Bài tập về mệnh đề quan hệ môn tiếng Anh lớp 10

Bạn đang xem:
Bài tập về mệnh đề quan hệ môn tiếng Anh lớp 10
tại hoami.edu.vn

3 tháng ago

4 tháng ago

4 tháng ago

4 tháng ago

6 tháng ago

6 tháng ago

6 tháng ago

6 tháng ago

6 tháng ago

6 tháng ago

6 tháng ago

6 tháng ago

Với mong muốn đem đến cho các bạn học sinh lớp 10 có thêm nhiều tài liệu học tập, chiase24.com giới thiệu Bài tập về mệnh đề quan hệ môn tiếng Anh lớp 10.

Bài tập về mệnh đề quan hệ môn tiếng Anh lớp 10 là tài liệu hữu ích gồm 12 trang, tuyển tập toàn bộ lý thuyết về định nghĩa mệnh đề quan hệ là gì, các dạng mệnh đề quan hệ và nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau giúp bạn đọc củng cố kiến thức đã học hiệu quả. Sau đây là nội dung chi tiết mời bạn đọc cùng tham khảo.

Bài tập về mệnh đề quan hệ môn tiếng Anh lớp 10

ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁCH SỬ DỤNG.

Hướng dẫn bạn đọc một số cách dử dụng đại từ quan hệ hay cách dùng who whom which that whose thông dụng nhất đặc biệt sẽ mang tới cho các bạn những trải nghiệm cực kì thú vị.

1. 1 Định nghĩa

– Mệnh đề quan hệ là mệnh đề phụ được nối với mệnh đề chính bằng các đại từ, trạng từ quan hệ quan hệ: Who, What, Which, That…vvv

– Mệnh đề quan hệ đứng sau danh từ, bổ sung ý nghĩa cho danh từ, có chức năng bổ sung ý nghĩa như một tính từ nên còn được gọi là mệnh đề tính ngữ.

VD: + I live in Hanoi where you visited last year

Mệnh đề quan hệ: Where you visited last year là mệnh đề có chức năng làm rõ nghĩa hơn cho danh từ Hanoi, câu này sử dụng đại từ quan hệ “Where” để nối mệnh đề chính với mệnh đề phụ

1. 2 Các loại mệnh đề quan hệ

WHO : dùng thế cho chủ từ – chỉ người

WHOM : dùng thế cho danh từ – chỉ người

WHICH : dùng thế cho danh từ – vật

WHEN : dùng thế cho thời gian

WHERE : dùng thế cho nơi chốn

THAT : dùng thế cho tất cả các chữ trên ( có 2 ngoại lệ xem phần dưới )

WHOSE : dùng thế cho sở hữu,người / vật

OF WHICH : dùng thế cho sở hữu vật

WHY : dùng thế cho lý do ( reason /cause )

+ WHO, WHOM, WHICH, THAT có thể được lược bỏ khi chúng là tân ngữ của MĐQH.

1. WHO:

– làm chủ từ trong mệnh đề quan hệ

– thay thế cho danh từ chỉ người

… N (person) + WHO + V + O

2. WHOM:

– làm túc từ cho động từ trong mệnh đề quan hệ – thay thế cho danh từ chỉ người

…. . N (person) + WHOM + S + V

Ở vị trí túc từ, whom có thể được thay bằng who.

Ex: I‟d like to talk to the man whom / who met at your birthday party.

3. WHICH:

– làm chủ từ hoặc túc từ trong mệnh đề quan hệ – thay thế cho danh từ chỉ vật

Xem Thêm:  Soạn Sinh 11 Bài 26: Cảm ứng ở động vật – Giải Sinh 11 trang 110

…. N (thing) + WHICH + V + O

…. N (thing) + WHICH + S + V

4. THAT:

– Có thể thay thế cho vị trí của who, whom, which trong mệnh đề quan hệ quan hệ xác định * Các trường hợp thường dùng “that”:

– khi đi sau các hình thức so sánh nhất

– khi đi sau các từ: only, the first, the last

– khi danh từ đi trước bao gôm cả người và vật

– khi đi sau các đại từ bất định, đại từ phủ định, đại từ chỉ số lượng: no one, nobody, nothing, anyone, anything, anybody, someone, something, somebody, all, some, any, little, none.

Ex: He was the most interesting person that I have ever met. It was the first time that I heard of it.

These books are all that my sister left me.

She talked about the people and places that she had visited.

* Các trường hợp không dùng that:

– trong mệnh đề quan hệ không xác định

– sau giới từ

5. WHO:

dùng để chỉ sở hữu cho danh từ chỉ người hoặc vật, thường thay cho các từ: her, his, their, hoặc hình thức „s

…. . N (person, thing) + WHOSE + N + V ….

– Mệnh đề quan hệ xác định: Là mệnh đề quan hệ dùng đề bổ sung ý nghĩa cho danh từ đứng trước, nếu thiếu mệnh đề quan hệ thì nghĩa của danh từ không được rõ ràng, người nghe, đọc không thể hiểu được.

VD: The man who is wearing the blue sweater is my husband

– Mệnh đề quan hệ không xác định: dùng để giải thích thêm cho danh từ đứng trước, nếu thiếu mệnh đề quan hệ không xác định thì danh từ vẫn có nghĩa rõ ràng.

VD: I live in Hanoi where you visited last year.

6. WHY: mở đầu cho mệnh đề quan hệ chỉ lý do, thường thay cho cụm for the reason, for that reason.

…. . N (reason) + WHY + S + V …

Ex: I don‟t know the reason. You didn’t go to school for that reason. → I don‟t know the reason why you didn’t go to school.

7. WHERE: thay thế từ chỉ nơi chốn, thường thay cho there …. N (place) + WHERE + S + V ….

(WHERE = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: a/ The hotel wasn’t very clean. We stayed at that hotel. → The hotel where we stayed wasn’t very clean.

→ The hotel at which we stayed wasn’t very clean.

8. WHEN: thay thế từ chỉ thời gian, thường thay cho từ then …. N (time) + WHEN + S + V …

(WHEN = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: Do you still remember the day? We first met on that day.

→ Do you still remember the day when we first met?

→ Do you still remember the day on which we first met? I don‟t know the time. She will come back then.

→ I don‟t know the time when she will come back.

2. Các đại từ, trạng từ quan hệ trong tiếng Anh

2. 1 Các đại từ quan hệ trong tiếng Anh

Đại từ quan hệ Cách dùng và ví dụ:

Who Làm chủ ngữ, dùng đại diện cho người The women who is long hair is my teacher which Làm chủ ngữ hoặc tân ngữ, dùng đại diện cho đồ vật, động vật

Xem Thêm:  Bài viết số 2 lớp 11 đề 3: Nhân cách nhà nho chân chính trong Bài ca ngắn đi trên bãi cát hoặc Bài ca ngất ngưởng

Bổ sung cho cả câu đứng trước nó The book which is on the table is Ho Chi Minh author whose Dùng để chỉ sự sở hữu cho cả người và vật The man whose yellow car you see is your new boss

whom Dùng đại diện cho tân ngữ chỉ người The girl whom you met yesterday in my house is my sister

That Dùng đại diện cho chủ ngữ chỉ người, vật, đặc biệt trong mệnh đề quan hệ xác định (who, which vẫn có thê sử dụng được) The book that is on the table is Ho Chi Minh auther

My father is the person that I admire most

2. 2 Các trạng từ quan hệ trong tiếng Anh Trạng từ

Cách dùng &Ví dụ

When Thay thế cho cụm thời gian The month when you visited your mother Where Thay thế cho nơi chốn The place where we married

Why Thay thế cho lí do The reason why he left me

3. Giới từ đi với đại từ quan hệ trong tiếng Anh

– Khi Whom và Which là tân ngữ của giới từ thì trong tiếng Anh trang trọng giới từ được đặt trước đại từ quan hệ. Nhưng thường thì giới từ được chuyển về cuối mệnh đề và trong trường hợp này mệnh đề quan hệ xác định có thể lược bỏ đại từ quan hệ hoặc dùng that thay thế cho whom và which

– VD: The man about whom you are talkingis my brother

The picture at which you are looking is very expensive

NHỮNG LƯU Ý KHI DÙNG ĐẠI TỪ QUAN HỆ

1. Khi nào dùng dấu phẩy ?

Khi danh từ đứng trước who ,which,whom. . . là :

+ Danh từ riêng ,tên

Ha Noi , which . . . .

Mary ,who is . . .

+ Có this ,that ,these ,those đứng trước danh từ :

This book ,which . . . .

+ Có sở hữu đứng trước danh từ :

My mother ,who is . . . .

+ Là vật duy nhất ai cũng biết : ( Sun ( mặt trời ) ,moon ( mặt trăng )

The Sun ,which . . .

2. Đặt dấu phẩy ở đâu ?

– Nếu mệnh đề quan hệ ở giữa thì dùng 2 dấu phẩy đặt ở đầu và cuối mệnh đề

My mother , who is a cook , cooks very well

– Nếu mệnh đề quan hệ ở cuối thì dùng một dấu phẩy đặt ở đầu mệnh đề ,cuối mệnh đề dùng dấu chấm .

This is my mother , who is a cook .

3. Khi nào có thể lược bỏ đại từ quan hệ WHO ,WHICH ,WHOM. . .

– Khi nó làm túc từ và phía trước nó không có dấu phẩy ,không có giới từ ( whose không được bỏ

This is the book which I buy.

Ta thấy which là túc từ ( chủ từ là I ,động từ là buy ) ,phía trước không có phẩy hay giới từ gì cả nên có thể bỏ which đi :

-> This is the book I buy.

This is my book , which I bought 2 years ago.

Trước chữ which có dấu phẩy nên không thể bỏ được .

This is the house in which I live .

Xem Thêm:  Công thức chế biến các món kho ngon tuyệt cho mùa mưa

Trước which có giới từ in nên cũng không bỏ which được.

This is the man who lives near my house.

Who là chủ từ (của động từ lives) nên không thể bỏ nó được .

……………

EXERCISE RELATIVE CLAUSES

Ex1: Fill in the blank with the correct relative pronoun.

1. There are eighteen different kinds of penguins ______ live south of the equator.

2. Thank you very much for the present ______ you sent me.

3. This is Mrs. Jones, ______ son won the championship last year.

4. His girlfriend, ______ he trusted absolutely, turned out to be an enemy spy.

5. The bus crashed into a queue of people, four of _______ were killed.

6. A man bought in a little girl, ______ hand was cut by flying glass.

7. Mary, ______ boyfriend didn’t turn up, ended by having lunch with Peter.

8. He paid me $5 for cleaning ten windows, most of _______ hadn’t been cleaned for at least a year.

9. In prison they fed us on dry bread, most of ______ was moldy. 10. The chair in _____ I was sitting suddenly collapsed.

11. The bed ______ I slept on has no mattress.

12. The man _______ I was waiting for didn’t turn up.

13. The student with ________ she was dancing had a slight limb.

Ex2: Put a tick if the relative pronoun in the following sentences can be deleted, and put a cross if it is not.

1. We lit a fire, which soon dried out clothes.

2. The report, which should have taken an hour and a half, took three hours.

3. The children who I was looking after were terribly spoilt.

4. She thanked him for the kind help that she received.

5. There wasn’t any directory in the telephone box from which I was phoning.

6. The man who was driving us didn’t know the way.

7. The Smiths, whose house was destroyed in the explosion, were given rooms in the hotel.

8. The car which we hired from the airport broke down on the road.

9. My boss, who I really wanted to see, was too busy to meet anyone.

10. Mr. and Mrs. Jones, who were out playing cards, knew nothing of the burglary.

Ex3: Choose the best answer

1. I have two sisters ________________are doctors.

A. both of which

B. who both

C. both of whom

D. whom both

2. Do you remember the day ? I first met you on that day.

A. Do you remember the day where I first met you ?

B. Do you remember the day when I first meet you ?

C. Do you remember the day on which I first met you ?

D. B and C are correct.

……………

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

5/5 – (427 bình chọn)

xem thêm thông tin chi tiết về
Bài tập về mệnh đề quan hệ môn tiếng Anh lớp 10

Bài tập về mệnh đề quan hệ môn tiếng Anh lớp 10

Hình Ảnh về:
Bài tập về mệnh đề quan hệ môn tiếng Anh lớp 10

Video về:
Bài tập về mệnh đề quan hệ môn tiếng Anh lớp 10

Wiki về
Bài tập về mệnh đề quan hệ môn tiếng Anh lớp 10


Bài tập về mệnh đề quan hệ môn tiếng Anh lớp 10 -

3 tháng ago

4 tháng ago

4 tháng ago

4 tháng ago

6 tháng ago

6 tháng ago

6 tháng ago

6 tháng ago

6 tháng ago

6 tháng ago

6 tháng ago

6 tháng ago

Với mong muốn đem đến cho các bạn học sinh lớp 10 có thêm nhiều tài liệu học tập, chiase24.com giới thiệu Bài tập về mệnh đề quan hệ môn tiếng Anh lớp 10.

Bài tập về mệnh đề quan hệ môn tiếng Anh lớp 10 là tài liệu hữu ích gồm 12 trang, tuyển tập toàn bộ lý thuyết về định nghĩa mệnh đề quan hệ là gì, các dạng mệnh đề quan hệ và nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau giúp bạn đọc củng cố kiến thức đã học hiệu quả. Sau đây là nội dung chi tiết mời bạn đọc cùng tham khảo.

Bài tập về mệnh đề quan hệ môn tiếng Anh lớp 10

ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁCH SỬ DỤNG.

Hướng dẫn bạn đọc một số cách dử dụng đại từ quan hệ hay cách dùng who whom which that whose thông dụng nhất đặc biệt sẽ mang tới cho các bạn những trải nghiệm cực kì thú vị.

1. 1 Định nghĩa

– Mệnh đề quan hệ là mệnh đề phụ được nối với mệnh đề chính bằng các đại từ, trạng từ quan hệ quan hệ: Who, What, Which, That…vvv

– Mệnh đề quan hệ đứng sau danh từ, bổ sung ý nghĩa cho danh từ, có chức năng bổ sung ý nghĩa như một tính từ nên còn được gọi là mệnh đề tính ngữ.

VD: + I live in Hanoi where you visited last year

Mệnh đề quan hệ: Where you visited last year là mệnh đề có chức năng làm rõ nghĩa hơn cho danh từ Hanoi, câu này sử dụng đại từ quan hệ “Where” để nối mệnh đề chính với mệnh đề phụ

1. 2 Các loại mệnh đề quan hệ

WHO : dùng thế cho chủ từ – chỉ người

WHOM : dùng thế cho danh từ – chỉ người

WHICH : dùng thế cho danh từ – vật

WHEN : dùng thế cho thời gian

WHERE : dùng thế cho nơi chốn

THAT : dùng thế cho tất cả các chữ trên ( có 2 ngoại lệ xem phần dưới )

WHOSE : dùng thế cho sở hữu,người / vật

OF WHICH : dùng thế cho sở hữu vật

WHY : dùng thế cho lý do ( reason /cause )

+ WHO, WHOM, WHICH, THAT có thể được lược bỏ khi chúng là tân ngữ của MĐQH.

1. WHO:

– làm chủ từ trong mệnh đề quan hệ

– thay thế cho danh từ chỉ người

… N (person) + WHO + V + O

2. WHOM:

– làm túc từ cho động từ trong mệnh đề quan hệ – thay thế cho danh từ chỉ người

…. . N (person) + WHOM + S + V

Ở vị trí túc từ, whom có thể được thay bằng who.

Ex: I‟d like to talk to the man whom / who met at your birthday party.

3. WHICH:

– làm chủ từ hoặc túc từ trong mệnh đề quan hệ – thay thế cho danh từ chỉ vật

Xem Thêm:  Soạn Sinh 11 Bài 26: Cảm ứng ở động vật - Giải Sinh 11 trang 110

…. N (thing) + WHICH + V + O

…. N (thing) + WHICH + S + V

4. THAT:

– Có thể thay thế cho vị trí của who, whom, which trong mệnh đề quan hệ quan hệ xác định * Các trường hợp thường dùng “that”:

– khi đi sau các hình thức so sánh nhất

– khi đi sau các từ: only, the first, the last

– khi danh từ đi trước bao gôm cả người và vật

– khi đi sau các đại từ bất định, đại từ phủ định, đại từ chỉ số lượng: no one, nobody, nothing, anyone, anything, anybody, someone, something, somebody, all, some, any, little, none.

Ex: He was the most interesting person that I have ever met. It was the first time that I heard of it.

These books are all that my sister left me.

She talked about the people and places that she had visited.

* Các trường hợp không dùng that:

– trong mệnh đề quan hệ không xác định

– sau giới từ

5. WHO:

dùng để chỉ sở hữu cho danh từ chỉ người hoặc vật, thường thay cho các từ: her, his, their, hoặc hình thức „s

…. . N (person, thing) + WHOSE + N + V ….

– Mệnh đề quan hệ xác định: Là mệnh đề quan hệ dùng đề bổ sung ý nghĩa cho danh từ đứng trước, nếu thiếu mệnh đề quan hệ thì nghĩa của danh từ không được rõ ràng, người nghe, đọc không thể hiểu được.

VD: The man who is wearing the blue sweater is my husband

– Mệnh đề quan hệ không xác định: dùng để giải thích thêm cho danh từ đứng trước, nếu thiếu mệnh đề quan hệ không xác định thì danh từ vẫn có nghĩa rõ ràng.

VD: I live in Hanoi where you visited last year.

6. WHY: mở đầu cho mệnh đề quan hệ chỉ lý do, thường thay cho cụm for the reason, for that reason.

…. . N (reason) + WHY + S + V …

Ex: I don‟t know the reason. You didn’t go to school for that reason. → I don‟t know the reason why you didn’t go to school.

7. WHERE: thay thế từ chỉ nơi chốn, thường thay cho there …. N (place) + WHERE + S + V ….

(WHERE = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: a/ The hotel wasn’t very clean. We stayed at that hotel. → The hotel where we stayed wasn’t very clean.

→ The hotel at which we stayed wasn’t very clean.

8. WHEN: thay thế từ chỉ thời gian, thường thay cho từ then …. N (time) + WHEN + S + V …

(WHEN = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: Do you still remember the day? We first met on that day.

→ Do you still remember the day when we first met?

→ Do you still remember the day on which we first met? I don‟t know the time. She will come back then.

→ I don‟t know the time when she will come back.

2. Các đại từ, trạng từ quan hệ trong tiếng Anh

2. 1 Các đại từ quan hệ trong tiếng Anh

Đại từ quan hệ Cách dùng và ví dụ:

Who Làm chủ ngữ, dùng đại diện cho người The women who is long hair is my teacher which Làm chủ ngữ hoặc tân ngữ, dùng đại diện cho đồ vật, động vật

Xem Thêm:  Bài viết số 2 lớp 11 đề 3: Nhân cách nhà nho chân chính trong Bài ca ngắn đi trên bãi cát hoặc Bài ca ngất ngưởng

Bổ sung cho cả câu đứng trước nó The book which is on the table is Ho Chi Minh author whose Dùng để chỉ sự sở hữu cho cả người và vật The man whose yellow car you see is your new boss

whom Dùng đại diện cho tân ngữ chỉ người The girl whom you met yesterday in my house is my sister

That Dùng đại diện cho chủ ngữ chỉ người, vật, đặc biệt trong mệnh đề quan hệ xác định (who, which vẫn có thê sử dụng được) The book that is on the table is Ho Chi Minh auther

My father is the person that I admire most

2. 2 Các trạng từ quan hệ trong tiếng Anh Trạng từ

Cách dùng &Ví dụ

When Thay thế cho cụm thời gian The month when you visited your mother Where Thay thế cho nơi chốn The place where we married

Why Thay thế cho lí do The reason why he left me

3. Giới từ đi với đại từ quan hệ trong tiếng Anh

– Khi Whom và Which là tân ngữ của giới từ thì trong tiếng Anh trang trọng giới từ được đặt trước đại từ quan hệ. Nhưng thường thì giới từ được chuyển về cuối mệnh đề và trong trường hợp này mệnh đề quan hệ xác định có thể lược bỏ đại từ quan hệ hoặc dùng that thay thế cho whom và which

– VD: The man about whom you are talkingis my brother

The picture at which you are looking is very expensive

NHỮNG LƯU Ý KHI DÙNG ĐẠI TỪ QUAN HỆ

1. Khi nào dùng dấu phẩy ?

Khi danh từ đứng trước who ,which,whom. . . là :

+ Danh từ riêng ,tên

Ha Noi , which . . . .

Mary ,who is . . .

+ Có this ,that ,these ,those đứng trước danh từ :

This book ,which . . . .

+ Có sở hữu đứng trước danh từ :

My mother ,who is . . . .

+ Là vật duy nhất ai cũng biết : ( Sun ( mặt trời ) ,moon ( mặt trăng )

The Sun ,which . . .

2. Đặt dấu phẩy ở đâu ?

– Nếu mệnh đề quan hệ ở giữa thì dùng 2 dấu phẩy đặt ở đầu và cuối mệnh đề

My mother , who is a cook , cooks very well

– Nếu mệnh đề quan hệ ở cuối thì dùng một dấu phẩy đặt ở đầu mệnh đề ,cuối mệnh đề dùng dấu chấm .

This is my mother , who is a cook .

3. Khi nào có thể lược bỏ đại từ quan hệ WHO ,WHICH ,WHOM. . .

– Khi nó làm túc từ và phía trước nó không có dấu phẩy ,không có giới từ ( whose không được bỏ

This is the book which I buy.

Ta thấy which là túc từ ( chủ từ là I ,động từ là buy ) ,phía trước không có phẩy hay giới từ gì cả nên có thể bỏ which đi :

-> This is the book I buy.

This is my book , which I bought 2 years ago.

Trước chữ which có dấu phẩy nên không thể bỏ được .

This is the house in which I live .

Xem Thêm:  Công thức chế biến các món kho ngon tuyệt cho mùa mưa

Trước which có giới từ in nên cũng không bỏ which được.

This is the man who lives near my house.

Who là chủ từ (của động từ lives) nên không thể bỏ nó được .

……………

EXERCISE RELATIVE CLAUSES

Ex1: Fill in the blank with the correct relative pronoun.

1. There are eighteen different kinds of penguins ______ live south of the equator.

2. Thank you very much for the present ______ you sent me.

3. This is Mrs. Jones, ______ son won the championship last year.

4. His girlfriend, ______ he trusted absolutely, turned out to be an enemy spy.

5. The bus crashed into a queue of people, four of _______ were killed.

6. A man bought in a little girl, ______ hand was cut by flying glass.

7. Mary, ______ boyfriend didn’t turn up, ended by having lunch with Peter.

8. He paid me $5 for cleaning ten windows, most of _______ hadn’t been cleaned for at least a year.

9. In prison they fed us on dry bread, most of ______ was moldy. 10. The chair in _____ I was sitting suddenly collapsed.

11. The bed ______ I slept on has no mattress.

12. The man _______ I was waiting for didn’t turn up.

13. The student with ________ she was dancing had a slight limb.

Ex2: Put a tick if the relative pronoun in the following sentences can be deleted, and put a cross if it is not.

1. We lit a fire, which soon dried out clothes.

2. The report, which should have taken an hour and a half, took three hours.

3. The children who I was looking after were terribly spoilt.

4. She thanked him for the kind help that she received.

5. There wasn’t any directory in the telephone box from which I was phoning.

6. The man who was driving us didn’t know the way.

7. The Smiths, whose house was destroyed in the explosion, were given rooms in the hotel.

8. The car which we hired from the airport broke down on the road.

9. My boss, who I really wanted to see, was too busy to meet anyone.

10. Mr. and Mrs. Jones, who were out playing cards, knew nothing of the burglary.

Ex3: Choose the best answer

1. I have two sisters ________________are doctors.

A. both of which

B. who both

C. both of whom

D. whom both

2. Do you remember the day ? I first met you on that day.

A. Do you remember the day where I first met you ?

B. Do you remember the day when I first meet you ?

C. Do you remember the day on which I first met you ?

D. B and C are correct.

……………

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

5/5 - (427 bình chọn)

[rule_{ruleNumber}]

#Bài #tập #về #mệnh #đề #quan #hệ #môn #tiếng #Anh #lớp

[rule_3_plain]

#Bài #tập #về #mệnh #đề #quan #hệ #môn #tiếng #Anh #lớp

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

3 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

4 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

6 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

6 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

6 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

6 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

6 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

6 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2023

6 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

6 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài tập về mệnh đề quan hệ môn tiếng Anh lớp 10ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁCH SỬ DỤNG.NHỮNG LƯU Ý KHI DÙNG ĐẠI TỪ QUAN HỆEXERCISE RELATIVE CLAUSESRelated posts:

Với mong muốn đem đến cho các bạn học sinh lớp 10 có thêm nhiều tài liệu học tập, chiase24.com giới thiệu Bài tập về mệnh đề quan hệ môn tiếng Anh lớp 10.

Bài tập về mệnh đề quan hệ môn tiếng Anh lớp 10 là tài liệu hữu ích gồm 12 trang, tuyển tập toàn bộ lý thuyết về định nghĩa mệnh đề quan hệ là gì, các dạng mệnh đề quan hệ và nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau giúp bạn đọc củng cố kiến thức đã học hiệu quả. Sau đây là nội dung chi tiết mời bạn đọc cùng tham khảo.
Bài tập về mệnh đề quan hệ môn tiếng Anh lớp 10
ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁCH SỬ DỤNG.
Hướng dẫn bạn đọc một số cách dử dụng đại từ quan hệ hay cách dùng who whom which that whose thông dụng nhất đặc biệt sẽ mang tới cho các bạn những trải nghiệm cực kì thú vị.
1. 1 Định nghĩa
– Mệnh đề quan hệ là mệnh đề phụ được nối với mệnh đề chính bằng các đại từ, trạng từ quan hệ quan hệ: Who, What, Which, That…vvv

– Mệnh đề quan hệ đứng sau danh từ, bổ sung ý nghĩa cho danh từ, có chức năng bổ sung ý nghĩa như một tính từ nên còn được gọi là mệnh đề tính ngữ.
VD: + I live in Hanoi where you visited last year
Mệnh đề quan hệ: Where you visited last year là mệnh đề có chức năng làm rõ nghĩa hơn cho danh từ Hanoi, câu này sử dụng đại từ quan hệ “Where” để nối mệnh đề chính với mệnh đề phụ
1. 2 Các loại mệnh đề quan hệ
WHO : dùng thế cho chủ từ – chỉ người
WHOM : dùng thế cho danh từ – chỉ người
WHICH : dùng thế cho danh từ – vật
WHEN : dùng thế cho thời gian

WHERE : dùng thế cho nơi chốn
THAT : dùng thế cho tất cả các chữ trên ( có 2 ngoại lệ xem phần dưới )
WHOSE : dùng thế cho sở hữu,người / vật
OF WHICH : dùng thế cho sở hữu vật
WHY : dùng thế cho lý do ( reason /cause )
+ WHO, WHOM, WHICH, THAT có thể được lược bỏ khi chúng là tân ngữ của MĐQH.
1. WHO:
– làm chủ từ trong mệnh đề quan hệ
– thay thế cho danh từ chỉ người
… N (person) + WHO + V + O
2. WHOM:
– làm túc từ cho động từ trong mệnh đề quan hệ – thay thế cho danh từ chỉ người
…. . N (person) + WHOM + S + V
Ở vị trí túc từ, whom có thể được thay bằng who.
Ex: I‟d like to talk to the man whom / who met at your birthday party.
3. WHICH:
– làm chủ từ hoặc túc từ trong mệnh đề quan hệ – thay thế cho danh từ chỉ vật
.u03aef90a5afcca3fee720a1702089aac { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u03aef90a5afcca3fee720a1702089aac:active, .u03aef90a5afcca3fee720a1702089aac:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u03aef90a5afcca3fee720a1702089aac { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u03aef90a5afcca3fee720a1702089aac .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u03aef90a5afcca3fee720a1702089aac .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u03aef90a5afcca3fee720a1702089aac:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Soạn Sinh 11 Bài 26: Cảm ứng ở động vật – Giải Sinh 11 trang 110…. N (thing) + WHICH + V + O
…. N (thing) + WHICH + S + V
4. THAT:
– Có thể thay thế cho vị trí của who, whom, which trong mệnh đề quan hệ quan hệ xác định * Các trường hợp thường dùng “that”:
– khi đi sau các hình thức so sánh nhất
– khi đi sau các từ: only, the first, the last
– khi danh từ đi trước bao gôm cả người và vật
– khi đi sau các đại từ bất định, đại từ phủ định, đại từ chỉ số lượng: no one, nobody, nothing, anyone, anything, anybody, someone, something, somebody, all, some, any, little, none.
Ex: He was the most interesting person that I have ever met. It was the first time that I heard of it.
These books are all that my sister left me.
She talked about the people and places that she had visited.
* Các trường hợp không dùng that:
– trong mệnh đề quan hệ không xác định
– sau giới từ
5. WHO:
dùng để chỉ sở hữu cho danh từ chỉ người hoặc vật, thường thay cho các từ: her, his, their, hoặc hình thức „s
…. . N (person, thing) + WHOSE + N + V ….
– Mệnh đề quan hệ xác định: Là mệnh đề quan hệ dùng đề bổ sung ý nghĩa cho danh từ đứng trước, nếu thiếu mệnh đề quan hệ thì nghĩa của danh từ không được rõ ràng, người nghe, đọc không thể hiểu được.
VD: The man who is wearing the blue sweater is my husband
– Mệnh đề quan hệ không xác định: dùng để giải thích thêm cho danh từ đứng trước, nếu thiếu mệnh đề quan hệ không xác định thì danh từ vẫn có nghĩa rõ ràng.
VD: I live in Hanoi where you visited last year.
6. WHY: mở đầu cho mệnh đề quan hệ chỉ lý do, thường thay cho cụm for the reason, for that reason.
…. . N (reason) + WHY + S + V …
Ex: I don‟t know the reason. You didn’t go to school for that reason. → I don‟t know the reason why you didn’t go to school.
7. WHERE: thay thế từ chỉ nơi chốn, thường thay cho there …. N (place) + WHERE + S + V ….
(WHERE = ON / IN / AT + WHICH)
Ex: a/ The hotel wasn’t very clean. We stayed at that hotel. → The hotel where we stayed wasn’t very clean.
→ The hotel at which we stayed wasn’t very clean.
8. WHEN: thay thế từ chỉ thời gian, thường thay cho từ then …. N (time) + WHEN + S + V …
(WHEN = ON / IN / AT + WHICH)
Ex: Do you still remember the day? We first met on that day.
→ Do you still remember the day when we first met?
→ Do you still remember the day on which we first met? I don‟t know the time. She will come back then.
→ I don‟t know the time when she will come back.
2. Các đại từ, trạng từ quan hệ trong tiếng Anh
2. 1 Các đại từ quan hệ trong tiếng Anh
Đại từ quan hệ Cách dùng và ví dụ:
Who Làm chủ ngữ, dùng đại diện cho người The women who is long hair is my teacher which Làm chủ ngữ hoặc tân ngữ, dùng đại diện cho đồ vật, động vật
.ub27bf22ec9f18cd9e19e53697d3621d2 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ub27bf22ec9f18cd9e19e53697d3621d2:active, .ub27bf22ec9f18cd9e19e53697d3621d2:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ub27bf22ec9f18cd9e19e53697d3621d2 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ub27bf22ec9f18cd9e19e53697d3621d2 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ub27bf22ec9f18cd9e19e53697d3621d2 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ub27bf22ec9f18cd9e19e53697d3621d2:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Bài viết số 2 lớp 11 đề 3: Nhân cách nhà nho chân chính trong Bài ca ngắn đi trên bãi cát hoặc Bài ca ngất ngưởngBổ sung cho cả câu đứng trước nó The book which is on the table is Ho Chi Minh author whose Dùng để chỉ sự sở hữu cho cả người và vật The man whose yellow car you see is your new boss
whom Dùng đại diện cho tân ngữ chỉ người The girl whom you met yesterday in my house is my sister
That Dùng đại diện cho chủ ngữ chỉ người, vật, đặc biệt trong mệnh đề quan hệ xác định (who, which vẫn có thê sử dụng được) The book that is on the table is Ho Chi Minh auther
My father is the person that I admire most
2. 2 Các trạng từ quan hệ trong tiếng Anh Trạng từ
Cách dùng &Ví dụ
When Thay thế cho cụm thời gian The month when you visited your mother Where Thay thế cho nơi chốn The place where we married
Why Thay thế cho lí do The reason why he left me
3. Giới từ đi với đại từ quan hệ trong tiếng Anh
– Khi Whom và Which là tân ngữ của giới từ thì trong tiếng Anh trang trọng giới từ được đặt trước đại từ quan hệ. Nhưng thường thì giới từ được chuyển về cuối mệnh đề và trong trường hợp này mệnh đề quan hệ xác định có thể lược bỏ đại từ quan hệ hoặc dùng that thay thế cho whom và which
– VD: The man about whom you are talkingis my brother
The picture at which you are looking is very expensive
NHỮNG LƯU Ý KHI DÙNG ĐẠI TỪ QUAN HỆ
1. Khi nào dùng dấu phẩy ?
Khi danh từ đứng trước who ,which,whom. . . là :
+ Danh từ riêng ,tên
Ha Noi , which . . . .
Mary ,who is . . .
+ Có this ,that ,these ,those đứng trước danh từ :
This book ,which . . . .
+ Có sở hữu đứng trước danh từ :
My mother ,who is . . . .
+ Là vật duy nhất ai cũng biết : ( Sun ( mặt trời ) ,moon ( mặt trăng )
The Sun ,which . . .
2. Đặt dấu phẩy ở đâu ?
– Nếu mệnh đề quan hệ ở giữa thì dùng 2 dấu phẩy đặt ở đầu và cuối mệnh đề
My mother , who is a cook , cooks very well
– Nếu mệnh đề quan hệ ở cuối thì dùng một dấu phẩy đặt ở đầu mệnh đề ,cuối mệnh đề dùng dấu chấm .
This is my mother , who is a cook .
3. Khi nào có thể lược bỏ đại từ quan hệ WHO ,WHICH ,WHOM. . .
– Khi nó làm túc từ và phía trước nó không có dấu phẩy ,không có giới từ ( whose không được bỏ
This is the book which I buy.
Ta thấy which là túc từ ( chủ từ là I ,động từ là buy ) ,phía trước không có phẩy hay giới từ gì cả nên có thể bỏ which đi :
-> This is the book I buy.
This is my book , which I bought 2 years ago.
Trước chữ which có dấu phẩy nên không thể bỏ được .
This is the house in which I live .
.u7a594c167c9b210410e0c9e87dbb3a42 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u7a594c167c9b210410e0c9e87dbb3a42:active, .u7a594c167c9b210410e0c9e87dbb3a42:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u7a594c167c9b210410e0c9e87dbb3a42 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u7a594c167c9b210410e0c9e87dbb3a42 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u7a594c167c9b210410e0c9e87dbb3a42 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u7a594c167c9b210410e0c9e87dbb3a42:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Công thức chế biến các món kho ngon tuyệt cho mùa mưaTrước which có giới từ in nên cũng không bỏ which được.
This is the man who lives near my house.
Who là chủ từ (của động từ lives) nên không thể bỏ nó được .
……………
EXERCISE RELATIVE CLAUSES
Ex1: Fill in the blank with the correct relative pronoun.
1. There are eighteen different kinds of penguins ______ live south of the equator.
2. Thank you very much for the present ______ you sent me.
3. This is Mrs. Jones, ______ son won the championship last year.
4. His girlfriend, ______ he trusted absolutely, turned out to be an enemy spy.
5. The bus crashed into a queue of people, four of _______ were killed.
6. A man bought in a little girl, ______ hand was cut by flying glass.
7. Mary, ______ boyfriend didn’t turn up, ended by having lunch with Peter.
8. He paid me $5 for cleaning ten windows, most of _______ hadn’t been cleaned for at least a year.
9. In prison they fed us on dry bread, most of ______ was moldy. 10. The chair in _____ I was sitting suddenly collapsed.
11. The bed ______ I slept on has no mattress.
12. The man _______ I was waiting for didn’t turn up.
13. The student with ________ she was dancing had a slight limb.
Ex2: Put a tick if the relative pronoun in the following sentences can be deleted, and put a cross if it is not.
1. We lit a fire, which soon dried out clothes.
2. The report, which should have taken an hour and a half, took three hours.
3. The children who I was looking after were terribly spoilt.
4. She thanked him for the kind help that she received.
5. There wasn’t any directory in the telephone box from which I was phoning.
6. The man who was driving us didn’t know the way.
7. The Smiths, whose house was destroyed in the explosion, were given rooms in the hotel.
8. The car which we hired from the airport broke down on the road.
9. My boss, who I really wanted to see, was too busy to meet anyone.
10. Mr. and Mrs. Jones, who were out playing cards, knew nothing of the burglary.
Ex3: Choose the best answer
1. I have two sisters ________________are doctors.
A. both of which
B. who both
C. both of whom
D. whom both
2. Do you remember the day ? I first met you on that day.
A. Do you remember the day where I first met you ?
B. Do you remember the day when I first meet you ?
C. Do you remember the day on which I first met you ?
D. B and C are correct.
……………
Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

5/5 – (427 bình chọn)

Related posts:Bài tập về mệnh đề trong tiếng Anh – Lý thuyết và bài tập mệnh đề quan hệ có đáp án
Bài tập về mệnh đề quan hệ môn tiếng Anh lớp 11
Bài tập về mệnh đề quan hệ lớp 9 – Bài tập tiếng Anh 9
Bài tập mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh – Tài liệu ôn tập môn tiếng Anh

#Bài #tập #về #mệnh #đề #quan #hệ #môn #tiếng #Anh #lớp

[rule_2_plain]

#Bài #tập #về #mệnh #đề #quan #hệ #môn #tiếng #Anh #lớp

[rule_2_plain]

#Bài #tập #về #mệnh #đề #quan #hệ #môn #tiếng #Anh #lớp

[rule_3_plain]

#Bài #tập #về #mệnh #đề #quan #hệ #môn #tiếng #Anh #lớp

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

3 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

4 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

6 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

6 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

6 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

6 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

6 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

6 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2023

6 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

6 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài tập về mệnh đề quan hệ môn tiếng Anh lớp 10ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁCH SỬ DỤNG.NHỮNG LƯU Ý KHI DÙNG ĐẠI TỪ QUAN HỆEXERCISE RELATIVE CLAUSESRelated posts:

Với mong muốn đem đến cho các bạn học sinh lớp 10 có thêm nhiều tài liệu học tập, chiase24.com giới thiệu Bài tập về mệnh đề quan hệ môn tiếng Anh lớp 10.

Bài tập về mệnh đề quan hệ môn tiếng Anh lớp 10 là tài liệu hữu ích gồm 12 trang, tuyển tập toàn bộ lý thuyết về định nghĩa mệnh đề quan hệ là gì, các dạng mệnh đề quan hệ và nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau giúp bạn đọc củng cố kiến thức đã học hiệu quả. Sau đây là nội dung chi tiết mời bạn đọc cùng tham khảo.
Bài tập về mệnh đề quan hệ môn tiếng Anh lớp 10
ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁCH SỬ DỤNG.
Hướng dẫn bạn đọc một số cách dử dụng đại từ quan hệ hay cách dùng who whom which that whose thông dụng nhất đặc biệt sẽ mang tới cho các bạn những trải nghiệm cực kì thú vị.
1. 1 Định nghĩa
– Mệnh đề quan hệ là mệnh đề phụ được nối với mệnh đề chính bằng các đại từ, trạng từ quan hệ quan hệ: Who, What, Which, That…vvv

– Mệnh đề quan hệ đứng sau danh từ, bổ sung ý nghĩa cho danh từ, có chức năng bổ sung ý nghĩa như một tính từ nên còn được gọi là mệnh đề tính ngữ.
VD: + I live in Hanoi where you visited last year
Mệnh đề quan hệ: Where you visited last year là mệnh đề có chức năng làm rõ nghĩa hơn cho danh từ Hanoi, câu này sử dụng đại từ quan hệ “Where” để nối mệnh đề chính với mệnh đề phụ
1. 2 Các loại mệnh đề quan hệ
WHO : dùng thế cho chủ từ – chỉ người
WHOM : dùng thế cho danh từ – chỉ người
WHICH : dùng thế cho danh từ – vật
WHEN : dùng thế cho thời gian

WHERE : dùng thế cho nơi chốn
THAT : dùng thế cho tất cả các chữ trên ( có 2 ngoại lệ xem phần dưới )
WHOSE : dùng thế cho sở hữu,người / vật
OF WHICH : dùng thế cho sở hữu vật
WHY : dùng thế cho lý do ( reason /cause )
+ WHO, WHOM, WHICH, THAT có thể được lược bỏ khi chúng là tân ngữ của MĐQH.
1. WHO:
– làm chủ từ trong mệnh đề quan hệ
– thay thế cho danh từ chỉ người
… N (person) + WHO + V + O
2. WHOM:
– làm túc từ cho động từ trong mệnh đề quan hệ – thay thế cho danh từ chỉ người
…. . N (person) + WHOM + S + V
Ở vị trí túc từ, whom có thể được thay bằng who.
Ex: I‟d like to talk to the man whom / who met at your birthday party.
3. WHICH:
– làm chủ từ hoặc túc từ trong mệnh đề quan hệ – thay thế cho danh từ chỉ vật
.u03aef90a5afcca3fee720a1702089aac { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u03aef90a5afcca3fee720a1702089aac:active, .u03aef90a5afcca3fee720a1702089aac:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u03aef90a5afcca3fee720a1702089aac { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u03aef90a5afcca3fee720a1702089aac .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u03aef90a5afcca3fee720a1702089aac .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u03aef90a5afcca3fee720a1702089aac:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Soạn Sinh 11 Bài 26: Cảm ứng ở động vật – Giải Sinh 11 trang 110…. N (thing) + WHICH + V + O
…. N (thing) + WHICH + S + V
4. THAT:
– Có thể thay thế cho vị trí của who, whom, which trong mệnh đề quan hệ quan hệ xác định * Các trường hợp thường dùng “that”:
– khi đi sau các hình thức so sánh nhất
– khi đi sau các từ: only, the first, the last
– khi danh từ đi trước bao gôm cả người và vật
– khi đi sau các đại từ bất định, đại từ phủ định, đại từ chỉ số lượng: no one, nobody, nothing, anyone, anything, anybody, someone, something, somebody, all, some, any, little, none.
Ex: He was the most interesting person that I have ever met. It was the first time that I heard of it.
These books are all that my sister left me.
She talked about the people and places that she had visited.
* Các trường hợp không dùng that:
– trong mệnh đề quan hệ không xác định
– sau giới từ
5. WHO:
dùng để chỉ sở hữu cho danh từ chỉ người hoặc vật, thường thay cho các từ: her, his, their, hoặc hình thức „s
…. . N (person, thing) + WHOSE + N + V ….
– Mệnh đề quan hệ xác định: Là mệnh đề quan hệ dùng đề bổ sung ý nghĩa cho danh từ đứng trước, nếu thiếu mệnh đề quan hệ thì nghĩa của danh từ không được rõ ràng, người nghe, đọc không thể hiểu được.
VD: The man who is wearing the blue sweater is my husband
– Mệnh đề quan hệ không xác định: dùng để giải thích thêm cho danh từ đứng trước, nếu thiếu mệnh đề quan hệ không xác định thì danh từ vẫn có nghĩa rõ ràng.
VD: I live in Hanoi where you visited last year.
6. WHY: mở đầu cho mệnh đề quan hệ chỉ lý do, thường thay cho cụm for the reason, for that reason.
…. . N (reason) + WHY + S + V …
Ex: I don‟t know the reason. You didn’t go to school for that reason. → I don‟t know the reason why you didn’t go to school.
7. WHERE: thay thế từ chỉ nơi chốn, thường thay cho there …. N (place) + WHERE + S + V ….
(WHERE = ON / IN / AT + WHICH)
Ex: a/ The hotel wasn’t very clean. We stayed at that hotel. → The hotel where we stayed wasn’t very clean.
→ The hotel at which we stayed wasn’t very clean.
8. WHEN: thay thế từ chỉ thời gian, thường thay cho từ then …. N (time) + WHEN + S + V …
(WHEN = ON / IN / AT + WHICH)
Ex: Do you still remember the day? We first met on that day.
→ Do you still remember the day when we first met?
→ Do you still remember the day on which we first met? I don‟t know the time. She will come back then.
→ I don‟t know the time when she will come back.
2. Các đại từ, trạng từ quan hệ trong tiếng Anh
2. 1 Các đại từ quan hệ trong tiếng Anh
Đại từ quan hệ Cách dùng và ví dụ:
Who Làm chủ ngữ, dùng đại diện cho người The women who is long hair is my teacher which Làm chủ ngữ hoặc tân ngữ, dùng đại diện cho đồ vật, động vật
.ub27bf22ec9f18cd9e19e53697d3621d2 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ub27bf22ec9f18cd9e19e53697d3621d2:active, .ub27bf22ec9f18cd9e19e53697d3621d2:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ub27bf22ec9f18cd9e19e53697d3621d2 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ub27bf22ec9f18cd9e19e53697d3621d2 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ub27bf22ec9f18cd9e19e53697d3621d2 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ub27bf22ec9f18cd9e19e53697d3621d2:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Bài viết số 2 lớp 11 đề 3: Nhân cách nhà nho chân chính trong Bài ca ngắn đi trên bãi cát hoặc Bài ca ngất ngưởngBổ sung cho cả câu đứng trước nó The book which is on the table is Ho Chi Minh author whose Dùng để chỉ sự sở hữu cho cả người và vật The man whose yellow car you see is your new boss
whom Dùng đại diện cho tân ngữ chỉ người The girl whom you met yesterday in my house is my sister
That Dùng đại diện cho chủ ngữ chỉ người, vật, đặc biệt trong mệnh đề quan hệ xác định (who, which vẫn có thê sử dụng được) The book that is on the table is Ho Chi Minh auther
My father is the person that I admire most
2. 2 Các trạng từ quan hệ trong tiếng Anh Trạng từ
Cách dùng &Ví dụ
When Thay thế cho cụm thời gian The month when you visited your mother Where Thay thế cho nơi chốn The place where we married
Why Thay thế cho lí do The reason why he left me
3. Giới từ đi với đại từ quan hệ trong tiếng Anh
– Khi Whom và Which là tân ngữ của giới từ thì trong tiếng Anh trang trọng giới từ được đặt trước đại từ quan hệ. Nhưng thường thì giới từ được chuyển về cuối mệnh đề và trong trường hợp này mệnh đề quan hệ xác định có thể lược bỏ đại từ quan hệ hoặc dùng that thay thế cho whom và which
– VD: The man about whom you are talkingis my brother
The picture at which you are looking is very expensive
NHỮNG LƯU Ý KHI DÙNG ĐẠI TỪ QUAN HỆ
1. Khi nào dùng dấu phẩy ?
Khi danh từ đứng trước who ,which,whom. . . là :
+ Danh từ riêng ,tên
Ha Noi , which . . . .
Mary ,who is . . .
+ Có this ,that ,these ,those đứng trước danh từ :
This book ,which . . . .
+ Có sở hữu đứng trước danh từ :
My mother ,who is . . . .
+ Là vật duy nhất ai cũng biết : ( Sun ( mặt trời ) ,moon ( mặt trăng )
The Sun ,which . . .
2. Đặt dấu phẩy ở đâu ?
– Nếu mệnh đề quan hệ ở giữa thì dùng 2 dấu phẩy đặt ở đầu và cuối mệnh đề
My mother , who is a cook , cooks very well
– Nếu mệnh đề quan hệ ở cuối thì dùng một dấu phẩy đặt ở đầu mệnh đề ,cuối mệnh đề dùng dấu chấm .
This is my mother , who is a cook .
3. Khi nào có thể lược bỏ đại từ quan hệ WHO ,WHICH ,WHOM. . .
– Khi nó làm túc từ và phía trước nó không có dấu phẩy ,không có giới từ ( whose không được bỏ
This is the book which I buy.
Ta thấy which là túc từ ( chủ từ là I ,động từ là buy ) ,phía trước không có phẩy hay giới từ gì cả nên có thể bỏ which đi :
-> This is the book I buy.
This is my book , which I bought 2 years ago.
Trước chữ which có dấu phẩy nên không thể bỏ được .
This is the house in which I live .
.u7a594c167c9b210410e0c9e87dbb3a42 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u7a594c167c9b210410e0c9e87dbb3a42:active, .u7a594c167c9b210410e0c9e87dbb3a42:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u7a594c167c9b210410e0c9e87dbb3a42 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u7a594c167c9b210410e0c9e87dbb3a42 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u7a594c167c9b210410e0c9e87dbb3a42 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u7a594c167c9b210410e0c9e87dbb3a42:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Công thức chế biến các món kho ngon tuyệt cho mùa mưaTrước which có giới từ in nên cũng không bỏ which được.
This is the man who lives near my house.
Who là chủ từ (của động từ lives) nên không thể bỏ nó được .
……………
EXERCISE RELATIVE CLAUSES
Ex1: Fill in the blank with the correct relative pronoun.
1. There are eighteen different kinds of penguins ______ live south of the equator.
2. Thank you very much for the present ______ you sent me.
3. This is Mrs. Jones, ______ son won the championship last year.
4. His girlfriend, ______ he trusted absolutely, turned out to be an enemy spy.
5. The bus crashed into a queue of people, four of _______ were killed.
6. A man bought in a little girl, ______ hand was cut by flying glass.
7. Mary, ______ boyfriend didn’t turn up, ended by having lunch with Peter.
8. He paid me $5 for cleaning ten windows, most of _______ hadn’t been cleaned for at least a year.
9. In prison they fed us on dry bread, most of ______ was moldy. 10. The chair in _____ I was sitting suddenly collapsed.
11. The bed ______ I slept on has no mattress.
12. The man _______ I was waiting for didn’t turn up.
13. The student with ________ she was dancing had a slight limb.
Ex2: Put a tick if the relative pronoun in the following sentences can be deleted, and put a cross if it is not.
1. We lit a fire, which soon dried out clothes.
2. The report, which should have taken an hour and a half, took three hours.
3. The children who I was looking after were terribly spoilt.
4. She thanked him for the kind help that she received.
5. There wasn’t any directory in the telephone box from which I was phoning.
6. The man who was driving us didn’t know the way.
7. The Smiths, whose house was destroyed in the explosion, were given rooms in the hotel.
8. The car which we hired from the airport broke down on the road.
9. My boss, who I really wanted to see, was too busy to meet anyone.
10. Mr. and Mrs. Jones, who were out playing cards, knew nothing of the burglary.
Ex3: Choose the best answer
1. I have two sisters ________________are doctors.
A. both of which
B. who both
C. both of whom
D. whom both
2. Do you remember the day ? I first met you on that day.
A. Do you remember the day where I first met you ?
B. Do you remember the day when I first meet you ?
C. Do you remember the day on which I first met you ?
D. B and C are correct.
……………
Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

5/5 – (427 bình chọn)

Related posts:Bài tập về mệnh đề trong tiếng Anh – Lý thuyết và bài tập mệnh đề quan hệ có đáp án
Bài tập về mệnh đề quan hệ môn tiếng Anh lớp 11
Bài tập về mệnh đề quan hệ lớp 9 – Bài tập tiếng Anh 9
Bài tập mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh – Tài liệu ôn tập môn tiếng Anh

Chuyên mục: Giáo dục
#Bài #tập #về #mệnh #đề #quan #hệ #môn #tiếng #Anh #lớp

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button