Bài tập mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian lớp 9

Bạn đang xem:
Bài tập mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian lớp 9
tại hoami.edu.vn

3 tháng ago

4 tháng ago

4 tháng ago

4 tháng ago

6 tháng ago

6 tháng ago

6 tháng ago

6 tháng ago

6 tháng ago

6 tháng ago

6 tháng ago

6 tháng ago

Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian (adverbial clauses of time) là những mệnh đề bắt đầu bằng các liên từ chỉ thời gian như: when, while, as, until, till, as soon as, once, before, by the time, after, as long as, so long as, since (từ khi) .

Sau đây để giúp các bạn học sinh lớp 9 có thêm nhiều tài liệu học tập môn tiếng Anh, chiase24.com xin giới thiệu đến các bạn Lý thuyết và bài tập mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Tổng hợp kiến thức mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian

Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian thường bắt đầu bằng các trạng từ chỉ thời gian như: when, while, after, before, since, until, as soon as, …

– Sự phối hợp giữa động từ trong mệnh đề chính và mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian:

I. Main clause (Mệnh đề chính)

Adverbial clause of time (Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian)

1. TLĐ + until / when / as soon as + HTĐ

Ex: I will wait here until she comes back.

2. TLĐ + after + HTHT

Ex: He will go home after he has finished his work.

3. While / when / as + QKTD, QKĐ

Ex: While I was going to school, I met my friend.

4. QKĐ + while / when / as + QKTD

Ex: It started to rain while the boys were playing football.

5. QKTD + while + QKTD

Ex: Last night, I was doing my homework while my sister was playing games.

6. HTHT + since + QKĐ

Ex: I have worked here since I graduated.

7. TLHT + by / by the time + HTĐ

Ex: He will have left by the time you arrive.

8. QKHT + by the time / before + QKĐ

Ex: He had left by the time I came.

9. After + QKHT, QKĐ

Ex: After I had finished my homework, I went to bed.

II. Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian

Unrated

Các mệnh đề đi sau Until, After, Before, When là những mệnh đề phụ. Chúng phải được đi kèm với mệnh đề chính thì câu mới rõ cấu trúc cú pháp.

– Có thể đảo trật tự của từng mệnh đề trong câu với điều kiện là nếu mệnh đề when, after, before, until đi trước thì phải có dấu phẩy trước mệnh đề chính.

VD: I’ll stop explaining to you about this until you can master

= Until you can master, i’ll stop explaining this to you.

(Tôi sẽ thôi… khi bạn nắm được vấn đề)

– Các mệnh đề này, không phải là không được chia với thì tương lai nhưng rất hiếm.

– Các liên từ trên (trừ Until) mình để đầu hàng để bạn dễ thấy hơn

Until: Cho đến khi

1. Simple past + until + simple past: Khi hành động của mệnh đề chính đi trước kéo dài cho đến hành động của mệnh đề đi sau

– I waited here until it was dark (Tôi đã ở lại đây đến khi trời tối)

Xem Thêm:  Soạn bài Quê hương của em trang 98 – Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều Tập 2

2. Simple past + past perfect: Nhấn mạnh hành động ở mệnh đề Until với nghĩa là đã hoàn thành trước hành động kia

– He read the book until no-one had been there (Anh ta đọc sách tới khi chẳng còn ai ở đó nữa cả)

Có nghĩa là khi mọi người trong thư viện đã về từ lâu rồi thì anh ta vẫn say mê đọc sách.

3. Simple future + Until + Present simple/ Present perfect: Dùng với nghĩa là sẽ làm gì cho đền khi hoàn thành việc gì đó

– I won’t go to bed until i have finished my homework. (Tôi sẽ đi ngủ khi làm xong bài tập)

= I will go to bed until i finish my homework.

– We’ll stayed here until the rain stops.

After: Sau khi

1. After + past perfect, + simple past = Past perfect + before + past perfect: Sau khi đã kết thúc việc gì mới làm việc gì (QK)

– After i had finished the test, i went home (Khi kiểm tra xong tôi mới về nhà)

= I had finished the test before i went home

2. After + simple past, + simple present: Sự việc trong quá khứ và kết quả hiện tại

– After everything happened, we are still good friends (Sau những chuyện xảy ra, chúng tôi vẫn là những người bạn tốt)

3. After simple past, + simple past: Sự việc trong quá khứ và kết quả trong quá khứ

– After everything happened, we quarelled over dishonesty.

(Sau mọi chuyện [ không tốt ], chúng tôi đã cãi vã nhau về tính không trung thực)

4, After + simple present / present perfect, + simple future: Sau khi làm việc gì sẽ làm tiếp việc khác (HT / TL)

– After i come to the station, i’ll call you (Sau khi đến ga anh sẽ gọi cho em)

Before: Trước khi.

Cách chia thì của nó thì ngược lại với after.

1. Before + simple past, + past perfect: Tương tự như phần 1 của mục II.

2. Before + simple present, + simple future / simple present: Trước khi làm gì thì sẽ làm một cái gì đó

– Before i leave, i’ll give you a gift (Trước khi đi, anh sẽ tặng em một món quà)

– Before i leave, i want to make sure that no-one can know about this

(Trước khi đi tôi muốn biết chắc chắn rằng không có ai biết được chuyện này)

When: Khi

1. When + present simple, + simple future / simple present: Khi làm thế nào thì (sẽ)… (ở HT / TL)

When you see it yourself, you’ll surely believe it.

(Khi em thấy tận mắt, em sẽ tin nó thôi)

2. When + simple past, + past perfect: Diễn tả hành động xảy ra và hoàn tất trước hành động ở mệnh đề when.

When i just got out of the classroom, i knew that i had made some mistakes.

(Khi mới bước ra khỏi phòng, tôi nhận ra là mình đã mắc một số lỗi)

3. When + simple past, + simple past: Diễn tả hai hành động xảy ra gần nhau, hoặc là một hành động vừa dứt thì hành động khác xảy ra.

Xem Thêm:  Tập làm văn lớp 5: Tả một người ở địa phương em sinh sống (5 mẫu)

– When the rock concert given by Erick Clapton ended, we went home

(Khi buổi nhạc rock của Ẻick Clapton kết thúc, chúng tôi ra về)

4. When + past continuous (clear point of time – thời gian cụ thể), + simple past: Khi một hành động đang diễn ra thì một hành động khác xảy đến

When we were playing football at 5.30p.m yesterday, there was a terrible explosion

(Vào lúc 5h30 chiều qua, khi đang chơi bóng thì bọn tôi chợi nghe thấy một tiếng nổ lớn)

5. When + simple past, + past continuous: Tương tự như phần 4, nhưng nghĩ chỉ khác một chút

When we came, he was taking a bath

(Khi bọn tôi đến thì cậu ta đang tắm)

6. When + past perfect, + simple past: Hành động ở mệnh đề when xảy ra trước (kết quả ở QK)

When the opportunity had passed, i only knew that there was nothing could be done

(Khi cơ hội không còn tôi mới biết mình đã chẳng còn làm gì được nữa rồi)

7. When simple past, + simple present: Tương tự như mục 6 nhưng hành động sau ở hiện tại

When the opportunity passed, i know there’s nothing can be done.

(Khi cơ hội tuột mất, tôi biết là chẳng còn làm gì được nữa)

Time clause!

1. WHEN + S + V1, S + WILL +V2

Ex:When I seeyou tomorrow,I will give it to you

Trong trường hợp này,cho ta thấy thêm một chú ý,mệnh đề “when” KHÔNG chia ở future

2. WHEN + S + V1, S + WILL BE + V-ING

Ex:When you readthis letter,I will be visitingFrance.

3. WHEN + S + V1, S + WILL + HAVE + P.P(past participle)

Ex:When you readthis letter,i will have been in France for 5 year.

4. WHEN + S + V2, S + was/were +V-ING

Ex:When I came,they were sleeping.

5. WHEN + S + V2,S + V2

Ex:When I wound the alarm clock,it wentwrong.

6. WHILE + S + WAS/WERE + V-ING,S + WAS/WERE + V-ING

Ex:While I was reading books,my mother was cooking

Đây là trường hợp thì tiếp diễn được chia ở mệnh đề thời gian.

7. BEFORE + S + V2, S + HAD + P.P

Ex:Before I wentto the cinema.I had doneall my homework.

8. AFTER + S + HAD + P.P, S + V2

Ex:After I had donemy homework,I wentto the cinema.

9. S + HAD + HARDLY/NO SOONER + P.P WHEN/THAN + S +V2

Ex:She had hardly/no sooner gonehome when/than it rained

Chú ý:hardly…when ; no sooner….than

10. S + HAVE + P.P + SINCE + S + V2

Ex:Her knowledge has increasedsince she startedcollecting stamps.

Embedded sentences

Ex:I don’t know where they are now.

III. Bài tập

1. I will call you before I ________ over.

A. come

B. will come

C. will be coming

D. came

2. After she graduates, she ________ a job.

A. got

B. will get

C. had got

D. get

3. When I _________ him tomorrow, I will ask him.

A. saw

B. have seen

C. will see

D. see

4. As soon as it _________ raining, we will leave.

A. stops

B. stop

C. had stopped

D. stopped

5. By the time he comes, we will have already __________.

A. leave

B. leaving

C. left

D. leaves

6. Whenever I ________ her, I say hello.

A. see

B. will see

C. will have seen

D. saw

7. The next time I go to New York, I am going ________ a ballet.

A. seeing

B. see

C. saw

D. to see

Xem Thêm:  Top 10+ pin khô được ưa chuộng nhất và tốt nhất hiện nay

8. I will never speak to him again so long as I _______.

A. lives

B. will live

C. am living

D. live

9. By the time Bill ____ to bed tomorrow, he will have had a full day and will be ready for sleep.

A. had gone

B. will go

C. goes

D. went

10. As soon as I finish my report, I will call you and we ________ out for dinner.

A. went

B. will go

C. will have gone

D. go

11. By the time I return to my country, I _________ away from home for more than three years.

A. would be

B. will have been

C. will be

D. am

12. After he _______ breakfast tomorrow, he will get ready to go to work.

A. will have had

B. has

C. will be having

D. have

13. As soon as he finishes dinner, he _______ the children for a work to a nearby playground.

A. will take

B. takes

C. will be taking

D. took

14. When Bill gets home, his children ___________ in the yard.

A. played

B. will play

C. will be playing

D. play

15. He will work at his desk until he ______ to another meeting in the middle of the afternoon.

A. went

B. go

C. will go

D. goes

16. She ________ lunch by the time we arrived.

A. finished

B. has finished

C. had finished

D. finishing

17. Bob will come soon. When Bob _______, we will see him.

A. come

B. will come

C. will be coming

D. comes

18. I will get home at 5:30. After I get home, I ________ dinner.

A. will have

B. will be having

C. had

D. have

19. As soon as the taxi _________, we will be able to leave for the airport.

A. arrives

B. arrive

C. will arrive

D. arrived

20. I will go to bed after I _________my work.

A. finish

B. finished

C. will finish

D. finishes

21. I ________ here when you arrive tomorrow.

A. am

B. had been

C. could be

D. will be

22. I am going to wait right here until Jessica ________.

A. comes

B. will have come

C. is coming

D. came

23. As soon as the war ________over, there will be great joy throughout the land.

A. are

B. will be

C. is

D. would be

24. Right now the tide is low, but when the tide comes in, the ship ______ the harbor.

A. left

B. will leave

C. will have left

D. leave

25. I am going to start making dinner before my wife ______ home from work today.

A. get

B. gets

C. will get

D. got

……………..

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

5/5 – (750 bình chọn)

xem thêm thông tin chi tiết về
Bài tập mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian lớp 9

Bài tập mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian lớp 9

Hình Ảnh về:
Bài tập mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian lớp 9

Video về:
Bài tập mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian lớp 9

Wiki về
Bài tập mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian lớp 9


Bài tập mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian lớp 9 -

3 tháng ago

4 tháng ago

4 tháng ago

4 tháng ago

6 tháng ago

6 tháng ago

6 tháng ago

6 tháng ago

6 tháng ago

6 tháng ago

6 tháng ago

6 tháng ago

Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian (adverbial clauses of time) là những mệnh đề bắt đầu bằng các liên từ chỉ thời gian như: when, while, as, until, till, as soon as, once, before, by the time, after, as long as, so long as, since (từ khi) .

Sau đây để giúp các bạn học sinh lớp 9 có thêm nhiều tài liệu học tập môn tiếng Anh, chiase24.com xin giới thiệu đến các bạn Lý thuyết và bài tập mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Tổng hợp kiến thức mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian

Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian thường bắt đầu bằng các trạng từ chỉ thời gian như: when, while, after, before, since, until, as soon as, …

– Sự phối hợp giữa động từ trong mệnh đề chính và mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian:

I. Main clause (Mệnh đề chính)

Adverbial clause of time (Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian)

1. TLĐ + until / when / as soon as + HTĐ

Ex: I will wait here until she comes back.

2. TLĐ + after + HTHT

Ex: He will go home after he has finished his work.

3. While / when / as + QKTD, QKĐ

Ex: While I was going to school, I met my friend.

4. QKĐ + while / when / as + QKTD

Ex: It started to rain while the boys were playing football.

5. QKTD + while + QKTD

Ex: Last night, I was doing my homework while my sister was playing games.

6. HTHT + since + QKĐ

Ex: I have worked here since I graduated.

7. TLHT + by / by the time + HTĐ

Ex: He will have left by the time you arrive.

8. QKHT + by the time / before + QKĐ

Ex: He had left by the time I came.

9. After + QKHT, QKĐ

Ex: After I had finished my homework, I went to bed.

II. Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian

Unrated

Các mệnh đề đi sau Until, After, Before, When là những mệnh đề phụ. Chúng phải được đi kèm với mệnh đề chính thì câu mới rõ cấu trúc cú pháp.

– Có thể đảo trật tự của từng mệnh đề trong câu với điều kiện là nếu mệnh đề when, after, before, until đi trước thì phải có dấu phẩy trước mệnh đề chính.

VD: I’ll stop explaining to you about this until you can master

= Until you can master, i’ll stop explaining this to you.

(Tôi sẽ thôi… khi bạn nắm được vấn đề)

– Các mệnh đề này, không phải là không được chia với thì tương lai nhưng rất hiếm.

– Các liên từ trên (trừ Until) mình để đầu hàng để bạn dễ thấy hơn

Until: Cho đến khi

1. Simple past + until + simple past: Khi hành động của mệnh đề chính đi trước kéo dài cho đến hành động của mệnh đề đi sau

– I waited here until it was dark (Tôi đã ở lại đây đến khi trời tối)

Xem Thêm:  Soạn bài Quê hương của em trang 98 - Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều Tập 2

2. Simple past + past perfect: Nhấn mạnh hành động ở mệnh đề Until với nghĩa là đã hoàn thành trước hành động kia

– He read the book until no-one had been there (Anh ta đọc sách tới khi chẳng còn ai ở đó nữa cả)

Có nghĩa là khi mọi người trong thư viện đã về từ lâu rồi thì anh ta vẫn say mê đọc sách.

3. Simple future + Until + Present simple/ Present perfect: Dùng với nghĩa là sẽ làm gì cho đền khi hoàn thành việc gì đó

– I won’t go to bed until i have finished my homework. (Tôi sẽ đi ngủ khi làm xong bài tập)

= I will go to bed until i finish my homework.

– We’ll stayed here until the rain stops.

After: Sau khi

1. After + past perfect, + simple past = Past perfect + before + past perfect: Sau khi đã kết thúc việc gì mới làm việc gì (QK)

– After i had finished the test, i went home (Khi kiểm tra xong tôi mới về nhà)

= I had finished the test before i went home

2. After + simple past, + simple present: Sự việc trong quá khứ và kết quả hiện tại

– After everything happened, we are still good friends (Sau những chuyện xảy ra, chúng tôi vẫn là những người bạn tốt)

3. After simple past, + simple past: Sự việc trong quá khứ và kết quả trong quá khứ

– After everything happened, we quarelled over dishonesty.

(Sau mọi chuyện [ không tốt ], chúng tôi đã cãi vã nhau về tính không trung thực)

4, After + simple present / present perfect, + simple future: Sau khi làm việc gì sẽ làm tiếp việc khác (HT / TL)

– After i come to the station, i’ll call you (Sau khi đến ga anh sẽ gọi cho em)

Before: Trước khi.

Cách chia thì của nó thì ngược lại với after.

1. Before + simple past, + past perfect: Tương tự như phần 1 của mục II.

2. Before + simple present, + simple future / simple present: Trước khi làm gì thì sẽ làm một cái gì đó

– Before i leave, i’ll give you a gift (Trước khi đi, anh sẽ tặng em một món quà)

– Before i leave, i want to make sure that no-one can know about this

(Trước khi đi tôi muốn biết chắc chắn rằng không có ai biết được chuyện này)

When: Khi

1. When + present simple, + simple future / simple present: Khi làm thế nào thì (sẽ)… (ở HT / TL)

When you see it yourself, you’ll surely believe it.

(Khi em thấy tận mắt, em sẽ tin nó thôi)

2. When + simple past, + past perfect: Diễn tả hành động xảy ra và hoàn tất trước hành động ở mệnh đề when.

When i just got out of the classroom, i knew that i had made some mistakes.

(Khi mới bước ra khỏi phòng, tôi nhận ra là mình đã mắc một số lỗi)

3. When + simple past, + simple past: Diễn tả hai hành động xảy ra gần nhau, hoặc là một hành động vừa dứt thì hành động khác xảy ra.

Xem Thêm:  Tập làm văn lớp 5: Tả một người ở địa phương em sinh sống (5 mẫu)

– When the rock concert given by Erick Clapton ended, we went home

(Khi buổi nhạc rock của Ẻick Clapton kết thúc, chúng tôi ra về)

4. When + past continuous (clear point of time – thời gian cụ thể), + simple past: Khi một hành động đang diễn ra thì một hành động khác xảy đến

When we were playing football at 5.30p.m yesterday, there was a terrible explosion

(Vào lúc 5h30 chiều qua, khi đang chơi bóng thì bọn tôi chợi nghe thấy một tiếng nổ lớn)

5. When + simple past, + past continuous: Tương tự như phần 4, nhưng nghĩ chỉ khác một chút

When we came, he was taking a bath

(Khi bọn tôi đến thì cậu ta đang tắm)

6. When + past perfect, + simple past: Hành động ở mệnh đề when xảy ra trước (kết quả ở QK)

When the opportunity had passed, i only knew that there was nothing could be done

(Khi cơ hội không còn tôi mới biết mình đã chẳng còn làm gì được nữa rồi)

7. When simple past, + simple present: Tương tự như mục 6 nhưng hành động sau ở hiện tại

When the opportunity passed, i know there’s nothing can be done.

(Khi cơ hội tuột mất, tôi biết là chẳng còn làm gì được nữa)

Time clause!

1. WHEN + S + V1, S + WILL +V2

Ex:When I seeyou tomorrow,I will give it to you

Trong trường hợp này,cho ta thấy thêm một chú ý,mệnh đề “when” KHÔNG chia ở future

2. WHEN + S + V1, S + WILL BE + V-ING

Ex:When you readthis letter,I will be visitingFrance.

3. WHEN + S + V1, S + WILL + HAVE + P.P(past participle)

Ex:When you readthis letter,i will have been in France for 5 year.

4. WHEN + S + V2, S + was/were +V-ING

Ex:When I came,they were sleeping.

5. WHEN + S + V2,S + V2

Ex:When I wound the alarm clock,it wentwrong.

6. WHILE + S + WAS/WERE + V-ING,S + WAS/WERE + V-ING

Ex:While I was reading books,my mother was cooking

Đây là trường hợp thì tiếp diễn được chia ở mệnh đề thời gian.

7. BEFORE + S + V2, S + HAD + P.P

Ex:Before I wentto the cinema.I had doneall my homework.

8. AFTER + S + HAD + P.P, S + V2

Ex:After I had donemy homework,I wentto the cinema.

9. S + HAD + HARDLY/NO SOONER + P.P WHEN/THAN + S +V2

Ex:She had hardly/no sooner gonehome when/than it rained

Chú ý:hardly…when ; no sooner….than

10. S + HAVE + P.P + SINCE + S + V2

Ex:Her knowledge has increasedsince she startedcollecting stamps.

Embedded sentences

Ex:I don’t know where they are now.

III. Bài tập

1. I will call you before I ________ over.

A. come

B. will come

C. will be coming

D. came

2. After she graduates, she ________ a job.

A. got

B. will get

C. had got

D. get

3. When I _________ him tomorrow, I will ask him.

A. saw

B. have seen

C. will see

D. see

4. As soon as it _________ raining, we will leave.

A. stops

B. stop

C. had stopped

D. stopped

5. By the time he comes, we will have already __________.

A. leave

B. leaving

C. left

D. leaves

6. Whenever I ________ her, I say hello.

A. see

B. will see

C. will have seen

D. saw

7. The next time I go to New York, I am going ________ a ballet.

A. seeing

B. see

C. saw

D. to see

Xem Thêm:  Top 10+ pin khô được ưa chuộng nhất và tốt nhất hiện nay

8. I will never speak to him again so long as I _______.

A. lives

B. will live

C. am living

D. live

9. By the time Bill ____ to bed tomorrow, he will have had a full day and will be ready for sleep.

A. had gone

B. will go

C. goes

D. went

10. As soon as I finish my report, I will call you and we ________ out for dinner.

A. went

B. will go

C. will have gone

D. go

11. By the time I return to my country, I _________ away from home for more than three years.

A. would be

B. will have been

C. will be

D. am

12. After he _______ breakfast tomorrow, he will get ready to go to work.

A. will have had

B. has

C. will be having

D. have

13. As soon as he finishes dinner, he _______ the children for a work to a nearby playground.

A. will take

B. takes

C. will be taking

D. took

14. When Bill gets home, his children ___________ in the yard.

A. played

B. will play

C. will be playing

D. play

15. He will work at his desk until he ______ to another meeting in the middle of the afternoon.

A. went

B. go

C. will go

D. goes

16. She ________ lunch by the time we arrived.

A. finished

B. has finished

C. had finished

D. finishing

17. Bob will come soon. When Bob _______, we will see him.

A. come

B. will come

C. will be coming

D. comes

18. I will get home at 5:30. After I get home, I ________ dinner.

A. will have

B. will be having

C. had

D. have

19. As soon as the taxi _________, we will be able to leave for the airport.

A. arrives

B. arrive

C. will arrive

D. arrived

20. I will go to bed after I _________my work.

A. finish

B. finished

C. will finish

D. finishes

21. I ________ here when you arrive tomorrow.

A. am

B. had been

C. could be

D. will be

22. I am going to wait right here until Jessica ________.

A. comes

B. will have come

C. is coming

D. came

23. As soon as the war ________over, there will be great joy throughout the land.

A. are

B. will be

C. is

D. would be

24. Right now the tide is low, but when the tide comes in, the ship ______ the harbor.

A. left

B. will leave

C. will have left

D. leave

25. I am going to start making dinner before my wife ______ home from work today.

A. get

B. gets

C. will get

D. got

……………..

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

5/5 - (750 bình chọn)

[rule_{ruleNumber}]

, chúng tôi đã cãi vã nhau về tính không trung thực)

4, After + simple present / present perfect, + simple future: Sau khi làm việc gì sẽ làm tiếp việc khác (HT / TL)

– After i come to the station, i’ll call you (Sau khi đến ga anh sẽ gọi cho em)

Before: Trước khi.

Cách chia thì của nó thì ngược lại với after.

1. Before + simple past, + past perfect: Tương tự như phần 1 của mục II.

2. Before + simple present, + simple future / simple present: Trước khi làm gì thì sẽ làm một cái gì đó

– Before i leave, i’ll give you a gift (Trước khi đi, anh sẽ tặng em một món quà)

– Before i leave, i want to make sure that no-one can know about this

(Trước khi đi tôi muốn biết chắc chắn rằng không có ai biết được chuyện này)

When: Khi

1. When + present simple, + simple future / simple present: Khi làm thế nào thì (sẽ)… (ở HT / TL)

When you see it yourself, you’ll surely believe it.

(Khi em thấy tận mắt, em sẽ tin nó thôi)

2. When + simple past, + past perfect: Diễn tả hành động xảy ra và hoàn tất trước hành động ở mệnh đề when.

When i just got out of the classroom, i knew that i had made some mistakes.

(Khi mới bước ra khỏi phòng, tôi nhận ra là mình đã mắc một số lỗi)

3. When + simple past, + simple past: Diễn tả hai hành động xảy ra gần nhau, hoặc là một hành động vừa dứt thì hành động khác xảy ra.

Xem Thêm:  Tập làm văn lớp 5: Tả một người ở địa phương em sinh sống (5 mẫu)

– When the rock concert given by Erick Clapton ended, we went home

(Khi buổi nhạc rock của Ẻick Clapton kết thúc, chúng tôi ra về)

4. When + past continuous (clear point of time – thời gian cụ thể), + simple past: Khi một hành động đang diễn ra thì một hành động khác xảy đến

When we were playing football at 5.30p.m yesterday, there was a terrible explosion

(Vào lúc 5h30 chiều qua, khi đang chơi bóng thì bọn tôi chợi nghe thấy một tiếng nổ lớn)

5. When + simple past, + past continuous: Tương tự như phần 4, nhưng nghĩ chỉ khác một chút

When we came, he was taking a bath

(Khi bọn tôi đến thì cậu ta đang tắm)

6. When + past perfect, + simple past: Hành động ở mệnh đề when xảy ra trước (kết quả ở QK)

When the opportunity had passed, i only knew that there was nothing could be done

(Khi cơ hội không còn tôi mới biết mình đã chẳng còn làm gì được nữa rồi)

7. When simple past, + simple present: Tương tự như mục 6 nhưng hành động sau ở hiện tại

When the opportunity passed, i know there’s nothing can be done.

(Khi cơ hội tuột mất, tôi biết là chẳng còn làm gì được nữa)

Time clause!

1. WHEN + S + V1, S + WILL +V2

Ex:When I seeyou tomorrow,I will give it to you

Trong trường hợp này,cho ta thấy thêm một chú ý,mệnh đề “when” KHÔNG chia ở future

2. WHEN + S + V1, S + WILL BE + V-ING

Ex:When you readthis letter,I will be visitingFrance.

3. WHEN + S + V1, S + WILL + HAVE + P.P(past participle)

Ex:When you readthis letter,i will have been in France for 5 year.

4. WHEN + S + V2, S + was/were +V-ING

Ex:When I came,they were sleeping.

5. WHEN + S + V2,S + V2

Ex:When I wound the alarm clock,it wentwrong.

6. WHILE + S + WAS/WERE + V-ING,S + WAS/WERE + V-ING

Ex:While I was reading books,my mother was cooking

Đây là trường hợp thì tiếp diễn được chia ở mệnh đề thời gian.

7. BEFORE + S + V2, S + HAD + P.P

Ex:Before I wentto the cinema.I had doneall my homework.

8. AFTER + S + HAD + P.P, S + V2

Ex:After I had donemy homework,I wentto the cinema.

9. S + HAD + HARDLY/NO SOONER + P.P WHEN/THAN + S +V2

Ex:She had hardly/no sooner gonehome when/than it rained

Chú ý:hardly…when ; no sooner….than

10. S + HAVE + P.P + SINCE + S + V2

Ex:Her knowledge has increasedsince she startedcollecting stamps.

Embedded sentences

Ex:I don’t know where they are now.

III. Bài tập

1. I will call you before I ________ over.

A. come

B. will come

C. will be coming

D. came

2. After she graduates, she ________ a job.

A. got

B. will get

C. had got

D. get

3. When I _________ him tomorrow, I will ask him.

A. saw

B. have seen

C. will see

D. see

4. As soon as it _________ raining, we will leave.

A. stops

B. stop

C. had stopped

D. stopped

5. By the time he comes, we will have already __________.

A. leave

B. leaving

C. left

D. leaves

6. Whenever I ________ her, I say hello.

A. see

B. will see

C. will have seen

D. saw

7. The next time I go to New York, I am going ________ a ballet.

A. seeing

B. see

C. saw

D. to see

Xem Thêm:  Top 10+ pin khô được ưa chuộng nhất và tốt nhất hiện nay

8. I will never speak to him again so long as I _______.

A. lives

B. will live

C. am living

D. live

9. By the time Bill ____ to bed tomorrow, he will have had a full day and will be ready for sleep.

A. had gone

B. will go

C. goes

D. went

10. As soon as I finish my report, I will call you and we ________ out for dinner.

A. went

B. will go

C. will have gone

D. go

11. By the time I return to my country, I _________ away from home for more than three years.

A. would be

B. will have been

C. will be

D. am

12. After he _______ breakfast tomorrow, he will get ready to go to work.

A. will have had

B. has

C. will be having

D. have

13. As soon as he finishes dinner, he _______ the children for a work to a nearby playground.

A. will take

B. takes

C. will be taking

D. took

14. When Bill gets home, his children ___________ in the yard.

A. played

B. will play

C. will be playing

D. play

15. He will work at his desk until he ______ to another meeting in the middle of the afternoon.

A. went

B. go

C. will go

D. goes

16. She ________ lunch by the time we arrived.

A. finished

B. has finished

C. had finished

D. finishing

17. Bob will come soon. When Bob _______, we will see him.

A. come

B. will come

C. will be coming

D. comes

18. I will get home at 5:30. After I get home, I ________ dinner.

A. will have

B. will be having

C. had

D. have

19. As soon as the taxi _________, we will be able to leave for the airport.

A. arrives

B. arrive

C. will arrive

D. arrived

20. I will go to bed after I _________my work.

A. finish

B. finished

C. will finish

D. finishes

21. I ________ here when you arrive tomorrow.

A. am

B. had been

C. could be

D. will be

22. I am going to wait right here until Jessica ________.

A. comes

B. will have come

C. is coming

D. came

23. As soon as the war ________over, there will be great joy throughout the land.

A. are

B. will be

C. is

D. would be

24. Right now the tide is low, but when the tide comes in, the ship ______ the harbor.

A. left

B. will leave

C. will have left

D. leave

25. I am going to start making dinner before my wife ______ home from work today.

A. get

B. gets

C. will get

D. got

……………..

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

5/5 – (750 bình chọn)

#Bài #tập #mệnh #đề #trạng #ngữ #chỉ #thời #gian #lớp

[rule_3_plain]

#Bài #tập #mệnh #đề #trạng #ngữ #chỉ #thời #gian #lớp

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

3 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

4 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

6 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

6 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

6 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

6 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

6 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

6 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2023

6 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

6 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Tổng hợp kiến thức mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gianI. Main clause (Mệnh đề chính)II. Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gianIII. Bài tậpRelated posts:

Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian (adverbial clauses of time) là những mệnh đề bắt đầu bằng các liên từ chỉ thời gian như: when, while, as, until, till, as soon as, once, before, by the time, after, as long as, so long as, since (từ khi) .

Sau đây để giúp các bạn học sinh lớp 9 có thêm nhiều tài liệu học tập môn tiếng Anh, chiase24.com xin giới thiệu đến các bạn Lý thuyết và bài tập mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.
Tổng hợp kiến thức mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian
Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian thường bắt đầu bằng các trạng từ chỉ thời gian như: when, while, after, before, since, until, as soon as, …
– Sự phối hợp giữa động từ trong mệnh đề chính và mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian:
I. Main clause (Mệnh đề chính)
Adverbial clause of time (Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian)

1. TLĐ + until / when / as soon as + HTĐ
Ex: I will wait here until she comes back.
2. TLĐ + after + HTHT
Ex: He will go home after he has finished his work.
3. While / when / as + QKTD, QKĐ
Ex: While I was going to school, I met my friend.
4. QKĐ + while / when / as + QKTD
Ex: It started to rain while the boys were playing football.

5. QKTD + while + QKTD
Ex: Last night, I was doing my homework while my sister was playing games.
6. HTHT + since + QKĐ
Ex: I have worked here since I graduated.
7. TLHT + by / by the time + HTĐ
Ex: He will have left by the time you arrive.
8. QKHT + by the time / before + QKĐ
Ex: He had left by the time I came.
9. After + QKHT, QKĐ
Ex: After I had finished my homework, I went to bed.
II. Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian
Unrated
Các mệnh đề đi sau Until, After, Before, When là những mệnh đề phụ. Chúng phải được đi kèm với mệnh đề chính thì câu mới rõ cấu trúc cú pháp.
– Có thể đảo trật tự của từng mệnh đề trong câu với điều kiện là nếu mệnh đề when, after, before, until đi trước thì phải có dấu phẩy trước mệnh đề chính.
VD: I’ll stop explaining to you about this until you can master
= Until you can master, i’ll stop explaining this to you.
(Tôi sẽ thôi… khi bạn nắm được vấn đề)
– Các mệnh đề này, không phải là không được chia với thì tương lai nhưng rất hiếm.
– Các liên từ trên (trừ Until) mình để đầu hàng để bạn dễ thấy hơn
Until: Cho đến khi
1. Simple past + until + simple past: Khi hành động của mệnh đề chính đi trước kéo dài cho đến hành động của mệnh đề đi sau
– I waited here until it was dark (Tôi đã ở lại đây đến khi trời tối)
.u2fadfd71d0532bddccd78e581593f3a7 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u2fadfd71d0532bddccd78e581593f3a7:active, .u2fadfd71d0532bddccd78e581593f3a7:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u2fadfd71d0532bddccd78e581593f3a7 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u2fadfd71d0532bddccd78e581593f3a7 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u2fadfd71d0532bddccd78e581593f3a7 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u2fadfd71d0532bddccd78e581593f3a7:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Soạn bài Quê hương của em trang 98 – Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều Tập 22. Simple past + past perfect: Nhấn mạnh hành động ở mệnh đề Until với nghĩa là đã hoàn thành trước hành động kia
– He read the book until no-one had been there (Anh ta đọc sách tới khi chẳng còn ai ở đó nữa cả)
Có nghĩa là khi mọi người trong thư viện đã về từ lâu rồi thì anh ta vẫn say mê đọc sách.
3. Simple future + Until + Present simple/ Present perfect: Dùng với nghĩa là sẽ làm gì cho đền khi hoàn thành việc gì đó
– I won’t go to bed until i have finished my homework. (Tôi sẽ đi ngủ khi làm xong bài tập)
= I will go to bed until i finish my homework.
– We’ll stayed here until the rain stops.
After: Sau khi
1. After + past perfect, + simple past = Past perfect + before + past perfect: Sau khi đã kết thúc việc gì mới làm việc gì (QK)
– After i had finished the test, i went home (Khi kiểm tra xong tôi mới về nhà)
= I had finished the test before i went home
2. After + simple past, + simple present: Sự việc trong quá khứ và kết quả hiện tại
– After everything happened, we are still good friends (Sau những chuyện xảy ra, chúng tôi vẫn là những người bạn tốt)
3. After simple past, + simple past: Sự việc trong quá khứ và kết quả trong quá khứ
– After everything happened, we quarelled over dishonesty.
(Sau mọi chuyện [ không tốt ], chúng tôi đã cãi vã nhau về tính không trung thực)
4, After + simple present / present perfect, + simple future: Sau khi làm việc gì sẽ làm tiếp việc khác (HT / TL)
– After i come to the station, i’ll call you (Sau khi đến ga anh sẽ gọi cho em)
Before: Trước khi.
Cách chia thì của nó thì ngược lại với after.
1. Before + simple past, + past perfect: Tương tự như phần 1 của mục II.
2. Before + simple present, + simple future / simple present: Trước khi làm gì thì sẽ làm một cái gì đó
– Before i leave, i’ll give you a gift (Trước khi đi, anh sẽ tặng em một món quà)
– Before i leave, i want to make sure that no-one can know about this
(Trước khi đi tôi muốn biết chắc chắn rằng không có ai biết được chuyện này)
When: Khi
1. When + present simple, + simple future / simple present: Khi làm thế nào thì (sẽ)… (ở HT / TL)
When you see it yourself, you’ll surely believe it.
(Khi em thấy tận mắt, em sẽ tin nó thôi)
2. When + simple past, + past perfect: Diễn tả hành động xảy ra và hoàn tất trước hành động ở mệnh đề when.
When i just got out of the classroom, i knew that i had made some mistakes.
(Khi mới bước ra khỏi phòng, tôi nhận ra là mình đã mắc một số lỗi)
3. When + simple past, + simple past: Diễn tả hai hành động xảy ra gần nhau, hoặc là một hành động vừa dứt thì hành động khác xảy ra.
.u9961df36b78294d9b47acdbf1631134a { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u9961df36b78294d9b47acdbf1631134a:active, .u9961df36b78294d9b47acdbf1631134a:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u9961df36b78294d9b47acdbf1631134a { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u9961df36b78294d9b47acdbf1631134a .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u9961df36b78294d9b47acdbf1631134a .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u9961df36b78294d9b47acdbf1631134a:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tập làm văn lớp 5: Tả một người ở địa phương em sinh sống (5 mẫu)– When the rock concert given by Erick Clapton ended, we went home
(Khi buổi nhạc rock của Ẻick Clapton kết thúc, chúng tôi ra về)
4. When + past continuous (clear point of time – thời gian cụ thể), + simple past: Khi một hành động đang diễn ra thì một hành động khác xảy đến
When we were playing football at 5.30p.m yesterday, there was a terrible explosion
(Vào lúc 5h30 chiều qua, khi đang chơi bóng thì bọn tôi chợi nghe thấy một tiếng nổ lớn)
5. When + simple past, + past continuous: Tương tự như phần 4, nhưng nghĩ chỉ khác một chút
When we came, he was taking a bath
(Khi bọn tôi đến thì cậu ta đang tắm)
6. When + past perfect, + simple past: Hành động ở mệnh đề when xảy ra trước (kết quả ở QK)
When the opportunity had passed, i only knew that there was nothing could be done
(Khi cơ hội không còn tôi mới biết mình đã chẳng còn làm gì được nữa rồi)
7. When simple past, + simple present: Tương tự như mục 6 nhưng hành động sau ở hiện tại
When the opportunity passed, i know there’s nothing can be done.
(Khi cơ hội tuột mất, tôi biết là chẳng còn làm gì được nữa)
Time clause!
1. WHEN + S + V1, S + WILL +V2
Ex:When I seeyou tomorrow,I will give it to you
Trong trường hợp này,cho ta thấy thêm một chú ý,mệnh đề “when” KHÔNG chia ở future
2. WHEN + S + V1, S + WILL BE + V-ING
Ex:When you readthis letter,I will be visitingFrance.
3. WHEN + S + V1, S + WILL + HAVE + P.P(past participle)
Ex:When you readthis letter,i will have been in France for 5 year.
4. WHEN + S + V2, S + was/were +V-ING
Ex:When I came,they were sleeping.
5. WHEN + S + V2,S + V2
Ex:When I wound the alarm clock,it wentwrong.
6. WHILE + S + WAS/WERE + V-ING,S + WAS/WERE + V-ING
Ex:While I was reading books,my mother was cooking
Đây là trường hợp thì tiếp diễn được chia ở mệnh đề thời gian.
7. BEFORE + S + V2, S + HAD + P.P
Ex:Before I wentto the cinema.I had doneall my homework.
8. AFTER + S + HAD + P.P, S + V2
Ex:After I had donemy homework,I wentto the cinema.
9. S + HAD + HARDLY/NO SOONER + P.P WHEN/THAN + S +V2
Ex:She had hardly/no sooner gonehome when/than it rained
Chú ý:hardly…when ; no sooner….than
10. S + HAVE + P.P + SINCE + S + V2
Ex:Her knowledge has increasedsince she startedcollecting stamps.
Embedded sentences
Ex:I don’t know where they are now.
III. Bài tập
1. I will call you before I ________ over.
A. come
B. will come
C. will be coming
D. came
2. After she graduates, she ________ a job.
A. got
B. will get
C. had got
D. get
3. When I _________ him tomorrow, I will ask him.
A. saw
B. have seen
C. will see
D. see
4. As soon as it _________ raining, we will leave.
A. stops
B. stop
C. had stopped
D. stopped
5. By the time he comes, we will have already __________.
A. leave
B. leaving
C. left
D. leaves
6. Whenever I ________ her, I say hello.
A. see
B. will see
C. will have seen
D. saw
7. The next time I go to New York, I am going ________ a ballet.
A. seeing
B. see
C. saw
D. to see
.u266ee43d1f73cebe78e51564981c1af6 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u266ee43d1f73cebe78e51564981c1af6:active, .u266ee43d1f73cebe78e51564981c1af6:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u266ee43d1f73cebe78e51564981c1af6 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u266ee43d1f73cebe78e51564981c1af6 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u266ee43d1f73cebe78e51564981c1af6 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u266ee43d1f73cebe78e51564981c1af6:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Top 10+ pin khô được ưa chuộng nhất và tốt nhất hiện nay8. I will never speak to him again so long as I _______.
A. lives
B. will live
C. am living
D. live
9. By the time Bill ____ to bed tomorrow, he will have had a full day and will be ready for sleep.
A. had gone
B. will go
C. goes
D. went
10. As soon as I finish my report, I will call you and we ________ out for dinner.
A. went
B. will go
C. will have gone
D. go
11. By the time I return to my country, I _________ away from home for more than three years.
A. would be
B. will have been
C. will be
D. am
12. After he _______ breakfast tomorrow, he will get ready to go to work.
A. will have had
B. has
C. will be having
D. have
13. As soon as he finishes dinner, he _______ the children for a work to a nearby playground.
A. will take
B. takes
C. will be taking
D. took
14. When Bill gets home, his children ___________ in the yard.
A. played
B. will play
C. will be playing
D. play
15. He will work at his desk until he ______ to another meeting in the middle of the afternoon.
A. went
B. go
C. will go
D. goes
16. She ________ lunch by the time we arrived.
A. finished
B. has finished
C. had finished
D. finishing
17. Bob will come soon. When Bob _______, we will see him.
A. come
B. will come
C. will be coming
D. comes
18. I will get home at 5:30. After I get home, I ________ dinner.
A. will have
B. will be having
C. had
D. have
19. As soon as the taxi _________, we will be able to leave for the airport.
A. arrives
B. arrive
C. will arrive
D. arrived
20. I will go to bed after I _________my work.
A. finish
B. finished
C. will finish
D. finishes
21. I ________ here when you arrive tomorrow.
A. am
B. had been
C. could be
D. will be
22. I am going to wait right here until Jessica ________.
A. comes
B. will have come
C. is coming
D. came
23. As soon as the war ________over, there will be great joy throughout the land.
A. are
B. will be
C. is
D. would be
24. Right now the tide is low, but when the tide comes in, the ship ______ the harbor.
A. left
B. will leave
C. will have left
D. leave
25. I am going to start making dinner before my wife ______ home from work today.
A. get
B. gets
C. will get
D. got
……………..
Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

5/5 – (750 bình chọn)

Related posts:Bài tập trắc nghiệm Mệnh đề trạng ngữ trong tiếng Anh
Bài tập về mệnh đề quan hệ lớp 9 – Bài tập tiếng Anh 9
Soạn bài Thời gian của em (trang 14) – Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều Tập 1
Soạn bài Thời gian biểu trang 13 – Tiếng Việt lớp 2 Chân trời sáng tạo Tập 1 – Tuần 1

#Bài #tập #mệnh #đề #trạng #ngữ #chỉ #thời #gian #lớp

[rule_2_plain]

#Bài #tập #mệnh #đề #trạng #ngữ #chỉ #thời #gian #lớp

[rule_2_plain]

#Bài #tập #mệnh #đề #trạng #ngữ #chỉ #thời #gian #lớp

[rule_3_plain]

#Bài #tập #mệnh #đề #trạng #ngữ #chỉ #thời #gian #lớp

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

3 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

4 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

6 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

6 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

6 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

6 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

6 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

6 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2023

6 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

6 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Tổng hợp kiến thức mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gianI. Main clause (Mệnh đề chính)II. Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gianIII. Bài tậpRelated posts:

Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian (adverbial clauses of time) là những mệnh đề bắt đầu bằng các liên từ chỉ thời gian như: when, while, as, until, till, as soon as, once, before, by the time, after, as long as, so long as, since (từ khi) .

Sau đây để giúp các bạn học sinh lớp 9 có thêm nhiều tài liệu học tập môn tiếng Anh, chiase24.com xin giới thiệu đến các bạn Lý thuyết và bài tập mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.
Tổng hợp kiến thức mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian
Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian thường bắt đầu bằng các trạng từ chỉ thời gian như: when, while, after, before, since, until, as soon as, …
– Sự phối hợp giữa động từ trong mệnh đề chính và mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian:
I. Main clause (Mệnh đề chính)
Adverbial clause of time (Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian)

1. TLĐ + until / when / as soon as + HTĐ
Ex: I will wait here until she comes back.
2. TLĐ + after + HTHT
Ex: He will go home after he has finished his work.
3. While / when / as + QKTD, QKĐ
Ex: While I was going to school, I met my friend.
4. QKĐ + while / when / as + QKTD
Ex: It started to rain while the boys were playing football.

5. QKTD + while + QKTD
Ex: Last night, I was doing my homework while my sister was playing games.
6. HTHT + since + QKĐ
Ex: I have worked here since I graduated.
7. TLHT + by / by the time + HTĐ
Ex: He will have left by the time you arrive.
8. QKHT + by the time / before + QKĐ
Ex: He had left by the time I came.
9. After + QKHT, QKĐ
Ex: After I had finished my homework, I went to bed.
II. Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian
Unrated
Các mệnh đề đi sau Until, After, Before, When là những mệnh đề phụ. Chúng phải được đi kèm với mệnh đề chính thì câu mới rõ cấu trúc cú pháp.
– Có thể đảo trật tự của từng mệnh đề trong câu với điều kiện là nếu mệnh đề when, after, before, until đi trước thì phải có dấu phẩy trước mệnh đề chính.
VD: I’ll stop explaining to you about this until you can master
= Until you can master, i’ll stop explaining this to you.
(Tôi sẽ thôi… khi bạn nắm được vấn đề)
– Các mệnh đề này, không phải là không được chia với thì tương lai nhưng rất hiếm.
– Các liên từ trên (trừ Until) mình để đầu hàng để bạn dễ thấy hơn
Until: Cho đến khi
1. Simple past + until + simple past: Khi hành động của mệnh đề chính đi trước kéo dài cho đến hành động của mệnh đề đi sau
– I waited here until it was dark (Tôi đã ở lại đây đến khi trời tối)
.u2fadfd71d0532bddccd78e581593f3a7 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u2fadfd71d0532bddccd78e581593f3a7:active, .u2fadfd71d0532bddccd78e581593f3a7:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u2fadfd71d0532bddccd78e581593f3a7 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u2fadfd71d0532bddccd78e581593f3a7 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u2fadfd71d0532bddccd78e581593f3a7 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u2fadfd71d0532bddccd78e581593f3a7:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Soạn bài Quê hương của em trang 98 – Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều Tập 22. Simple past + past perfect: Nhấn mạnh hành động ở mệnh đề Until với nghĩa là đã hoàn thành trước hành động kia
– He read the book until no-one had been there (Anh ta đọc sách tới khi chẳng còn ai ở đó nữa cả)
Có nghĩa là khi mọi người trong thư viện đã về từ lâu rồi thì anh ta vẫn say mê đọc sách.
3. Simple future + Until + Present simple/ Present perfect: Dùng với nghĩa là sẽ làm gì cho đền khi hoàn thành việc gì đó
– I won’t go to bed until i have finished my homework. (Tôi sẽ đi ngủ khi làm xong bài tập)
= I will go to bed until i finish my homework.
– We’ll stayed here until the rain stops.
After: Sau khi
1. After + past perfect, + simple past = Past perfect + before + past perfect: Sau khi đã kết thúc việc gì mới làm việc gì (QK)
– After i had finished the test, i went home (Khi kiểm tra xong tôi mới về nhà)
= I had finished the test before i went home
2. After + simple past, + simple present: Sự việc trong quá khứ và kết quả hiện tại
– After everything happened, we are still good friends (Sau những chuyện xảy ra, chúng tôi vẫn là những người bạn tốt)
3. After simple past, + simple past: Sự việc trong quá khứ và kết quả trong quá khứ
– After everything happened, we quarelled over dishonesty.
(Sau mọi chuyện [ không tốt ], chúng tôi đã cãi vã nhau về tính không trung thực)
4, After + simple present / present perfect, + simple future: Sau khi làm việc gì sẽ làm tiếp việc khác (HT / TL)
– After i come to the station, i’ll call you (Sau khi đến ga anh sẽ gọi cho em)
Before: Trước khi.
Cách chia thì của nó thì ngược lại với after.
1. Before + simple past, + past perfect: Tương tự như phần 1 của mục II.
2. Before + simple present, + simple future / simple present: Trước khi làm gì thì sẽ làm một cái gì đó
– Before i leave, i’ll give you a gift (Trước khi đi, anh sẽ tặng em một món quà)
– Before i leave, i want to make sure that no-one can know about this
(Trước khi đi tôi muốn biết chắc chắn rằng không có ai biết được chuyện này)
When: Khi
1. When + present simple, + simple future / simple present: Khi làm thế nào thì (sẽ)… (ở HT / TL)
When you see it yourself, you’ll surely believe it.
(Khi em thấy tận mắt, em sẽ tin nó thôi)
2. When + simple past, + past perfect: Diễn tả hành động xảy ra và hoàn tất trước hành động ở mệnh đề when.
When i just got out of the classroom, i knew that i had made some mistakes.
(Khi mới bước ra khỏi phòng, tôi nhận ra là mình đã mắc một số lỗi)
3. When + simple past, + simple past: Diễn tả hai hành động xảy ra gần nhau, hoặc là một hành động vừa dứt thì hành động khác xảy ra.
.u9961df36b78294d9b47acdbf1631134a { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u9961df36b78294d9b47acdbf1631134a:active, .u9961df36b78294d9b47acdbf1631134a:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u9961df36b78294d9b47acdbf1631134a { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u9961df36b78294d9b47acdbf1631134a .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u9961df36b78294d9b47acdbf1631134a .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u9961df36b78294d9b47acdbf1631134a:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tập làm văn lớp 5: Tả một người ở địa phương em sinh sống (5 mẫu)– When the rock concert given by Erick Clapton ended, we went home
(Khi buổi nhạc rock của Ẻick Clapton kết thúc, chúng tôi ra về)
4. When + past continuous (clear point of time – thời gian cụ thể), + simple past: Khi một hành động đang diễn ra thì một hành động khác xảy đến
When we were playing football at 5.30p.m yesterday, there was a terrible explosion
(Vào lúc 5h30 chiều qua, khi đang chơi bóng thì bọn tôi chợi nghe thấy một tiếng nổ lớn)
5. When + simple past, + past continuous: Tương tự như phần 4, nhưng nghĩ chỉ khác một chút
When we came, he was taking a bath
(Khi bọn tôi đến thì cậu ta đang tắm)
6. When + past perfect, + simple past: Hành động ở mệnh đề when xảy ra trước (kết quả ở QK)
When the opportunity had passed, i only knew that there was nothing could be done
(Khi cơ hội không còn tôi mới biết mình đã chẳng còn làm gì được nữa rồi)
7. When simple past, + simple present: Tương tự như mục 6 nhưng hành động sau ở hiện tại
When the opportunity passed, i know there’s nothing can be done.
(Khi cơ hội tuột mất, tôi biết là chẳng còn làm gì được nữa)
Time clause!
1. WHEN + S + V1, S + WILL +V2
Ex:When I seeyou tomorrow,I will give it to you
Trong trường hợp này,cho ta thấy thêm một chú ý,mệnh đề “when” KHÔNG chia ở future
2. WHEN + S + V1, S + WILL BE + V-ING
Ex:When you readthis letter,I will be visitingFrance.
3. WHEN + S + V1, S + WILL + HAVE + P.P(past participle)
Ex:When you readthis letter,i will have been in France for 5 year.
4. WHEN + S + V2, S + was/were +V-ING
Ex:When I came,they were sleeping.
5. WHEN + S + V2,S + V2
Ex:When I wound the alarm clock,it wentwrong.
6. WHILE + S + WAS/WERE + V-ING,S + WAS/WERE + V-ING
Ex:While I was reading books,my mother was cooking
Đây là trường hợp thì tiếp diễn được chia ở mệnh đề thời gian.
7. BEFORE + S + V2, S + HAD + P.P
Ex:Before I wentto the cinema.I had doneall my homework.
8. AFTER + S + HAD + P.P, S + V2
Ex:After I had donemy homework,I wentto the cinema.
9. S + HAD + HARDLY/NO SOONER + P.P WHEN/THAN + S +V2
Ex:She had hardly/no sooner gonehome when/than it rained
Chú ý:hardly…when ; no sooner….than
10. S + HAVE + P.P + SINCE + S + V2
Ex:Her knowledge has increasedsince she startedcollecting stamps.
Embedded sentences
Ex:I don’t know where they are now.
III. Bài tập
1. I will call you before I ________ over.
A. come
B. will come
C. will be coming
D. came
2. After she graduates, she ________ a job.
A. got
B. will get
C. had got
D. get
3. When I _________ him tomorrow, I will ask him.
A. saw
B. have seen
C. will see
D. see
4. As soon as it _________ raining, we will leave.
A. stops
B. stop
C. had stopped
D. stopped
5. By the time he comes, we will have already __________.
A. leave
B. leaving
C. left
D. leaves
6. Whenever I ________ her, I say hello.
A. see
B. will see
C. will have seen
D. saw
7. The next time I go to New York, I am going ________ a ballet.
A. seeing
B. see
C. saw
D. to see
.u266ee43d1f73cebe78e51564981c1af6 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u266ee43d1f73cebe78e51564981c1af6:active, .u266ee43d1f73cebe78e51564981c1af6:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u266ee43d1f73cebe78e51564981c1af6 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u266ee43d1f73cebe78e51564981c1af6 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u266ee43d1f73cebe78e51564981c1af6 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u266ee43d1f73cebe78e51564981c1af6:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Top 10+ pin khô được ưa chuộng nhất và tốt nhất hiện nay8. I will never speak to him again so long as I _______.
A. lives
B. will live
C. am living
D. live
9. By the time Bill ____ to bed tomorrow, he will have had a full day and will be ready for sleep.
A. had gone
B. will go
C. goes
D. went
10. As soon as I finish my report, I will call you and we ________ out for dinner.
A. went
B. will go
C. will have gone
D. go
11. By the time I return to my country, I _________ away from home for more than three years.
A. would be
B. will have been
C. will be
D. am
12. After he _______ breakfast tomorrow, he will get ready to go to work.
A. will have had
B. has
C. will be having
D. have
13. As soon as he finishes dinner, he _______ the children for a work to a nearby playground.
A. will take
B. takes
C. will be taking
D. took
14. When Bill gets home, his children ___________ in the yard.
A. played
B. will play
C. will be playing
D. play
15. He will work at his desk until he ______ to another meeting in the middle of the afternoon.
A. went
B. go
C. will go
D. goes
16. She ________ lunch by the time we arrived.
A. finished
B. has finished
C. had finished
D. finishing
17. Bob will come soon. When Bob _______, we will see him.
A. come
B. will come
C. will be coming
D. comes
18. I will get home at 5:30. After I get home, I ________ dinner.
A. will have
B. will be having
C. had
D. have
19. As soon as the taxi _________, we will be able to leave for the airport.
A. arrives
B. arrive
C. will arrive
D. arrived
20. I will go to bed after I _________my work.
A. finish
B. finished
C. will finish
D. finishes
21. I ________ here when you arrive tomorrow.
A. am
B. had been
C. could be
D. will be
22. I am going to wait right here until Jessica ________.
A. comes
B. will have come
C. is coming
D. came
23. As soon as the war ________over, there will be great joy throughout the land.
A. are
B. will be
C. is
D. would be
24. Right now the tide is low, but when the tide comes in, the ship ______ the harbor.
A. left
B. will leave
C. will have left
D. leave
25. I am going to start making dinner before my wife ______ home from work today.
A. get
B. gets
C. will get
D. got
……………..
Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

5/5 – (750 bình chọn)

Related posts:Bài tập trắc nghiệm Mệnh đề trạng ngữ trong tiếng Anh
Bài tập về mệnh đề quan hệ lớp 9 – Bài tập tiếng Anh 9
Soạn bài Thời gian của em (trang 14) – Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều Tập 1
Soạn bài Thời gian biểu trang 13 – Tiếng Việt lớp 2 Chân trời sáng tạo Tập 1 – Tuần 1

Chuyên mục: Giáo dục
#Bài #tập #mệnh #đề #trạng #ngữ #chỉ #thời #gian #lớp

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button