Bài tập các phép tính về số tự nhiên – Bài tập Toán lớp 6

Bạn đang xem:
Bài tập các phép tính về số tự nhiên – Bài tập Toán lớp 6
tại hoami.edu.vn

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

b) S 999 tổng cộng các thư con số bình đẳng 27, bởi vì chức vụ Nếu như tách riêng tư S 999 , Đã kết luận phù hợp Đầu tiên với 998; 2

với 997 ; 3 với 996;… tường bao giờ cỐi ĐẾN tổng cộng bình đẳng 999, sau đó mỗi tổng cộng giống Vì thế thậm chí

tổng số thư con số Được 27. bởi vì vHở? 499 tổng cộng giống Vì thế ,thêm vào hơn v S 999 Mà còn tổng cộng các

thư con số bình đẳng 27. LÀM ở đó tÔng các thư con số tình trạng bên trên Được 27. 50 = 13500.

Cái ví ví dụ 5 . Tìm thấy con số hAi thư số, biết cái đó Nếu như viêt thư S xen giữa hai thư thuộc về con số ở đó sau đó

Đồng ý con số bố thư con số cấp bách 9 thời gian con số hai cPhải con số Bạn Dồ.

Phần thưởng :

gọi con số hai thư con số Phải tìm thấy Được

TRONG ở đó một, b Được các con số một mình Nmái hiên từ Đầu tiên đến 9. dựa theo đề tài bưu kiện ,ta

:

= 9

Đẹp 100a + b = 9( 10a + b ) Đẹp 100a + b = 90a + 9b

LÀM ở đó 5a = 4b. bình đẳng sự cho phép thử làm nhiệm vụ Kế tiếp ta nhìn thấy TRONG các con số một mình khóa học từ Đầu tiên đến 9 chỉ một

Một = 4 b = 5 thỏa mãn thỏa mãn 4a = 5b. Con số hai thư con số Phải tTôi Được 54.

Cái ví ví dụ 6 : TỶ hình ảnh MỘT = 2002. 2001200Đầu tiên 2001. 20022002

Phương hướng hướng dẫn MỘT = 2002. (20010000 + 2001) 2001. (20020000 + 2002)

= 2002. (2001. mười

4

+ 2001) 2001. (2002. mười

4

+ 2001)

= 2002. 2001. mười

4

+ 2002. 2001 2001. 2002. Đầu tiên

4

2001. 2002 =

Cái ví ví dụ 7 : : Tính toán gtôi đối xử cuh sự biểu lộ thức giấc Một) thứ mười hai : {390 : [500 (125 + 35. 7)]}

b) 12000 -(1500. 2 + 1800. 3 + 1800. 2 : 3)

Xem thêm: Chính tả Nhớ lại buổi đầu tiên đi học trang 52

Bưu kiện luyện tập :

Đầu tiên. Tính toán

Một) Đầu tiên + 7 + số 8 + Đầu tiên5 + 23 + …. + 160;

b) Đầu tiên + 4 + 5 + 9 + 14 + …. + 60 + 97;

c) 78. 3Đầu tiên + 78. 24 + 78. Đầu tiên7 + 22. 72.

d) (456. 11 + 912). 37 : 13 : 74

e) [(315 + 372). 3 + (372 + 315). 7] : (26. 13 + 74. Đầu tiên4)

2. Một) Hãy viết liên hệ Kế tiếp 20 cPhải con số 5 tường một htức giận ngang, sau đó đặt dấu hiệu + xen giữa các thư

con số ở đó Đ.Hở? Đồng ý tổng cộng btiếng anh 1000.

b) Hãy viết tôiien Kế tiếp tám thư con số số 8 tường một dòng sôngng ngang, sau đó DHở? + . dấu hiệu xen giữa các thư con số

ở đó ĐẾN Đồng ý tổng cộng bình đẳng 1000.

3. Chia các con số một mình khóa học từ Đầu tiên đến 100 tcủ hành hAi lớp học : lớp học con số thậm chí lớp học S số lẻ. hỏi tôi bất kì

tổng cộng các cPhải con số to lớn hơn to lớn hơn cái túi bao nhiêu?

5/5 – (424 phiếu)

xem thêm thông tin chi tiết về
Bài tập các phép tính về số tự nhiên – Bài tập Toán lớp 6

Bài tập các phép tính về số tự nhiên – Bài tập Toán lớp 6

Hình Ảnh về:
Bài tập các phép tính về số tự nhiên – Bài tập Toán lớp 6

Video về:
Bài tập các phép tính về số tự nhiên – Bài tập Toán lớp 6

Wiki về
Bài tập các phép tính về số tự nhiên – Bài tập Toán lớp 6


Bài tập các phép tính về số tự nhiên – Bài tập Toán lớp 6 -

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

Bài tập các phép tính về số tự nhiên - Vở bài tập toán lớp 6 - bg3 30

b) S 999 tổng cộng các thư con số bình đẳng 27, bởi vì chức vụ Nếu như tách riêng tư S 999 , Đã kết luận phù hợp Đầu tiên với 998; 2

với 997 ; 3 với 996;… tường bao giờ cỐi ĐẾN tổng cộng bình đẳng 999, sau đó mỗi tổng cộng giống Vì thế thậm chí

tổng số thư con số Được 27. bởi vì vHở? 499 tổng cộng giống Vì thế ,thêm vào hơn v S 999 Mà còn tổng cộng các

thư con số bình đẳng 27. LÀM ở đó tÔng các thư con số tình trạng bên trên Được 27. 50 = 13500.

Cái ví ví dụ 5 . Tìm thấy con số hAi thư số, biết cái đó Nếu như viêt thư S xen giữa hai thư thuộc về con số ở đó sau đó

Đồng ý con số bố thư con số cấp bách 9 thời gian con số hai cPhải con số Bạn Dồ.

Phần thưởng :

gọi con số hai thư con số Phải tìm thấy Được

TRONG ở đó một, b Được các con số một mình Nmái hiên từ Đầu tiên đến 9. dựa theo đề tài bưu kiện ,ta

:

= 9

Đẹp 100a + b = 9( 10a + b ) Đẹp 100a + b = 90a + 9b

LÀM ở đó 5a = 4b. bình đẳng sự cho phép thử làm nhiệm vụ Kế tiếp ta nhìn thấy TRONG các con số một mình khóa học từ Đầu tiên đến 9 chỉ một

Một = 4 b = 5 thỏa mãn thỏa mãn 4a = 5b. Con số hai thư con số Phải tTôi Được 54.

Cái ví ví dụ 6 : TỶ hình ảnh MỘT = 2002. 2001200Đầu tiên 2001. 20022002

Phương hướng hướng dẫn MỘT = 2002. (20010000 + 2001) 2001. (20020000 + 2002)

= 2002. (2001. mười

4

+ 2001) 2001. (2002. mười

4

+ 2001)

= 2002. 2001. mười

4

+ 2002. 2001 2001. 2002. Đầu tiên

4

2001. 2002 =

Cái ví ví dụ 7 : : Tính toán gtôi đối xử cuh sự biểu lộ thức giấc Một) thứ mười hai : {390 : [500 (125 + 35. 7)]}

b) 12000 -(1500. 2 + 1800. 3 + 1800. 2 : 3)

Xem thêm: Chính tả Nhớ lại buổi đầu tiên đi học trang 52

Bưu kiện luyện tập :

Đầu tiên. Tính toán

Một) Đầu tiên + 7 + số 8 + Đầu tiên5 + 23 + …. + 160;

b) Đầu tiên + 4 + 5 + 9 + 14 + …. + 60 + 97;

c) 78. 3Đầu tiên + 78. 24 + 78. Đầu tiên7 + 22. 72.

d) (456. 11 + 912). 37 : 13 : 74

e) [(315 + 372). 3 + (372 + 315). 7] : (26. 13 + 74. Đầu tiên4)

2. Một) Hãy viết liên hệ Kế tiếp 20 cPhải con số 5 tường một htức giận ngang, sau đó đặt dấu hiệu + xen giữa các thư

con số ở đó Đ.Hở? Đồng ý tổng cộng btiếng anh 1000.

b) Hãy viết tôiien Kế tiếp tám thư con số số 8 tường một dòng sôngng ngang, sau đó DHở? + . dấu hiệu xen giữa các thư con số

ở đó ĐẾN Đồng ý tổng cộng bình đẳng 1000.

3. Chia các con số một mình khóa học từ Đầu tiên đến 100 tcủ hành hAi lớp học : lớp học con số thậm chí lớp học S số lẻ. hỏi tôi bất kì

tổng cộng các cPhải con số to lớn hơn to lớn hơn cái túi bao nhiêu?

5/5 - (424 phiếu)

[rule_{ruleNumber}]

}

b) 12000 -(1500. 2 + 1800. 3 + 1800. 2 : 3)

Xem thêm: Chính tả Nhớ lại buổi đầu tiên đi học trang 52

Bưu kiện luyện tập :

Đầu tiên. Tính toán

Một) Đầu tiên + 7 + số 8 + Đầu tiên5 + 23 + …. + 160;

b) Đầu tiên + 4 + 5 + 9 + 14 + …. + 60 + 97;

c) 78. 3Đầu tiên + 78. 24 + 78. Đầu tiên7 + 22. 72.

d) (456. 11 + 912). 37 : 13 : 74

e) [(315 + 372). 3 + (372 + 315). 7] : (26. 13 + 74. Đầu tiên4)

2. Một) Hãy viết liên hệ Kế tiếp 20 cPhải con số 5 tường một htức giận ngang, sau đó đặt dấu hiệu + xen giữa các thư

con số ở đó Đ.Hở? Đồng ý tổng cộng btiếng anh 1000.

b) Hãy viết tôiien Kế tiếp tám thư con số số 8 tường một dòng sôngng ngang, sau đó DHở? + . dấu hiệu xen giữa các thư con số

ở đó ĐẾN Đồng ý tổng cộng bình đẳng 1000.

3. Chia các con số một mình khóa học từ Đầu tiên đến 100 tcủ hành hAi lớp học : lớp học con số thậm chí lớp học S số lẻ. hỏi tôi bất kì

tổng cộng các cPhải con số to lớn hơn to lớn hơn cái túi bao nhiêu?

5/5 – (424 phiếu)

#Bài #tập #các #phép #tính #về #số #tự #nhiên #Bài #tập #Toán #lớp

[rule_3_plain]

#Bài #tập #các #phép #tính #về #số #tự #nhiên #Bài #tập #Toán #lớp

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

5 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

5 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

5 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

5 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

7 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

7 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

7 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

7 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

7 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

7 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2023

7 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

7 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Related posts:

b) số 999 có tổng các chữ số bằng 27, vì thế nếu tách riêng số 999 , rồi kết hợp 1 với 998; 2

với 997 ; 3 với 996;… thành từng cặp để có tổng bằng 999, thì mỗi tổng như vậy đều có
tổng các chữ số là 27. vì vậy có 499 tổng như vậy ,cộng thêm với số 999 cũng có tổng các
chữ số bằng 27. do đó tổng các chữ số nêu trên là 27. 50 = 13500.
Ví dụ 5 . Tìm số có hai chữ số,biế rằng nếu viêt chữ số 0 xen giữa hai chữ của số đó thì

được số có ba chữ số gấp 9 lần số có hai chữ số ban đầu.
Giải :
gọi số có hai chữ số phải tìm là
trong đó a,b là các số tự nhiên từ 1 đến 9. theo đề bài ,ta
có :
= 9
hay 100a + b = 9( 10a + b ) hay 100a + b = 90a + 9b
Do đó 5a = 4b. bằng phép thử trực tiếp ta thấy trong các số tự nhiên từ 1 đến 9 chỉ có

a = 4 ,b = 5 thỏa mãn 4a = 5b. Số có hai chữ số phải tìm là 54.
Ví dụ 6 : T ính A = 2002. 20012001 – 2001. 20022002
Hướng dẫn A = 2002. (20010000 + 2001) – 2001. (20020000 + 2002)
= 2002. (2001. 10
4
+ 2001) – 2001. (2002. 10
4
+ 2001)
= 2002. 2001. 10
4
+ 2002. 2001 – 2001. 2002. 10
4
– 2001. 2002 = 0
Ví dụ 7 : : Tính giá trị của biểu thức a) 12 : {390 : [500 – (125 + 35. 7)]}
b) 12000 –(1500. 2 + 1800. 3 + 1800. 2 : 3)
.u6e4a886f6475596e30abf026046328f6 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u6e4a886f6475596e30abf026046328f6:active, .u6e4a886f6475596e30abf026046328f6:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u6e4a886f6475596e30abf026046328f6 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u6e4a886f6475596e30abf026046328f6 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u6e4a886f6475596e30abf026046328f6 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u6e4a886f6475596e30abf026046328f6:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Chính tả bài Nhớ lại buổi đầu đi học trang 52Bài tập :
1. Tính
a) 1 + 7 + 8 + 15 + 23 + …. + 160;
b) 1 + 4 + 5 + 9 + 14 + …. + 60 + 97;
c) 78. 31 + 78. 24 + 78. 17 + 22. 72.
d) (456. 11 + 912). 37 : 13 : 74
e) [(315 + 372). 3 + (372 + 315). 7] : (26. 13 + 74. 14)
2. a) Hãy viết liên tiếp 20 chữ số 5 thành một hàng ngang,rồi đặt dấu + xen giữa các chữ
số đó để được tổng bằng 1000.
b) Hãy viết liên tiếp tám chữ số 8 thành một hàng ngang,rồi đặt dấu + xen giữa các chữ số
đó để được tổng bằng 1000.
3. Chia các số tự nhiên từ 1 đến 100 thành hai lớp : lớp số chẵn và lớp số lẻ. hỏi lớp nào
có tổng các chữ số lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu?

5/5 – (424 bình chọn)

Related posts:Bài tập Toán lớp 6: Lũy thừa với số mũ tự nhiên và các phép toán
Toán 6 Bài 3: Các phép tính trong tập hợp số tự nhiên
Toán lớp 4: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên trang 162
Toán lớp 4: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (Tiếp theo) trang 163

#Bài #tập #các #phép #tính #về #số #tự #nhiên #Bài #tập #Toán #lớp

[rule_2_plain]

#Bài #tập #các #phép #tính #về #số #tự #nhiên #Bài #tập #Toán #lớp

[rule_2_plain]

#Bài #tập #các #phép #tính #về #số #tự #nhiên #Bài #tập #Toán #lớp

[rule_3_plain]

#Bài #tập #các #phép #tính #về #số #tự #nhiên #Bài #tập #Toán #lớp

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

5 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

5 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

5 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

5 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

7 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

7 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

7 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

7 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

7 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

7 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2023

7 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

7 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Related posts:

b) số 999 có tổng các chữ số bằng 27, vì thế nếu tách riêng số 999 , rồi kết hợp 1 với 998; 2

với 997 ; 3 với 996;… thành từng cặp để có tổng bằng 999, thì mỗi tổng như vậy đều có
tổng các chữ số là 27. vì vậy có 499 tổng như vậy ,cộng thêm với số 999 cũng có tổng các
chữ số bằng 27. do đó tổng các chữ số nêu trên là 27. 50 = 13500.
Ví dụ 5 . Tìm số có hai chữ số,biế rằng nếu viêt chữ số 0 xen giữa hai chữ của số đó thì

được số có ba chữ số gấp 9 lần số có hai chữ số ban đầu.
Giải :
gọi số có hai chữ số phải tìm là
trong đó a,b là các số tự nhiên từ 1 đến 9. theo đề bài ,ta
có :
= 9
hay 100a + b = 9( 10a + b ) hay 100a + b = 90a + 9b
Do đó 5a = 4b. bằng phép thử trực tiếp ta thấy trong các số tự nhiên từ 1 đến 9 chỉ có

a = 4 ,b = 5 thỏa mãn 4a = 5b. Số có hai chữ số phải tìm là 54.
Ví dụ 6 : T ính A = 2002. 20012001 – 2001. 20022002
Hướng dẫn A = 2002. (20010000 + 2001) – 2001. (20020000 + 2002)
= 2002. (2001. 10
4
+ 2001) – 2001. (2002. 10
4
+ 2001)
= 2002. 2001. 10
4
+ 2002. 2001 – 2001. 2002. 10
4
– 2001. 2002 = 0
Ví dụ 7 : : Tính giá trị của biểu thức a) 12 : {390 : [500 – (125 + 35. 7)]}
b) 12000 –(1500. 2 + 1800. 3 + 1800. 2 : 3)
.u6e4a886f6475596e30abf026046328f6 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u6e4a886f6475596e30abf026046328f6:active, .u6e4a886f6475596e30abf026046328f6:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u6e4a886f6475596e30abf026046328f6 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u6e4a886f6475596e30abf026046328f6 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u6e4a886f6475596e30abf026046328f6 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u6e4a886f6475596e30abf026046328f6:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Chính tả bài Nhớ lại buổi đầu đi học trang 52Bài tập :
1. Tính
a) 1 + 7 + 8 + 15 + 23 + …. + 160;
b) 1 + 4 + 5 + 9 + 14 + …. + 60 + 97;
c) 78. 31 + 78. 24 + 78. 17 + 22. 72.
d) (456. 11 + 912). 37 : 13 : 74
e) [(315 + 372). 3 + (372 + 315). 7] : (26. 13 + 74. 14)
2. a) Hãy viết liên tiếp 20 chữ số 5 thành một hàng ngang,rồi đặt dấu + xen giữa các chữ
số đó để được tổng bằng 1000.
b) Hãy viết liên tiếp tám chữ số 8 thành một hàng ngang,rồi đặt dấu + xen giữa các chữ số
đó để được tổng bằng 1000.
3. Chia các số tự nhiên từ 1 đến 100 thành hai lớp : lớp số chẵn và lớp số lẻ. hỏi lớp nào
có tổng các chữ số lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu?

5/5 – (424 bình chọn)

Related posts:Bài tập Toán lớp 6: Lũy thừa với số mũ tự nhiên và các phép toán
Toán 6 Bài 3: Các phép tính trong tập hợp số tự nhiên
Toán lớp 4: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên trang 162
Toán lớp 4: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (Tiếp theo) trang 163

Chuyên mục: Giáo dục
#Bài #tập #các #phép #tính #về #số #tự #nhiên #Bài #tập #Toán #lớp

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button