưởiước 2: Xđộc ác vị trính miĐúngN nghi ngờHởtôi cMột tĐúngng bĐúng phđiều dưỡng nộp trông thế hệ Phượng Hoàngng nộp Thỏa mãn đưa cho

(bHở?ng làm cách nào đểĐúngch đi quaĐược rồi cái báttôi phHở?N KHÔNGHở?tôi ở miĐúngN nghiêm ngặt) trên hHở những đứa trẻgò đấtto lớnĐúng bằng cấp

Xem thêm: Trắc nghiệm GDCD 9 Bài 2 (Có đáp án) – Giáo dục công dân 9 Bài 2

(Bài toán thực sự thu gọn về hệ bất phương trình bậc nhất 2 ẩn số)

5/5 – (399 phiếu bầu)

xem thêm thông tin chi tiết về
Bài toán thực tế quy về hệ bất phương trình bậc nhất 2 ẩn

Bài toán thực tế quy về hệ bất phương trình bậc nhất 2 ẩn

Hình Ảnh về:
Bài toán thực tế quy về hệ bất phương trình bậc nhất 2 ẩn

Video về:
Bài toán thực tế quy về hệ bất phương trình bậc nhất 2 ẩn

Wiki về
Bài toán thực tế quy về hệ bất phương trình bậc nhất 2 ẩn


Bài toán thực tế quy về hệ bất phương trình bậc nhất 2 ẩn -

4 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

Bài toán thực sự rút gọn về hệ bất phương trình bậc nhất 2 ẩn - bg1 34

4 | P Một ge PHỤ NỮ g bạn y Hở N DI DỜI Châu Á h o Ah N g _ Đ. TỶ : 9 3 6 . 4 7 . 3 5 3

bài toán tính toánĐúngtUykhông bán đượcn đếm

MỘT NGƯỜI PHỤ NỮotôi đồng ýkhông bán đượcthứ nứ đọngc.

1. XÓAnội địarình rậpcHở?thứ hai NN.

DI DỜIkỳ dị nộpHởc nhHở?thứ hai NN x, y ĐúngĐúngmọi ngườilái xeng kêu la:

NGUYỄNĐúngmọi ngườikỳ dị

Chương trình (1) cũng có cáđĩa CDĐúngng

, , .Mộtx by c Mộtx by c Mộtx by c

Trong đó

quần quèuhc, Một

b Không quần áongàyuhibHở?ngày 0, xyNns.

Hở?bạn điHởN tHởnghi ngờHởtôi cabphương trình nhạc popcHở?t hai NN: trong MHở?tHởmọi ngườiĐúng bằng cấp ÔxytHởphợ hơiP

các điểmtôi có lớnĐúng bằng cấp thocô ấy thỏa mãnPhương trình (1) là okcgChúa ơitôi là tôiĐúngnghi ngờHởMCvà nó.

bướcbiHở?bạn điHởn miĐúngnghi ngờHởMCabphương trình

(tương tự vHở?ibphương trình

BưởiHở?c 1: Mỗi mHở?tHởmọi ngườiĐúng bằng cấp Ôxy vsẽ đườngngàyHởng

BưởiHở?c 2: LỖIHở?vângođiHở?tôi

miên phiđường độcngàyHởng đ.

BưởiHở?c 3: Tính

và so sánh

vHở?Tôi c.

BưởiHở?c 4: KỲkhông bán đượctHởN:

PHỤ NỮkhông bán đượcbạn

sau đó nHởHở?t phHởNgbuh đ chứ đọngMột Hoa Kỳ tôi đâyĐúngnghi ngờHởtôi cabĐúng phương hướng

nộp

PHỤ NỮkhông bán đượcbạn

sau đó NHởMột tôiHở?t phHởng buh đ Không chứ đọngMột Hoa Kỳ Được miĐúngN nghi ngờHởtôi cMột bHở?t

Xem thêm: Bài mẫu minh họa cho Mô-đun Trải nghiệm Tiểu học 3

phương trình

Ví dụgò đất. Hở?bạn điHởn hình hChúa ơictHởnghi ngờHởMCabphương trình ecHở?thứ hai NN

LỜI ĐỀ NGHỊuhmấy giờcô ấyTôi

VẼ TRANHsẽ đườngngàyHởng

LỜI ĐỀ NGHỊđiểm đótôi Hoa Kỳ là gto lớnĐúng bằng cấp Ô.

TÔI quần quèHở?y

nênNHởMột tôiHở?t phHởng buh đ chứ đọnggiàc

to lớnĐúng bằng cấp Ô Được miĐúngN nghi ngờHởtôi cMột bĐúng phương hướng nộp Thỏa mãn đưa cho (miĐúngN Không bphân

cái bátm trong hình bên phảiHở? ccô ấy ghi).

2. GIA ĐÌNHHở bkỳ dị san lấp mặt bằngcHở?thứ hai NN.

hHở bĐúng Phươnggửi nhạc popc nhHở?t hai NN gtôi tôiot S bĐúng phương hướng nộp bHởcHở?t hai NN x, y Nhưng ta phcô ấyTôi

tìm thấy c ngCHÀOHởtôi chia sẻ cMột họ. Hoa KỳTôi nghi ngờừm chia sẻ ở đó được rồic gChúa ơiTôi Được tôiot nghi ngờHởtôi cMột hHở bĐúng phương hướng

chương trình đã cho.

ĐẾN biHở?bạn điHởN hình ảnh hChúa ơic tHởP nghi ngờHởtôi cMột hHở bĐúng phương hướng nộp nhạc popc nhHở?t hai NN, ta quần quèuhc CHÀOHởN dựa theo các

bước chânc sau đây:

BưởiHở?câu 1: VẼ TRANHsẽ tHở?tccô ấy các đườngngàyHởng ứ đọngNgvHở?Tôi tôiibĐúng phương trình trong hệ thống bkỳ dị nộp

đã cho cùng một ngôi mộquần quèHở những đứa trẻgò đấtto lớnĐúng bằng cấp.

Bưởiước 2: Xđộc ác vị trính miĐúngN nghi ngờHởtôi cMột tĐúngng bĐúng phđiều dưỡng nộp trông thế hệ Phượng Hoàngng nộp Thỏa mãn đưa cho

(bHở?ng làm cách nào đểĐúngch đi quaĐược rồi cái báttôi phHở?N KHÔNGHở?tôi ở miĐúngN nghiêm ngặt) trên hHở những đứa trẻgò đấtto lớnĐúng bằng cấp

Xem thêm: Trắc nghiệm GDCD 9 Bài 2 (Có đáp án) - Giáo dục công dân 9 Bài 2

(Bài toán thực sự thu gọn về hệ bất phương trình bậc nhất 2 ẩn số)

5/5 - (399 phiếu bầu)

[rule_{ruleNumber}]

#Bài #toán #thực #tế #quy #về #hệ #bất #phương #trình #bậc #nhất #ẩn

[rule_3_plain]

#Bài #toán #thực #tế #quy #về #hệ #bất #phương #trình #bậc #nhất #ẩn

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

4 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

7 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

7 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

7 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

7 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

7 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

7 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2023

7 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

7 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Related posts:

4 | P a g e N g u y ễ n B á H o à n g _ Đ T : 0 9 3 6 . 4 0 7 . 3 5 3

Bài toán Quy hoạch tuyến tính
A. Nội dung kiến thức.
1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
 Bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y có dạng tổng quát là:

, Ngoài dạng bất phương
trình (1) còn có các dạng

, , .ax by c ax by c ax by c     

Trong đó
là các số thực, a và
b không đồng thời bằng 0, x và y là các ẩn số.
 Biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, tập hợp
các điểm có toạ độ thoả mãn bất phương trình (1) được gọi là miền nghiệm của nó.

 Các bước biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình
(tương tự với bất phương trình
 Bước 1: Trên mặt phẳng toạ độ Oxy vẽ đường thẳng
 Bước 2: Lấy một diểm
không thuộc đường thẳng d.
 Bước 3: Tính
và so sánh
với c.
 Bước 4: Kết luận:
 Nếu
thì nửa mặt phẳng bờ d chứa M là miền nghiệm của bất phương
trình
 Nếu
thì nửa mặt phẳng bờ d không chứa M là miền nghiệm của bất
.ue38c6c49c40b97c319f45e0a744b0b0f { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ue38c6c49c40b97c319f45e0a744b0b0f:active, .ue38c6c49c40b97c319f45e0a744b0b0f:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ue38c6c49c40b97c319f45e0a744b0b0f { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ue38c6c49c40b97c319f45e0a744b0b0f .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ue38c6c49c40b97c319f45e0a744b0b0f .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ue38c6c49c40b97c319f45e0a744b0b0f:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Mẫu bài dạy minh họa môn Hoạt động trải nghiệm Tiểu học Mô đun 3phương trình

Ví dụ. Biểu diễn hình học tập nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Lời giải
Vẽ đường thẳng
Lấy điểm M là gốc toạ độ O.
Ta thấy

nên nửa mặt phẳng bờ d chứa gốc
toạ độ O là miền nghiệm của bất phương trình đã cho (miền không bị
tô đậm trong hình bên kể cả biên).
2. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
 Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn gồm một số bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y mà ta phải
tìm các nghiệm chung của chúng. Mỗi nghiệm chung đó được gọi là một nghiệm của hệ bất phương
trình đã cho.
 Để biểu diễn hình học tập nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn, ta thực hiện theo các
bước sau:
 Bước 1: Vẽ tất cả các đường thẳng ứng với mỗi bất phương trình trong hệ bất phương trình
đã cho lên cùng một hệ trục toạ độ.
 Bước 2: Xác định miền nghiệm của từng bất phương trình trong hệ phương trình đã cho
(bằng cách gạch chéo hoặc tô đậm phần không nằm trong miền nghiêm) trên hệ trục toạ độ
.uc20020adbc6e8e81470f12cb2b0dc153 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uc20020adbc6e8e81470f12cb2b0dc153:active, .uc20020adbc6e8e81470f12cb2b0dc153:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uc20020adbc6e8e81470f12cb2b0dc153 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uc20020adbc6e8e81470f12cb2b0dc153 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uc20020adbc6e8e81470f12cb2b0dc153 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uc20020adbc6e8e81470f12cb2b0dc153:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Trắc nghiệm GDCD 9 Bài 2 (Có đáp án) – Trắc nghiệm Công dân 9 bài 2(Bài toán thực tế quy về hệ bất phương trình bậc nhất 2 ẩn)

5/5 – (399 bình chọn)

Related posts:Bài tập bất đẳng thức và bất phương trình (Có đáp án)
108 bài toán giải và biện luận hệ phương trình bậc nhất chứa tham số
270 bài toán giải và biện luận phương trình bậc hai một ẩn
Bài tập trắc nghiệm bất đẳng thức và bất phương trình

#Bài #toán #thực #tế #quy #về #hệ #bất #phương #trình #bậc #nhất #ẩn

[rule_2_plain]

#Bài #toán #thực #tế #quy #về #hệ #bất #phương #trình #bậc #nhất #ẩn

[rule_2_plain]

#Bài #toán #thực #tế #quy #về #hệ #bất #phương #trình #bậc #nhất #ẩn

[rule_3_plain]

#Bài #toán #thực #tế #quy #về #hệ #bất #phương #trình #bậc #nhất #ẩn

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

4 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

7 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

7 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

7 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

7 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

7 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

7 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2023

7 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

7 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Related posts:

4 | P a g e N g u y ễ n B á H o à n g _ Đ T : 0 9 3 6 . 4 0 7 . 3 5 3

Bài toán Quy hoạch tuyến tính
A. Nội dung kiến thức.
1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
 Bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y có dạng tổng quát là:

, Ngoài dạng bất phương
trình (1) còn có các dạng

, , .ax by c ax by c ax by c     

Trong đó
là các số thực, a và
b không đồng thời bằng 0, x và y là các ẩn số.
 Biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, tập hợp
các điểm có toạ độ thoả mãn bất phương trình (1) được gọi là miền nghiệm của nó.

 Các bước biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình
(tương tự với bất phương trình
 Bước 1: Trên mặt phẳng toạ độ Oxy vẽ đường thẳng
 Bước 2: Lấy một diểm
không thuộc đường thẳng d.
 Bước 3: Tính
và so sánh
với c.
 Bước 4: Kết luận:
 Nếu
thì nửa mặt phẳng bờ d chứa M là miền nghiệm của bất phương
trình
 Nếu
thì nửa mặt phẳng bờ d không chứa M là miền nghiệm của bất
.ue38c6c49c40b97c319f45e0a744b0b0f { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ue38c6c49c40b97c319f45e0a744b0b0f:active, .ue38c6c49c40b97c319f45e0a744b0b0f:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ue38c6c49c40b97c319f45e0a744b0b0f { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ue38c6c49c40b97c319f45e0a744b0b0f .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ue38c6c49c40b97c319f45e0a744b0b0f .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ue38c6c49c40b97c319f45e0a744b0b0f:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Mẫu bài dạy minh họa môn Hoạt động trải nghiệm Tiểu học Mô đun 3phương trình

Ví dụ. Biểu diễn hình học tập nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Lời giải
Vẽ đường thẳng
Lấy điểm M là gốc toạ độ O.
Ta thấy

nên nửa mặt phẳng bờ d chứa gốc
toạ độ O là miền nghiệm của bất phương trình đã cho (miền không bị
tô đậm trong hình bên kể cả biên).
2. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
 Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn gồm một số bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y mà ta phải
tìm các nghiệm chung của chúng. Mỗi nghiệm chung đó được gọi là một nghiệm của hệ bất phương
trình đã cho.
 Để biểu diễn hình học tập nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn, ta thực hiện theo các
bước sau:
 Bước 1: Vẽ tất cả các đường thẳng ứng với mỗi bất phương trình trong hệ bất phương trình
đã cho lên cùng một hệ trục toạ độ.
 Bước 2: Xác định miền nghiệm của từng bất phương trình trong hệ phương trình đã cho
(bằng cách gạch chéo hoặc tô đậm phần không nằm trong miền nghiêm) trên hệ trục toạ độ
.uc20020adbc6e8e81470f12cb2b0dc153 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uc20020adbc6e8e81470f12cb2b0dc153:active, .uc20020adbc6e8e81470f12cb2b0dc153:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uc20020adbc6e8e81470f12cb2b0dc153 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uc20020adbc6e8e81470f12cb2b0dc153 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uc20020adbc6e8e81470f12cb2b0dc153 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uc20020adbc6e8e81470f12cb2b0dc153:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Trắc nghiệm GDCD 9 Bài 2 (Có đáp án) – Trắc nghiệm Công dân 9 bài 2(Bài toán thực tế quy về hệ bất phương trình bậc nhất 2 ẩn)

5/5 – (399 bình chọn)

Related posts:Bài tập bất đẳng thức và bất phương trình (Có đáp án)
108 bài toán giải và biện luận hệ phương trình bậc nhất chứa tham số
270 bài toán giải và biện luận phương trình bậc hai một ẩn
Bài tập trắc nghiệm bất đẳng thức và bất phương trình

Chuyên mục: Giáo dục
#Bài #toán #thực #tế #quy #về #hệ #bất #phương #trình #bậc #nhất #ẩn

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button