Bài tập trắc nghiệm tiếp tuyến của đồ thị hàm số

Bạn đang xem:
Bài tập trắc nghiệm tiếp tuyến của đồ thị hàm số
tại hoami.edu.vn

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

toán287 0916625226 CHUYÊN ĐỀ TÀI hàm CON SỐ

v những đứa trẻúc tong.

VẼ TRANHI E ví dụ 5. Đưa cho quai hàm con số y =

3x +Đầu tiên

x +2

điều chợ (). Viếtt phương hướng những đứa trẻyêu Kế tiếp đường kẻ thuộc về điều chợ () TRONG điểm cơ hoành

bằng cấp x =Đầu tiên.

VẼ TRANHI E ví dụ 6. Đưa cho quai hàm con số y =

x +Đầu tiên

x 2

điều chợ (). Viết phương hướng những đứa trẻyêu Kế tiếp mặc dùđến thuộc về điều chợ () biết Kế tiếp mặc dùđến Đi

thông qua điểm MỘT

(

3;Đầu tiên

)

.

VẼ TRANHI E ví dụ 7. Đưa cho quai hàm con số y = x

3

3x

2

+2 điều chợ (). Viết phương hướng những đứa trẻyêu Kế tiếp đường kẻ thuộc về điều chợ () biết Kế tiếp

mặc dùđến Đi thông qua điểm MỘT

(

Đầu tiên;2

)

.

VẼ TRANHI E ví dụ số 8. Đưa cho quai hàm con số y =

2x +3

Đầu tiên x

điều chợ () Viết phương hướng nộp Kế tiếp mặc dùđến thuộc về điều chợ () biết Kế tiếp đường kẻ

thế hệ con số góc k =5.

VẼ TRANHI E ví dụ 9. Đưa cho quai hàm con số y =x

3

+3x điều chợ (). Viết phương hướng những đứa trẻyêu Kế tiếp mặc dùđến thuộc về điều chợ () biết Kế tiếp đường kẻ

quảng trường góc với đường thẳng (đ) : x 9y +3 =.

VẼ TRANHI E ví dụ mười. Đưa cho quai hàm con số y =

2x Đầu tiên

Đầu tiên x

điều chợ (). Viết phương hướng những đứa trẻyêu Kế tiếp đường kẻ thuộc về điều chợ () biết Kế tiếp mặc dùđến

quảng trường góc với đường thẳng (đ) : thứ mười haix +3y +2 =.

VẼ TRANHI E ví dụ 11. Đưa cho quai hàm con số y = x

3

3x +4 điều chợ (). Viết phương hướng những đứa trẻyêu Kế tiếp đường kẻ thuộc về điều chợ () biết Kế tiếp

mặc dùđến bài hát bài hát với đường thẳng (đ) : y =15x +287.

VẼ TRANHI E ví dụ thứ mười hai. Đưa cho quai hàm con số y =

2x 3

x Đầu tiên

điều chợ (). Viết phương hướng những đứa trẻyêu Kế tiếp đường kẻ thuộc về điều chợ () biết Kế tiếp mặc dùđến

quảng trường góc với đường thẳng (đ) : y =x +66.

VẼ TRANHI E ví dụ 13. Đưa cho quai hàm con số y =

Xem thêm: Soạn bài Nghĩa tường minh và hàm ý (Còn tiếp)

2x Đầu tiên

3x 2

điều chợ (). Viết phương hướng những đứa trẻyêu Kế tiếp đường kẻ thuộc về điều chợ () biết Kế tiếp mặc dùđến

bài hát bài hát với đường thẳng (đ) : x +9y 9 =.

VẼ TRANHI E ví dụ 14. Đưa cho quai hàm con số y = 2x

3

3x

2

+9x 4 điều chợ (). Viết phương hướng nộp Kế tiếp đường kẻ thuộc về điều chợ () TRONG

giao điểm với đường thẳng y =7x +4.

VẼ TRANHI E ví dụ 15. Đưa cho quai hàm con số y =

x +2

x 2

điều chợ (). Viết phương hướng những đứa trẻyêu Kế tiếp mặc dùđến thuộc về điều chợ () biết Kế tiếp mặc dùđến

Đi thông qua điểm Hoa Kỳ

(

6;5

)

.

VẼ TRANHI E ví dụ 16. Đưa cho quai hàm con số y = x

3

+3x 2 điều chợ (). Viết phương hướng những đứa trẻyêu Kế tiếp đường kẻ thuộc về điều chợ () biết Kế tiếp

mặc dùđến Đi thông qua điểm Hoa Kỳ

(

2;4

)

.

VẼ TRANHI E ví dụ 17. Đưa cho quai hàm con số y =

Đầu tiên

2

x

4

3x

2

+

3

2

điều chợ (). Viết phương hướng nộp Kế tiếp mặc dùđến thuộc về điều chợ () biết Kế tiếp

mặc dùđến Đi thông qua điểm Hoa Kỳ

µ

0;

3

2

S

.

VẼ TRANHI E ví dụ 18. TỶTôi tôi ĐẾN Kế tiếp đường kẻ thuộc về quai hàm con số y = x

3

(

tôi Đầu tiên

)

x

2

+

(

3tôi +Đầu tiên

)

x +tôi 2 TRONG điểm cơ hoành bằng cấp bình đẳng

Đầu tiên Đi thông qua điểm MỘT

(

2;Đầu tiên

)

.

MỘTbạn HỎI ĐỨA BÉ KINH NGHIỆM

Câu Đầu tiên. Đưa cho quai hàm con số y = f

(

x

)

điều chợ

(

)

điểm Hoa Kỳ

(

x

, f

(

x

))

thuộc về

(

)

. Phương hướng nộp Kế tiếp đường kẻ thuộc về

(

)

TRONG điểm Hoa Kỳ Được?

MỘT. y = f

(

x

)(

x x

)

. b. y = f

(

x

)(

x x

)

+ y

. C. y y

= f

(

x

)

x. Đ. y = f

(

x

)(

x x

)

y

.

Câu 2. Đưa cho quai hàm con số y = f

(

x

)

tôn giáo quai hàm TRONG Về

(

Một; b

)

điều chợ Được

(

)

. ĐẾN đường thẳng đ : y = Mộtx+b

Được Kế tiếp đường kẻ thuộc về

(

)

TRONG điểm Hoa Kỳ

(

x

; f

(

x

))

điều kiện nhu cầu đủ Được?

VẼ TRANHnhấn chủ thể: TỶtháng chín đường kẻ thuộc về điều chợ quai hàm con số Trang 2/12

5/5 – (357 phiếu bầu)

xem thêm thông tin chi tiết về
Bài tập trắc nghiệm tiếp tuyến của đồ thị hàm số

Bài tập trắc nghiệm tiếp tuyến của đồ thị hàm số

Hình Ảnh về:
Bài tập trắc nghiệm tiếp tuyến của đồ thị hàm số

Video về:
Bài tập trắc nghiệm tiếp tuyến của đồ thị hàm số

Wiki về
Bài tập trắc nghiệm tiếp tuyến của đồ thị hàm số


Bài tập trắc nghiệm tiếp tuyến của đồ thị hàm số -

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

Bài tập trắc nghiệm tiếp tuyến của đồ thị hàm số - bg2 19

toán287 0916625226 CHUYÊN ĐỀ TÀI hàm CON SỐ

v những đứa trẻúc tong.

VẼ TRANHI E ví dụ 5. Đưa cho quai hàm con số y =

3x +Đầu tiên

x +2

điều chợ (). Viếtt phương hướng những đứa trẻyêu Kế tiếp đường kẻ thuộc về điều chợ () TRONG điểm cơ hoành

bằng cấp x =-Đầu tiên.

VẼ TRANHI E ví dụ 6. Đưa cho quai hàm con số y =

x +Đầu tiên

x -2

điều chợ (). Viết phương hướng những đứa trẻyêu Kế tiếp mặc dùđến thuộc về điều chợ () biết Kế tiếp mặc dùđến Đi

thông qua điểm MỘT

(

3;Đầu tiên

)

.

VẼ TRANHI E ví dụ 7. Đưa cho quai hàm con số y = x

3

-3x

2

+2 điều chợ (). Viết phương hướng những đứa trẻyêu Kế tiếp đường kẻ thuộc về điều chợ () biết Kế tiếp

mặc dùđến Đi thông qua điểm MỘT

(

Đầu tiên;2

)

.

VẼ TRANHI E ví dụ số 8. Đưa cho quai hàm con số y =

2x +3

Đầu tiên -x

điều chợ () Viết phương hướng nộp Kế tiếp mặc dùđến thuộc về điều chợ () biết Kế tiếp đường kẻ

thế hệ con số góc k =5.

VẼ TRANHI E ví dụ 9. Đưa cho quai hàm con số y =-x

3

+3x điều chợ (). Viết phương hướng những đứa trẻyêu Kế tiếp mặc dùđến thuộc về điều chợ () biết Kế tiếp đường kẻ

quảng trường góc với đường thẳng (đ) : x -9y +3 =.

VẼ TRANHI E ví dụ mười. Đưa cho quai hàm con số y =

2x -Đầu tiên

Đầu tiên -x

điều chợ (). Viết phương hướng những đứa trẻyêu Kế tiếp đường kẻ thuộc về điều chợ () biết Kế tiếp mặc dùđến

quảng trường góc với đường thẳng (đ) : thứ mười haix +3y +2 =.

VẼ TRANHI E ví dụ 11. Đưa cho quai hàm con số y = -x

3

-3x +4 điều chợ (). Viết phương hướng những đứa trẻyêu Kế tiếp đường kẻ thuộc về điều chợ () biết Kế tiếp

mặc dùđến bài hát bài hát với đường thẳng (đ) : y =-15x +287.

VẼ TRANHI E ví dụ thứ mười hai. Đưa cho quai hàm con số y =

2x -3

x -Đầu tiên

điều chợ (). Viết phương hướng những đứa trẻyêu Kế tiếp đường kẻ thuộc về điều chợ () biết Kế tiếp mặc dùđến

quảng trường góc với đường thẳng (đ) : y =-x +66.

VẼ TRANHI E ví dụ 13. Đưa cho quai hàm con số y =

Xem thêm: Soạn bài Nghĩa tường minh và hàm ý (Còn tiếp)

2x -Đầu tiên

3x -2

điều chợ (). Viết phương hướng những đứa trẻyêu Kế tiếp đường kẻ thuộc về điều chợ () biết Kế tiếp mặc dùđến

bài hát bài hát với đường thẳng (đ) : x +9y -9 =.

VẼ TRANHI E ví dụ 14. Đưa cho quai hàm con số y = 2x

3

-3x

2

+9x -4 điều chợ (). Viết phương hướng nộp Kế tiếp đường kẻ thuộc về điều chợ () TRONG

giao điểm với đường thẳng y =7x +4.

VẼ TRANHI E ví dụ 15. Đưa cho quai hàm con số y =

x +2

x -2

điều chợ (). Viết phương hướng những đứa trẻyêu Kế tiếp mặc dùđến thuộc về điều chợ () biết Kế tiếp mặc dùđến

Đi thông qua điểm Hoa Kỳ

(

-6;5

)

.

VẼ TRANHI E ví dụ 16. Đưa cho quai hàm con số y = -x

3

+3x -2 điều chợ (). Viết phương hướng những đứa trẻyêu Kế tiếp đường kẻ thuộc về điều chợ () biết Kế tiếp

mặc dùđến Đi thông qua điểm Hoa Kỳ

(

2;-4

)

.

VẼ TRANHI E ví dụ 17. Đưa cho quai hàm con số y =

Đầu tiên

2

x

4

-3x

2

+

3

2

điều chợ (). Viết phương hướng nộp Kế tiếp mặc dùđến thuộc về điều chợ () biết Kế tiếp

mặc dùđến Đi thông qua điểm Hoa Kỳ

µ

0;

3

2

S

.

VẼ TRANHI E ví dụ 18. TỶTôi tôi ĐẾN Kế tiếp đường kẻ thuộc về quai hàm con số y = x

3

-

(

tôi -Đầu tiên

)

x

2

+

(

3tôi +Đầu tiên

)

x +tôi -2 TRONG điểm cơ hoành bằng cấp bình đẳng

Đầu tiên Đi thông qua điểm MỘT

(

2;-Đầu tiên

)

.

MỘTbạn HỎI ĐỨA BÉ KINH NGHIỆM

Câu Đầu tiên. Đưa cho quai hàm con số y = f

(

x

)

điều chợ

(

)

điểm Hoa Kỳ

(

x

, f

(

x

))

thuộc về

(

)

. Phương hướng nộp Kế tiếp đường kẻ thuộc về

(

)

TRONG điểm Hoa Kỳ Được?

MỘT. y = f

(

x

)(

x -x

)

. b. y = f

(

x

)(

x -x

)

+ y

. C. y - y

= f

(

x

)

x. Đ. y = f

(

x

)(

x -x

)

- y

.

Câu 2. Đưa cho quai hàm con số y = f

(

x

)

tôn giáo quai hàm TRONG Về

(

Một; b

)

điều chợ Được

(

)

. ĐẾN đường thẳng đ : y = Mộtx+b

Được Kế tiếp đường kẻ thuộc về

(

)

TRONG điểm Hoa Kỳ

(

x

; f

(

x

))

điều kiện nhu cầu đủ Được?

VẼ TRANHnhấn chủ thể: TỶtháng chín đường kẻ thuộc về điều chợ quai hàm con số Trang 2/12

5/5 - (357 phiếu bầu)

[rule_{ruleNumber}]

#Bài #tập #trắc #nghiệm #tiếp #tuyến #của #đồ #thị #hàm #số

[rule_3_plain]

#Bài #tập #trắc #nghiệm #tiếp #tuyến #của #đồ #thị #hàm #số

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

5 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

5 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

5 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

5 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

7 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

7 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

7 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

7 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

7 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

7 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2023

7 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

7 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Related posts:

maths287 – 0916625226 CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ

với trục tung.
Ví dụ 5. Cho hàm số y =
3x +1
x +2

có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có hoành
độ x =−1.
Ví dụ 6. Cho hàm số y =
x +1
x −2
có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) biết tiếp tuyến đi
qua điểm A
(

3;1
)
.
Ví dụ 7. Cho hàm số y = x
3
−3x
2
+2 có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) biết tiếp
tuyến đi qua điểm A
(
1;2
)
.
Ví dụ 8. Cho hàm số y =
2x +3
1 −x
có đồ thị (C) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) biết tiếp tuyến có
hệ số góc k =5.
Ví dụ 9. Cho hàm số y =−x
3
+3x có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) biết tiếp tuyến
vuông góc với đường thẳng (d) : x −9y +3 =0.
Ví dụ 10. Cho hàm số y =
2x −1
1 −x
có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) biết tiếp tuyến
vuông góc với đường thẳng (d) : 12x +3y +2 =0.
Ví dụ 11. Cho hàm số y = −x
3
−3x +4 có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) biết tiếp
tuyến song song với đường thẳng (d) : y =−15x +287.
Ví dụ 12. Cho hàm số y =
2x −3
x −1
có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) biết tiếp tuyến
vuông góc với đường thẳng (d) : y =−x +66.
Ví dụ 13. Cho hàm số y =
.u54da66a89cf5f63a0a83490066daa4e7 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u54da66a89cf5f63a0a83490066daa4e7:active, .u54da66a89cf5f63a0a83490066daa4e7:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u54da66a89cf5f63a0a83490066daa4e7 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u54da66a89cf5f63a0a83490066daa4e7 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u54da66a89cf5f63a0a83490066daa4e7 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u54da66a89cf5f63a0a83490066daa4e7:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Soạn bài Nghĩa tường minh và hàm ý (Tiếp theo)2x −1
3x −2
có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) biết tiếp tuyến
song song với đường thẳng (d) : x +9y −9 =0.
Ví dụ 14. Cho hàm số y = 2x
3
−3x
2
+9x −4 có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại
giao điểm với đường thẳng y =7x +4.
Ví dụ 15. Cho hàm số y =
x +2
x −2
có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) biết tiếp tuyến
đi qua điểm M
(
−6;5
)
.
Ví dụ 16. Cho hàm số y = −x
3
+3x −2 có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) biết tiếp
tuyến đi qua điểm M
(
2;−4
)
.
Ví dụ 17. Cho hàm số y =
1
2
x
4
−3x
2
+
3
2
có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) biết tiếp
tuyến đi qua điểm M
µ
0;
3
2

.
Ví dụ 18. Tìm m để tiếp tuyến của hàm số y = x
3

(
m −1
)
x
2
+
(
3m +1
)
x +m −2 tại điểm có hoành độ bằng
1 đi qua điểm A
(
2;−1
)
.
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Cho hàm số y = f
(
x
)
có đồ thị
(
C
)
và điểm M
(
x

, f
(
x

))
thuộc
(
C
)
. Phương trình tiếp tuyến của
(
C
)
tại điểm M là?
A. y = f

(
x

)(
x −x

)
. B. y = f

(
x

)(
x −x

)
+ y

. C. y − y

= f

(
x

)
x. D. y = f

(
x

)(
x −x

)
− y

.
Câu 2. Cho hàm số y = f
(
x
)
có đạo hàm trong khoảng
(
a; b
)
và có đồ thị là
(
C
)
. Để đường thẳng d : y = ax+b
là tiếp tuyến của
(
C
)
tại điểm M
(
x

; f
(
x

))
điều kiện cần và đủ là?
Vấn đề: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số Trang 2/12

5/5 – (357 bình chọn)

Related posts:Bài tập trắc nghiệm liên hệ giữa đồ thị hàm số và nghiệm của phương trình
Chuyên đề trắc nghiệm hàm số – Bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số
Tuyển tập 936 bài tập trắc nghiệm số phức
Phương pháp viết nhanh phương trình tiếp tuyến tại một điểm của đồ thị hàm số
.u0242899b94f7e3e892ddb5270aaa2c6e { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u0242899b94f7e3e892ddb5270aaa2c6e:active, .u0242899b94f7e3e892ddb5270aaa2c6e:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u0242899b94f7e3e892ddb5270aaa2c6e { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u0242899b94f7e3e892ddb5270aaa2c6e .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u0242899b94f7e3e892ddb5270aaa2c6e .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u0242899b94f7e3e892ddb5270aaa2c6e:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 12: Cảm nhận về hình tượng thiên nhiên và con người Việt Bắc

#Bài #tập #trắc #nghiệm #tiếp #tuyến #của #đồ #thị #hàm #số

[rule_2_plain]

#Bài #tập #trắc #nghiệm #tiếp #tuyến #của #đồ #thị #hàm #số

[rule_2_plain]

#Bài #tập #trắc #nghiệm #tiếp #tuyến #của #đồ #thị #hàm #số

[rule_3_plain]

#Bài #tập #trắc #nghiệm #tiếp #tuyến #của #đồ #thị #hàm #số

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

5 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

5 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

5 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

5 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

7 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

7 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

7 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

7 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

7 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

7 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2023

7 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

7 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Related posts:

maths287 – 0916625226 CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ

với trục tung.
Ví dụ 5. Cho hàm số y =
3x +1
x +2

có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có hoành
độ x =−1.
Ví dụ 6. Cho hàm số y =
x +1
x −2
có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) biết tiếp tuyến đi
qua điểm A
(

3;1
)
.
Ví dụ 7. Cho hàm số y = x
3
−3x
2
+2 có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) biết tiếp
tuyến đi qua điểm A
(
1;2
)
.
Ví dụ 8. Cho hàm số y =
2x +3
1 −x
có đồ thị (C) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) biết tiếp tuyến có
hệ số góc k =5.
Ví dụ 9. Cho hàm số y =−x
3
+3x có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) biết tiếp tuyến
vuông góc với đường thẳng (d) : x −9y +3 =0.
Ví dụ 10. Cho hàm số y =
2x −1
1 −x
có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) biết tiếp tuyến
vuông góc với đường thẳng (d) : 12x +3y +2 =0.
Ví dụ 11. Cho hàm số y = −x
3
−3x +4 có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) biết tiếp
tuyến song song với đường thẳng (d) : y =−15x +287.
Ví dụ 12. Cho hàm số y =
2x −3
x −1
có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) biết tiếp tuyến
vuông góc với đường thẳng (d) : y =−x +66.
Ví dụ 13. Cho hàm số y =
.u54da66a89cf5f63a0a83490066daa4e7 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u54da66a89cf5f63a0a83490066daa4e7:active, .u54da66a89cf5f63a0a83490066daa4e7:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u54da66a89cf5f63a0a83490066daa4e7 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u54da66a89cf5f63a0a83490066daa4e7 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u54da66a89cf5f63a0a83490066daa4e7 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u54da66a89cf5f63a0a83490066daa4e7:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Soạn bài Nghĩa tường minh và hàm ý (Tiếp theo)2x −1
3x −2
có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) biết tiếp tuyến
song song với đường thẳng (d) : x +9y −9 =0.
Ví dụ 14. Cho hàm số y = 2x
3
−3x
2
+9x −4 có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại
giao điểm với đường thẳng y =7x +4.
Ví dụ 15. Cho hàm số y =
x +2
x −2
có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) biết tiếp tuyến
đi qua điểm M
(
−6;5
)
.
Ví dụ 16. Cho hàm số y = −x
3
+3x −2 có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) biết tiếp
tuyến đi qua điểm M
(
2;−4
)
.
Ví dụ 17. Cho hàm số y =
1
2
x
4
−3x
2
+
3
2
có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) biết tiếp
tuyến đi qua điểm M
µ
0;
3
2

.
Ví dụ 18. Tìm m để tiếp tuyến của hàm số y = x
3

(
m −1
)
x
2
+
(
3m +1
)
x +m −2 tại điểm có hoành độ bằng
1 đi qua điểm A
(
2;−1
)
.
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Cho hàm số y = f
(
x
)
có đồ thị
(
C
)
và điểm M
(
x

, f
(
x

))
thuộc
(
C
)
. Phương trình tiếp tuyến của
(
C
)
tại điểm M là?
A. y = f

(
x

)(
x −x

)
. B. y = f

(
x

)(
x −x

)
+ y

. C. y − y

= f

(
x

)
x. D. y = f

(
x

)(
x −x

)
− y

.
Câu 2. Cho hàm số y = f
(
x
)
có đạo hàm trong khoảng
(
a; b
)
và có đồ thị là
(
C
)
. Để đường thẳng d : y = ax+b
là tiếp tuyến của
(
C
)
tại điểm M
(
x

; f
(
x

))
điều kiện cần và đủ là?
Vấn đề: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số Trang 2/12

5/5 – (357 bình chọn)

Related posts:Bài tập trắc nghiệm liên hệ giữa đồ thị hàm số và nghiệm của phương trình
Chuyên đề trắc nghiệm hàm số – Bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số
Tuyển tập 936 bài tập trắc nghiệm số phức
Phương pháp viết nhanh phương trình tiếp tuyến tại một điểm của đồ thị hàm số
.u0242899b94f7e3e892ddb5270aaa2c6e { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u0242899b94f7e3e892ddb5270aaa2c6e:active, .u0242899b94f7e3e892ddb5270aaa2c6e:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u0242899b94f7e3e892ddb5270aaa2c6e { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u0242899b94f7e3e892ddb5270aaa2c6e .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u0242899b94f7e3e892ddb5270aaa2c6e .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u0242899b94f7e3e892ddb5270aaa2c6e:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 12: Cảm nhận về hình tượng thiên nhiên và con người Việt Bắc

Chuyên mục: Giáo dục
#Bài #tập #trắc #nghiệm #tiếp #tuyến #của #đồ #thị #hàm #số

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button