110 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết phần Phi kim

Bạn đang xem:
110 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết phần Phi kim
tại thcsttphuxuyen.edu.vn

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

110 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT PHẦN PHI KIM

Giáo viên: PHẠM NGỌC SƠN

Câu hỏi 1: Khi điều chế clo trong phòng thí nghiệm (từ HCl đặc và KMnO4 hoặc MnO2) sản phẩm là hỗn hợp HCl dư và H . hơi nước2O, để loại bỏ HCl dư và hơi H2Người ta cho hỗn hợp sản phẩm đi qua:
A. Dung dịch K2khí CO3
B. Bột đá CaCO3
C. Dung dịch NaCl rồi H đi qua2VÌ THẾ4 đặc biệt
D. Dung dịch KOH đặc

Câu 2: Clo phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?
A. Cu, CuO, Ca(OH)2AgNO33. B. NaBr, NaI, NaOH.
C. ZnO, Na2VÌ THẾ4Ba(OH)2. D. Fe, Cu, O2N2

Câu 3: Cho các phương trình hóa học sau:
Cl2 + BẠN BÈ2O → HCl + HClO
Cl2 + 2NaOH → NaClO + H2O + NaCl
3Cl2 + 6NaOH đặc, to → 5NaCl + NaClO3 + 3 GIỜ2Ô
2Cl2 + HgO → HgCl2 + Cl2Ô
Trong các phản ứng hóa học trên, clo đóng vai trò:
A. Là chất oxi hóa
B. Là chất khử
C. Vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử
D. Không là chất oxi hóa, cũng không là chất khử.

Câu 4: Cho sơ đồ phản ứng:
Cl2 + X → Y
Y + Fe → T + H2
T + E → G + NaCl
G + Y → T + GIỜ2Ô
Các chất X, Y, T, E, G lần lượt là .
A. HCl, H2FeCl2NaOH, Fe(OH)2. B. GIA ĐÌNH2HCl, FeCl2NaOH, Fe(OH)2.
C. HCl, FeCl2NaOH, H2Fe(OH)2. D. FeCl2h2HCl, NaOH, Fe(OH)2.

Câu 5: Trong phương trình hóa học của phản ứng điều chế clo từ KMnO4 và HCl thì số phân tử HCl bị oxi hóa thành khí clo và số phân tử HCl tạo thành muối clorua là
A. 16 và 5 B. 5 và 16 C. 6 và 10 D. 10 và 6

Xem thêm: Phân biệt giữa miễn dịch thể dịch và tế bào

Câu 6: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Tính oxi hóa của các chất giảm dần theo thứ tự: HClO > HClO2 > HClO3 > HClO4
B. Tính axit của các dung dịch giảm dần theo thứ tự: HF > HCl > HBr > HI
C. Tính khử của các chất tăng dần theo thứ tự: HF < HCl < HBr < HI
D. Tính axit của các dung dịch HX tăng dần theo thứ tự: HF < HCl < HBr < HI

Câu 7: Kim loại nào sau đây phản ứng được với Cl. khí ga?2 và phản ứng với HCl loãng cho cùng muối clorua kim loại?
A. Fe B. Al C. Cu D. Ag

Câu 8: Màu vàng lục là màu của
A. khí flo B. khí brom C. khí clo D. hơi iot

Câu 9: Trong các khí sau: N2Ô2Cl2khí CO2chất thường được dùng để khử trùng và tẩy trắng là
MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ2 B.Cl2 C.O.2 D.CO2

Câu 10: Khi hòa tan trong nước một phần clo phản ứng với nước theo phương trình: Cl2 + H2O ↔ HCl + HClO Người ta nói nước clo có tính tẩy màu, khử trùng
A. HCl là chất oxi hóa mạnh B. HClO là chất oxi hóa mạnh
C.Cl2 chất oxi hóa mạnh D. Cl2 Độc hại nên có tính chất sát trùng.

Câu 11: Cho hỗn hợp N. chất khí2Cl2VÌ THẾ2khí CO2h2. Cho hỗn hợp đi từ từ qua dung dịch NaOH dư thì còn lại thu được hỗn hợp khí có thành phần là
A.Cl2h2 B.Cl2VÌ THẾ2 CN2khí CO2 D. NỮ2h2

Xem thêm: Bài văn mẫu lớp 12: Bài văn về sự hy sinh (10 bài văn mẫu)

Câu 12: Trong phòng thí nghiệm, nếu không có HCl đặc, có thể thay thế chất nào sau đây để điều chế clo?
A. Gia đình hỗn hợp2S + NaCl rắn + KMnO4 B. Gia đình hỗn hợp2VÌ THẾ4 rắn + NaCl rắn + MnO2
C. Hỗn hợp HBr + NaCl rắn + KMnO4 D. HI rắn + NaCl + K . hỗn hợp2Cr2Ô7

Câu 13: Hiện tượng gì xảy ra khi cho khí clo đi qua Na. dung dịch?2khí CO3?
A. Không hiện tượng gì B. Xuất hiện kết tủa trắng
C. Xuất hiện bọt khí không màu D. Xuất hiện khí màu vàng lục

Câu 14. Cặp khí nào không phản ứng với nhau ở mọi điều kiện?
A. HỌ2Cl2 B. Ô.2h2 C. GIA ĐÌNH2giống cái2 LÀM2Cl2

Câu 15. Hòa tan 2,24 lít khí hiđro clorua (dktc) vào 46,35 gam nước thu được dung dịch HCl có nồng độ là
A. 7,3% B. 73% C. 67% D. 6,7%

Câu 16: Có 2 dung dịch axit HCl có nồng độ 15% và 5%. Để thu được dung dịch HCl mới có nồng độ 10% thì phải trộn theo tỉ lệ khối lượng là
A. 2 : 1 B. 1 : 2 C. 1 : 1 D. 3 : 2

Câu 17: Axit HCl có thể phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?
A. Cu, CuO, Ca(OH)2AgNO33. B. Fe3Ô4CuO, CaO, NaOH, CaCO3.
C. Zn, Na2VÌ THẾ4Ba(OH)2, NaCl. D. MnO2Cu, BaSO4AgNO33.

Câu 18: Thuốc thử dùng để phân biệt 4 dung dịch không nhãn gồm BaCl2h2VÌ THẾ4HCl, NaCl là
A. Dung dịch AgNO3 B. làm xanh quỳ tím C. dung dịch Ba(OH)2 D.NaCl . dung dịch

Xem thêm: Tiếng Anh 12 Ôn tập 2: Skills – Soạn Tiếng Anh 12 trang 72

Câu 19: Cho 12,1g hỗn hợp 2 kim loại A, B đều có hóa trị II tác dụng hết với HCl tạo ra 0,2 mol H2. Hai kim loại đó là
A. Mg, Fe B. Mg, Ca C. Fe, Zn D. Mg, Fe

Câu 20: Oxi có tính axit HClO, HClO2HClO3HClO4 xếp theo thứ tự:
A. Tính oxi hóa tăng, tính axit giảm B. Tính oxi hóa giảm, tính axit tăng
C. Tính oxi hóa tăng, tính axit tăng D. Tính oxi hóa giảm, tính axit giảm

Tải về tài liệu để biết chi tiết.

5/5 – (358 phiếu)

xem thêm thông tin chi tiết về
110 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết phần Phi kim

110 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết phần Phi kim

Hình Ảnh về:
110 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết phần Phi kim

Video về:
110 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết phần Phi kim

Wiki về
110 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết phần Phi kim


110 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết phần Phi kim -

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

110 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT PHẦN PHI KIM

Giáo viên: PHẠM NGỌC SƠN

Câu hỏi 1: Khi điều chế clo trong phòng thí nghiệm (từ HCl đặc và KMnO4 hoặc MnO2) sản phẩm là hỗn hợp HCl dư và H . hơi nước2O, để loại bỏ HCl dư và hơi H2Người ta cho hỗn hợp sản phẩm đi qua:
A. Dung dịch K2khí CO3
B. Bột đá CaCO3
C. Dung dịch NaCl rồi H đi qua2VÌ THẾ4 đặc biệt
D. Dung dịch KOH đặc

Câu 2: Clo phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?
A. Cu, CuO, Ca(OH)2AgNO33. B. NaBr, NaI, NaOH.
C. ZnO, Na2VÌ THẾ4Ba(OH)2. D. Fe, Cu, O2N2

Câu 3: Cho các phương trình hóa học sau:
Cl2 + BẠN BÈ2O → HCl + HClO
Cl2 + 2NaOH → NaClO + H2O + NaCl
3Cl2 + 6NaOH đặc, to → 5NaCl + NaClO3 + 3 GIỜ2Ô
2Cl2 + HgO → HgCl2 + Cl2Ô
Trong các phản ứng hóa học trên, clo đóng vai trò:
A. Là chất oxi hóa
B. Là chất khử
C. Vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử
D. Không là chất oxi hóa, cũng không là chất khử.

Câu 4: Cho sơ đồ phản ứng:
Cl2 + X → Y
Y + Fe → T + H2
T + E → G + NaCl
G + Y → T + GIỜ2Ô
Các chất X, Y, T, E, G lần lượt là .
A. HCl, H2FeCl2NaOH, Fe(OH)2. B. GIA ĐÌNH2HCl, FeCl2NaOH, Fe(OH)2.
C. HCl, FeCl2NaOH, H2Fe(OH)2. D. FeCl2h2HCl, NaOH, Fe(OH)2.

Câu 5: Trong phương trình hóa học của phản ứng điều chế clo từ KMnO4 và HCl thì số phân tử HCl bị oxi hóa thành khí clo và số phân tử HCl tạo thành muối clorua là
A. 16 và 5 B. 5 và 16 C. 6 và 10 D. 10 và 6

Xem thêm: Phân biệt giữa miễn dịch thể dịch và tế bào

Câu 6: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Tính oxi hóa của các chất giảm dần theo thứ tự: HClO > HClO2 > HClO3 > HClO4
B. Tính axit của các dung dịch giảm dần theo thứ tự: HF > HCl > HBr > HI
C. Tính khử của các chất tăng dần theo thứ tự: HF < HCl < HBr < HI
D. Tính axit của các dung dịch HX tăng dần theo thứ tự: HF < HCl < HBr < HI

Câu 7: Kim loại nào sau đây phản ứng được với Cl. khí ga?2 và phản ứng với HCl loãng cho cùng muối clorua kim loại?
A. Fe B. Al C. Cu D. Ag

Câu 8: Màu vàng lục là màu của
A. khí flo B. khí brom C. khí clo D. hơi iot

Câu 9: Trong các khí sau: N2Ô2Cl2khí CO2chất thường được dùng để khử trùng và tẩy trắng là
MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ2 B.Cl2 C.O.2 D.CO2

Câu 10: Khi hòa tan trong nước một phần clo phản ứng với nước theo phương trình: Cl2 + H2O ↔ HCl + HClO Người ta nói nước clo có tính tẩy màu, khử trùng
A. HCl là chất oxi hóa mạnh B. HClO là chất oxi hóa mạnh
C.Cl2 chất oxi hóa mạnh D. Cl2 Độc hại nên có tính chất sát trùng.

Câu 11: Cho hỗn hợp N. chất khí2Cl2VÌ THẾ2khí CO2h2. Cho hỗn hợp đi từ từ qua dung dịch NaOH dư thì còn lại thu được hỗn hợp khí có thành phần là
A.Cl2h2 B.Cl2VÌ THẾ2 CN2khí CO2 D. NỮ2h2

Xem thêm: Bài văn mẫu lớp 12: Bài văn về sự hy sinh (10 bài văn mẫu)

Câu 12: Trong phòng thí nghiệm, nếu không có HCl đặc, có thể thay thế chất nào sau đây để điều chế clo?
A. Gia đình hỗn hợp2S + NaCl rắn + KMnO4 B. Gia đình hỗn hợp2VÌ THẾ4 rắn + NaCl rắn + MnO2
C. Hỗn hợp HBr + NaCl rắn + KMnO4 D. HI rắn + NaCl + K . hỗn hợp2Cr2Ô7

Câu 13: Hiện tượng gì xảy ra khi cho khí clo đi qua Na. dung dịch?2khí CO3?
A. Không hiện tượng gì B. Xuất hiện kết tủa trắng
C. Xuất hiện bọt khí không màu D. Xuất hiện khí màu vàng lục

Câu 14. Cặp khí nào không phản ứng với nhau ở mọi điều kiện?
A. HỌ2Cl2 B. Ô.2h2 C. GIA ĐÌNH2giống cái2 LÀM2Cl2

Câu 15. Hòa tan 2,24 lít khí hiđro clorua (dktc) vào 46,35 gam nước thu được dung dịch HCl có nồng độ là
A. 7,3% B. 73% C. 67% D. 6,7%

Câu 16: Có 2 dung dịch axit HCl có nồng độ 15% và 5%. Để thu được dung dịch HCl mới có nồng độ 10% thì phải trộn theo tỉ lệ khối lượng là
A. 2 : 1 B. 1 : 2 C. 1 : 1 D. 3 : 2

Câu 17: Axit HCl có thể phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?
A. Cu, CuO, Ca(OH)2AgNO33. B. Fe3Ô4CuO, CaO, NaOH, CaCO3.
C. Zn, Na2VÌ THẾ4Ba(OH)2, NaCl. D. MnO2Cu, BaSO4AgNO33.

Câu 18: Thuốc thử dùng để phân biệt 4 dung dịch không nhãn gồm BaCl2h2VÌ THẾ4HCl, NaCl là
A. Dung dịch AgNO3 B. làm xanh quỳ tím C. dung dịch Ba(OH)2 D.NaCl . dung dịch

Xem thêm: Tiếng Anh 12 Ôn tập 2: Skills - Soạn Tiếng Anh 12 trang 72

Câu 19: Cho 12,1g hỗn hợp 2 kim loại A, B đều có hóa trị II tác dụng hết với HCl tạo ra 0,2 mol H2. Hai kim loại đó là
A. Mg, Fe B. Mg, Ca C. Fe, Zn D. Mg, Fe

Câu 20: Oxi có tính axit HClO, HClO2HClO3HClO4 xếp theo thứ tự:
A. Tính oxi hóa tăng, tính axit giảm B. Tính oxi hóa giảm, tính axit tăng
C. Tính oxi hóa tăng, tính axit tăng D. Tính oxi hóa giảm, tính axit giảm

Tải về tài liệu để biết chi tiết.

5/5 - (358 phiếu)

[rule_{ruleNumber}]

#câu #hỏi #trắc #nghiệm #lý #thuyết #phần #Phi #kim

[rule_3_plain]

#câu #hỏi #trắc #nghiệm #lý #thuyết #phần #Phi #kim

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

1 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

1 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

1 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

1 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

1 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

1 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

1 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

1 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

1 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

1 tháng ago

Danh mục bài viết

110 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LÍ THUYẾT PHẦN PHI KIMRelated posts:

110 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LÍ THUYẾT PHẦN PHI KIM
Giáo viên: PHẠM NGỌC SƠN
Câu 1: Khi điều chế clo trong phòng thí nghiệm (từ HCl đặc và KMnO4 hoặc MnO2) sản phẩm sinh ra lẫn HCl dư và hơi H2O, để loại bỏ HCl dư và hơi H2O người ta dẫn hỗn hợp sản phẩm qua:A. Dung dịch K2CO3B. Bột đá CaCO3C. Dung dịch NaCl sau đó qua H2SO4 đặc D. Dung dịch KOH đặc

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 2: Clo có thể phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?A. Cu, CuO, Ca(OH)2, AgNO3. B. NaBr, NaI, NaOH.C. ZnO, Na2SO4, Ba(OH)2. D. Fe, Cu, O2, N2
Câu 3: Cho các phương trình hóa học sau:Cl2 + H2O → HCl + HClOCl2 + 2NaOH → NaClO + H2O + NaCl3Cl2 + 6NaOH đặc, to → 5NaCl + NaClO3 + 3H2O2Cl2 + HgO → HgCl2 + Cl2OTrong các phản ứng hóa học trên, clo đóng vai trò:A. Là chất oxi hoá B. Là chất khửC. Vừa là chất oxi hoá, vừa là chất khử D. Không phải là chất oxi hoá cũng không phải là chất khử.
Câu 4: Cho các sơ ñồ phản ứng: Cl2 + X → YY + Fe → T + H2T + E → G + NaClG + Y → T + H2OCác chất X, Y, T, E, G lần lượt là A. HCl, H2, FeCl2, NaOH, Fe(OH)2. B. H2, HCl, FeCl2, NaOH, Fe(OH)2.C. HCl, FeCl2, NaOH, H2, Fe(OH)2. D. FeCl2, H2, HCl, NaOH, Fe(OH)2.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 5: Trong phương trình hóa học của phản ứng điều chế clo từ KMnO4 và HCl, số phân tử HCl bị oxi hóa thành khí clo và số phân tử HCl tạo muối clorua làA. 16 và 5 B. 5 và 16 C. 6 và 10 D. 10 và 6
.uaa04e4dcf45066930129859e627d3137 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uaa04e4dcf45066930129859e627d3137:active, .uaa04e4dcf45066930129859e627d3137:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uaa04e4dcf45066930129859e627d3137 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uaa04e4dcf45066930129859e627d3137 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uaa04e4dcf45066930129859e627d3137 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uaa04e4dcf45066930129859e627d3137:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Phân biệt miễn dịch thể dịch và miễn dịch tế bàoCâu 6: Nhận định nào sau đây không chính xác?A. Tính oxi hóa của các chất giảm dần theo thứ tự: HClO > HClO2 > HClO3 > HClO4B. Tính axit của các dung dịch giảm dần theo thứ tự: HF > HCl > HBr > HIC. Tính khử của các chất tăng dần theo thứ tự: HF < HCl < HBr < HID. Tính axit của các dung dịch HX tăng dần theo thứ tự: HF < HCl < HBr < HI
Câu 7: Kim loại nào sau ñây tác dụng với khí Cl2 và tác dụng với dung dịch HCl loãng cho cùng loại muối clorua kim loại?A. Fe B. Al C. Cu D. Ag

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 8: Màu vàng lục là màu củaA. khí flo B. hơi brom C. khí clo D. hơi iot
Câu 9: Trong các khí sau: N2, O2, Cl2, CO2, chất thường dùng ñể diệt khuẩn và tẩy màu làA. N2 B. Cl2 C. O2 D. CO2
Câu 10: Khi tan trong nước một phần clo tác dụng với nước theo phương trình: Cl2 + H2O ↔ HCl + HClO Người ta nói nước clo có tính tẩy màu khử trùng doA. HCl có tính oxi hóa mạnh B. HClO có tính oxi hóa mạnhC. Cl2 có tính oxi hóa mạnh D. Cl2 độc nên có tính sát trùng.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 11: Cho hỗn hợp các khí N2, Cl2, SO2, CO2, H2. Sục từ từ hỗn hợp qua dung dịch NaOH dư thì thu được hỗn hợp khí còn lại có thành phần làA. Cl2, H2 B. Cl2, SO2 C. N2, CO2 D. N2, H2
.u9b5eb52eb8d8b22a219a06735b9ce896 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u9b5eb52eb8d8b22a219a06735b9ce896:active, .u9b5eb52eb8d8b22a219a06735b9ce896:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u9b5eb52eb8d8b22a219a06735b9ce896 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u9b5eb52eb8d8b22a219a06735b9ce896 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u9b5eb52eb8d8b22a219a06735b9ce896 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u9b5eb52eb8d8b22a219a06735b9ce896:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 12: Đoạn văn nghị luận về đức hi sinh (10 mẫu)Câu 12: Trong phòng thí nghiệm nếu không có HCl đặc, để điều chế clo ta có thể thay thế bằng hỗn hợp nào sau đây?A. Hỗn hợp H2S + NaCl rắn + KMnO4 B. Hỗn hợp H2SO4 đặc + NaCl rắn + MnO2C. Hỗn hợp HBr + NaCl rắn + KMnO4 D. Hỗn hợp HI + NaCl rắn + K2Cr2O7
Câu 13: Hiện tượng nào xảy ra khi thổi khí clo ñi qua dung dịch Na2CO3?A. Không có hiện tượng gì B. Xuất hiện kết tủa màu trắngC. Xuất hiện bọt khí không màu D. Xuất hiện khí có màu vàng lục

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 14. Cặp chất khí nào không tác dụng với nhau trong mọi điều kiện?A. H2, Cl2 B. O2, H2 C. H2, N2 D. O2, Cl2
Câu 15. Hòa tan 2,24 lít khí hiđro clorua (đktc) vào 46,35 gam nước thu được dung dịch HCl có nồng độ làA. 7,3% B. 73% C. 67% D. 6,7%
Câu 16: Có 2 dung dịch axit HCl có nồng độ 15% và 5%. Để thu được dung dịch HCl mới có nồng độ 10% thì phải trộn chúng theo tỉ lệ khối lượng làA. 2 : 1 B. 1 : 2 C. 1 : 1 D. 3 : 2

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 17: Axit HCl có thể phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?A. Cu, CuO, Ca(OH)2, AgNO3. B. Fe3O4, CuO, CaO, NaOH, CaCO3.C. Zn, Na2SO4, Ba(OH)2, NaCl. D. MnO2, Cu, BaSO4, AgNO3.
Câu 18: Thuốc thử dùng để phân biệt 4 dung dịch bị mất nhãn gồm BaCl2, H2SO4, HCl, NaCl làA. dung dịch AgNO3 B. quỳ tím C. dung dịch Ba(OH)2 D. dung dịch NaCl
.uf22734d2e99f02f6751d7a53de8082bc { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uf22734d2e99f02f6751d7a53de8082bc:active, .uf22734d2e99f02f6751d7a53de8082bc:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uf22734d2e99f02f6751d7a53de8082bc { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uf22734d2e99f02f6751d7a53de8082bc .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uf22734d2e99f02f6751d7a53de8082bc .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uf22734d2e99f02f6751d7a53de8082bc:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tiếng Anh 12 Review 2: Skills – Soạn Anh 12 trang 72Câu 19: Cho 12,1g hỗn hợp 2 kim loại A, B đều có hóa trị II tác dụng với HCl tạo ra 0,2 mol H2. Hai kim loại đó làA. Mg, Fe B. Mg, Ca C. Fe, Zn D. Mg, Fe

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 20: Các oxi axit HClO, HClO2, HClO3, HClO4 xếp theo thứ tự:A. Tính oxi hóa tăng, tính axit giảm B. Tính oxi hóa giảm, tính axit tăngC. Tính oxi hóa tăng, tính axit tăng D. Tính oxi hóa giảm, tính axit giảm
Download tài liệu để xem chi tiết.

5/5 – (358 bình chọn)

Related posts:110 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết phần Cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn và liên kết hóa học
165 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết phần Kim loại
370 câu trắc nghiệm lý thuyết Vật lý – 6 phần
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học phần Hóa học hữu cơ

#câu #hỏi #trắc #nghiệm #lý #thuyết #phần #Phi #kim

[rule_2_plain]

#câu #hỏi #trắc #nghiệm #lý #thuyết #phần #Phi #kim

[rule_2_plain]

#câu #hỏi #trắc #nghiệm #lý #thuyết #phần #Phi #kim

[rule_3_plain]

#câu #hỏi #trắc #nghiệm #lý #thuyết #phần #Phi #kim

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

1 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

1 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

1 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

1 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

1 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

1 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

1 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

1 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

1 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

1 tháng ago

Danh mục bài viết

110 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LÍ THUYẾT PHẦN PHI KIMRelated posts:

110 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LÍ THUYẾT PHẦN PHI KIM
Giáo viên: PHẠM NGỌC SƠN
Câu 1: Khi điều chế clo trong phòng thí nghiệm (từ HCl đặc và KMnO4 hoặc MnO2) sản phẩm sinh ra lẫn HCl dư và hơi H2O, để loại bỏ HCl dư và hơi H2O người ta dẫn hỗn hợp sản phẩm qua:A. Dung dịch K2CO3B. Bột đá CaCO3C. Dung dịch NaCl sau đó qua H2SO4 đặc D. Dung dịch KOH đặc

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 2: Clo có thể phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?A. Cu, CuO, Ca(OH)2, AgNO3. B. NaBr, NaI, NaOH.C. ZnO, Na2SO4, Ba(OH)2. D. Fe, Cu, O2, N2
Câu 3: Cho các phương trình hóa học sau:Cl2 + H2O → HCl + HClOCl2 + 2NaOH → NaClO + H2O + NaCl3Cl2 + 6NaOH đặc, to → 5NaCl + NaClO3 + 3H2O2Cl2 + HgO → HgCl2 + Cl2OTrong các phản ứng hóa học trên, clo đóng vai trò:A. Là chất oxi hoá B. Là chất khửC. Vừa là chất oxi hoá, vừa là chất khử D. Không phải là chất oxi hoá cũng không phải là chất khử.
Câu 4: Cho các sơ ñồ phản ứng: Cl2 + X → YY + Fe → T + H2T + E → G + NaClG + Y → T + H2OCác chất X, Y, T, E, G lần lượt là A. HCl, H2, FeCl2, NaOH, Fe(OH)2. B. H2, HCl, FeCl2, NaOH, Fe(OH)2.C. HCl, FeCl2, NaOH, H2, Fe(OH)2. D. FeCl2, H2, HCl, NaOH, Fe(OH)2.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 5: Trong phương trình hóa học của phản ứng điều chế clo từ KMnO4 và HCl, số phân tử HCl bị oxi hóa thành khí clo và số phân tử HCl tạo muối clorua làA. 16 và 5 B. 5 và 16 C. 6 và 10 D. 10 và 6
.uaa04e4dcf45066930129859e627d3137 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uaa04e4dcf45066930129859e627d3137:active, .uaa04e4dcf45066930129859e627d3137:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uaa04e4dcf45066930129859e627d3137 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uaa04e4dcf45066930129859e627d3137 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uaa04e4dcf45066930129859e627d3137 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uaa04e4dcf45066930129859e627d3137:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Phân biệt miễn dịch thể dịch và miễn dịch tế bàoCâu 6: Nhận định nào sau đây không chính xác?A. Tính oxi hóa của các chất giảm dần theo thứ tự: HClO > HClO2 > HClO3 > HClO4B. Tính axit của các dung dịch giảm dần theo thứ tự: HF > HCl > HBr > HIC. Tính khử của các chất tăng dần theo thứ tự: HF < HCl < HBr < HID. Tính axit của các dung dịch HX tăng dần theo thứ tự: HF < HCl < HBr < HI
Câu 7: Kim loại nào sau ñây tác dụng với khí Cl2 và tác dụng với dung dịch HCl loãng cho cùng loại muối clorua kim loại?A. Fe B. Al C. Cu D. Ag

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 8: Màu vàng lục là màu củaA. khí flo B. hơi brom C. khí clo D. hơi iot
Câu 9: Trong các khí sau: N2, O2, Cl2, CO2, chất thường dùng ñể diệt khuẩn và tẩy màu làA. N2 B. Cl2 C. O2 D. CO2
Câu 10: Khi tan trong nước một phần clo tác dụng với nước theo phương trình: Cl2 + H2O ↔ HCl + HClO Người ta nói nước clo có tính tẩy màu khử trùng doA. HCl có tính oxi hóa mạnh B. HClO có tính oxi hóa mạnhC. Cl2 có tính oxi hóa mạnh D. Cl2 độc nên có tính sát trùng.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 11: Cho hỗn hợp các khí N2, Cl2, SO2, CO2, H2. Sục từ từ hỗn hợp qua dung dịch NaOH dư thì thu được hỗn hợp khí còn lại có thành phần làA. Cl2, H2 B. Cl2, SO2 C. N2, CO2 D. N2, H2
.u9b5eb52eb8d8b22a219a06735b9ce896 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u9b5eb52eb8d8b22a219a06735b9ce896:active, .u9b5eb52eb8d8b22a219a06735b9ce896:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u9b5eb52eb8d8b22a219a06735b9ce896 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u9b5eb52eb8d8b22a219a06735b9ce896 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u9b5eb52eb8d8b22a219a06735b9ce896 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u9b5eb52eb8d8b22a219a06735b9ce896:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 12: Đoạn văn nghị luận về đức hi sinh (10 mẫu)Câu 12: Trong phòng thí nghiệm nếu không có HCl đặc, để điều chế clo ta có thể thay thế bằng hỗn hợp nào sau đây?A. Hỗn hợp H2S + NaCl rắn + KMnO4 B. Hỗn hợp H2SO4 đặc + NaCl rắn + MnO2C. Hỗn hợp HBr + NaCl rắn + KMnO4 D. Hỗn hợp HI + NaCl rắn + K2Cr2O7
Câu 13: Hiện tượng nào xảy ra khi thổi khí clo ñi qua dung dịch Na2CO3?A. Không có hiện tượng gì B. Xuất hiện kết tủa màu trắngC. Xuất hiện bọt khí không màu D. Xuất hiện khí có màu vàng lục

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 14. Cặp chất khí nào không tác dụng với nhau trong mọi điều kiện?A. H2, Cl2 B. O2, H2 C. H2, N2 D. O2, Cl2
Câu 15. Hòa tan 2,24 lít khí hiđro clorua (đktc) vào 46,35 gam nước thu được dung dịch HCl có nồng độ làA. 7,3% B. 73% C. 67% D. 6,7%
Câu 16: Có 2 dung dịch axit HCl có nồng độ 15% và 5%. Để thu được dung dịch HCl mới có nồng độ 10% thì phải trộn chúng theo tỉ lệ khối lượng làA. 2 : 1 B. 1 : 2 C. 1 : 1 D. 3 : 2

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 17: Axit HCl có thể phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?A. Cu, CuO, Ca(OH)2, AgNO3. B. Fe3O4, CuO, CaO, NaOH, CaCO3.C. Zn, Na2SO4, Ba(OH)2, NaCl. D. MnO2, Cu, BaSO4, AgNO3.
Câu 18: Thuốc thử dùng để phân biệt 4 dung dịch bị mất nhãn gồm BaCl2, H2SO4, HCl, NaCl làA. dung dịch AgNO3 B. quỳ tím C. dung dịch Ba(OH)2 D. dung dịch NaCl
.uf22734d2e99f02f6751d7a53de8082bc { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uf22734d2e99f02f6751d7a53de8082bc:active, .uf22734d2e99f02f6751d7a53de8082bc:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uf22734d2e99f02f6751d7a53de8082bc { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uf22734d2e99f02f6751d7a53de8082bc .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uf22734d2e99f02f6751d7a53de8082bc .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uf22734d2e99f02f6751d7a53de8082bc:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tiếng Anh 12 Review 2: Skills – Soạn Anh 12 trang 72Câu 19: Cho 12,1g hỗn hợp 2 kim loại A, B đều có hóa trị II tác dụng với HCl tạo ra 0,2 mol H2. Hai kim loại đó làA. Mg, Fe B. Mg, Ca C. Fe, Zn D. Mg, Fe

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 20: Các oxi axit HClO, HClO2, HClO3, HClO4 xếp theo thứ tự:A. Tính oxi hóa tăng, tính axit giảm B. Tính oxi hóa giảm, tính axit tăngC. Tính oxi hóa tăng, tính axit tăng D. Tính oxi hóa giảm, tính axit giảm
Download tài liệu để xem chi tiết.

5/5 – (358 bình chọn)

Related posts:110 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết phần Cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn và liên kết hóa học
165 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết phần Kim loại
370 câu trắc nghiệm lý thuyết Vật lý – 6 phần
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học phần Hóa học hữu cơ

Chuyên mục: Giáo dục
#câu #hỏi #trắc #nghiệm #lý #thuyết #phần #Phi #kim

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button